Auteur: Jannes Kromhout

Monitor Laaggeletterdheid, proefjaar 2022

Over deze publicatie

Voor het Rijk en gemeenten is het belangrijk om inzicht te krijgen van de effecten van hun beleid op de aanpak van laaggeletterdheid. Daarom heeft het CBS in 2021 een pilot onderzoek voor de Monitor Laaggeletterdheid in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd. Deze publicatie gaat over het proefjaar 2022 van de monitor, waar centraal staat in hoeverre de geleverde data al bruikbaar zijn om een landelijk overzicht te geven van de deelnemers aan het cursusaanbod van taal-, reken- en digitale vaardighedencursussen.

In het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) krijgen 35 WEB-regio’s in Nederland geld voor volwasseneducatie en de aanpak van laaggeletterdheid. Voor de Monitor Laaggeletterdheid wordt er per WEB-regio data aangeleverd aan het CBS. De aangeleverde data bevat informatie over de persoonskenmerken van de cursusdeelnemers en over de gevolgde cursussen. De data kan worden aangeleverd door zowel de verantwoordelijke gemeente van de regio of door de cursusaanbieders zelf. Het leveren van de data aan het CBS is niet verplicht en ook niet alle regio’s hebben data aangeleverd. Hierdoor is het nog niet mogelijk om een volledig beeld te geven van de gevolgde cursussen in Nederland.

In deze publicatie zijn de belangrijkste resultaten opgenomen. Ingegaan wordt op de gevolgde cursussen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen taal, rekenen en digitale vaardigheden en daarnaast of het om een formele of non-formele cursus ging. Voor de cursusdeelnemers is in de publicatie uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en moedertaal. Tot slot is er een uitsplitsing gemaakt naar regio.