Auteur: Loes Parlevliet
Uitkomsten EMU-enquête 2023

5. Samenvatting en conclusie

Het EMU-saldo van gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen  samen wordt door hen voor het verslagjaar 2023 geraamd op -6,4 miljard euro (-0,64 procent van het bbp). Voor de berekening van dit percentage is het bbp uit de macro economische verkenning van 2023 van het CPB gebruikt. Het saldo  overschrijdt de macronorm van -0,4 procent van het bbp, welke is afgesproken tussen het Rijk en de decentrale overheden. De raming van het EMU-saldo van -6,4 miljard euro voor het verslagjaar 2023 is een verslechtering ten opzichte van die uit de EMU-enquête 2022 voor het verslagjaar 2023 die -3,8 miljard euro bedroeg. De raming van het EMU-saldo van verslagjaar 2022 is -7,6 miljard euro, wat een verslechtering betekent ten opzichte van de raming van -6,6 miljard euro voor verslagjaar 2022 volgens de EMU-enquête 2022. Voor 2024 wordt het EMU-saldo geraamd op -3,0 miljard euro.