CBS Jaarverslag 2021

7. Bedrijfsvoering

7.1 Personeel

7.1.1 Het personeel in cijfers

Bezetting
Eind 2021 waren 1 964 medewerkers in dienst van het CBS. De gemiddelde operationele bezetting in 2021 is 1 803 fte (ten opzichte van 1 780 fte in 2020). De bezetting per hoofddirectie staat in tabel 7.1.

Tabel 7.1: Bezetting (in medewerkers) eind 2021 per hoofddirectie
Hoofddirectiefte
EBN Economie, bedrijven en nationale rekeningen523
SER Sociale en ruimtelijke statistieken485
DRI Dataservices, research en innovatie453
BIM Bedrijfsvoering, IT en Methodologie367
CCN CBS Communicatie en Nieuws80
Overig56

Leeftijd
Eind 2021 was de gemiddelde leeftijd van de CBS’er 48,3 jaar, een lichte daling ten opzichte van 2020. Eind 2021 was 51 procent van de medewerkers 50 jaar of ouder (zie figuur 7.1). In het verslagjaar 2020 lag dit aandeel op 53 procent.

Figuur 7.1 CBS-bezetting 2021 naar leeftijdscategorie
LeeftijdColumn1
20-30 jaar9
30-40 jaar17
40-50 jaar23
50-60 jaar26
60 jaar en ouder25

AOW-gerechtigde leeftijd
Eind 2021 is de prognose dat 366,3 fte in de jaren 2022–2027 het CBS zal verlaten omdat zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken (zie figuur 7.2). Dit is inclusief 20,3 fte die de AOW-gerechtigde leeftijd al bereikt hebben, maar die op dit moment langer doorwerken. Naar schatting zullen deze 20,3 fte uitstromen in 2022 of 2023.

Figuur 7.2 Verwachte uitstroom aantal CBS-medewerkers door pensionering excl. 20,3 die momenteel doorwerkt na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
Jaarfte (Fte)
202251,7
202336,7
202460,6
202560,9
202670,8
202765,1

Een groot deel van de uitstroom wordt vervangen. Het CBS speelt hierop in door tijdig en herkenbaar op de arbeidsmarkt aanwezig te zijn (zie 7.1.2).

Ziekteverzuim 
In 2021 is het ziekteverzuim licht gestegen. Eind 2021 bedroeg het ziekteverzuim 4,2 procent. Dit is iets hoger dan eind 2020, toen het verzuim 3,9 procent was. De impact van bijna twee jaar coronacrisis op dit verzuimcijfer is moeilijk te duiden. Het thuiswerken heeft een positief effect op het individuele regelvermogen en daarmee ook op verzuim. Daarnaast kan het thuiswerken ook een negatief effect hebben door bijvoorbeeld een moeilijker beheersbare werk-privébalans. Long-COVID beïnvloedt het ziekteverzuim eveneens negatief.

Personele ontwikkeling
De toename van het aandeel hoger opgeleid personeel zet door als gevolg van de toename van de complexiteit en automatisering van de statistische processen. Eind 2021 was 86 procent van de medewerkers werkzaam in functieschaal 9 of hoger (hbo+). In 1995 lag dit percentage nog op 50 procent (zie figuur 7.3).

Figuur 7.3 CBS-medewerkers naar functieniveau
JaarSchaal <=8 (%)Schaal 9-10 (%)Schaal >=11 (%)
1995502214
2015262322
2021235462

7.1.2 Personeelsontwikkeling

Investeren in medewerkers draagt bij aan de groei en innovatie van het CBS. Ontwikkelingen op het gebied van data, IT en techniek, de arbeidsmarkt en samenwerkingen met de omgeving gaan zo snel dat vernieuwing noodzakelijk is. Dat vraagt om medewerkers die innovatie omarmen, graag met elkaar samenwerken en doorzettingsvermogen hebben als het een keer tegenzit. Medewerkers die er met elkaar voor zorgen dat het CBS het innovatieve kennisinstituut blijft dat het is.

In 2020 is een strategisch HR-plan 2020–2025 opgesteld. In dit plan zijn strategische thema’s opgenomen die de komende jaren aandacht krijgen en tot vernieuwingen leiden: 

 1. Vooruitstrevend recruitment
  Het CBS wil topkandidaten binnenhalen om een toporganisatie te blijven. Dat vraagt om een goede positionering van het CBS op de arbeidsmarkt, een aantrekkelijke werving met een uitdagend selectieproces en een goede introductie. In 2020 is het recruitmentproces verbeterd. In 2021 heeft het CBS de selectieprocedure verder verfijnd en is een nieuwe arbeidsmarktcampagne gepresenteerd. Daarbij is het gelukt om in een steeds krappere arbeidsmarkt alle vacatures in 2021 ook daadwerkelijk kwalitatief goed in te vullen.
 2. Continu leren als standaard
  Continue ontwikkeling van medewerkers is belangrijk voor de ontwikkeling en wendbaarheid van het CBS. Formeel en informeel leren moet vanzelfsprekend zijn. Het vaststellen van een norm voor het aantal uren dat medewerkers jaarlijks aan ontwikkeling besteden, draagt daaraan bij. De CBS Academy heeft in 2021 medewerkers en leidinggevenden bij hun verdere ontwikkeling ondersteund met onder andere een toolkit voor loopbaangesprekken en een passend curriculum voor management development, persoonlijke ontwikkeling en vakontwikkeling.
 3. CBS-brede managementontwikkeling en opvolging
  Goed functionerend en goed opgeleid management is cruciaal voor het functioneren van het CBS. Managementontwikkeling stelt het CBS in staat om bijvoorbeeld een prettige en uitdagende werkomgeving te organiseren – ook in een nieuwe hybride situatie, waarin personeel zowel thuis als op kantoor (samen)werkt. In 2021 lag de focus op het CBS-breed sturen op ontwikkeling en benoemingen in de (potentiële) managementgroep en op opvolgingsplanning. Voor alle niveaus van managers heeft het CBS een (modulair) ontwikkelprogramma vastgesteld.
 4. Fit voor de toekomst door mobiliteit
  Goede medewerkers aantrekken is belangrijk, goede mensen behouden en met plezier aan het werk hebben is nog belangrijker. Het CBS heeft een ambitie voor mobiliteit van medewerkers in de organisatie. Een belangrijke randvoorwaarde voor mobiliteit is transparantie op taken, verantwoordelijkheden en competenties in de vorm van een actueel functiehuis. In 2021 heeft het CBS dit nader onderzocht. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het besluit om aan te sluiten bij het Functiegebouw Rijk. In 2021 is de voorbereiding voor deze aansluiting gestart.
 5. Vitaliteit
  De fysieke en geestelijke gezondheid van de medewerkers bepalen het ziekteverzuim. De komende jaren wil het CBS structureel meer aandacht geven aan de werkomstandigheden van zijn medewerkers – zeker nu een meer hybride manier van thuis en op kantoor werken zich lijkt af te tekenen. Belangrijk daarbij is het ondersteunen en ontwikkelen van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker voor zijn of haar gezondheid. In 2021 heeft het CBS zich gericht op het vergroten van eigen regie bij managers en medewerkers. Dit heeft in de verzuimaanpak ook geleid tot een verschuiving van controle en curatie naar preventie.

7.2 Werkomgeving

Het CBS zat anno 2021 midden in de beoogde huurperiode van de gebouwen in Den Haag en Heerlen en zijn een aantal fysieke onderdelen aan vervanging toe, zoals de vloerbedekking. Daarnaast heeft ruim tien jaar gebruik geleerd dat de huidige inrichting in bepaalde opzichten niet optimaal is, met name de verdeling van drukte en concentratie. Verder hebben de ervaringen tijdens de coronacrisis geleid tot het inzicht dat naar alle waarschijnlijk meer thuisgewerkt gaat worden en dat kantoor relatief meer voor overleg gebruikt zal worden. Dat vraagt een andere inzet van IT-middelen. Ook voor IT-middelen bevindt het CBS zich in een vervangingsperiode. Dit heeft in 2020 geleid tot het starten van het programma ‘Nieuwe werkomgeving’ om zowel de fysieke als de IT-werkomgeving aan te passen. De nieuwe CBS-werkomgeving wordt in fasen, op een agile wijze, in de periode tot en met 2025 geïmplementeerd. In 2021 heeft de aanbesteding van het verbouwen van –  in beide vestigingen – één verdieping plaatsgevonden. 

Ten aanzien van de IT-middelen is gekozen om de vaste IT-werkplekken in de beide vestigingen af te bouwen en alle medewerkers te voorzien van een volledig door het CBS beheerde en volgens het ‘Nieuwe ICT-werkplek’ platform ingerichte laptop. Ultimo 2021 is bijna de helft van alle CBS-medewerkers voorzien van deze nieuwe laptop en begin 2022 zullen de aansluitfaciliteiten op de bureaus gerealiseerd worden. Het CBS ondervond, en ondervindt nog steeds, in dit project last van het wereldwijde chiptekort waardoor er regelmatig gewacht moest worden op nieuwe zendingen van de leveranciers.

7.3 Medezeggenschap

Het CBS hecht grote waarde aan constructief overleg met de ondernemingsraad. In 2021 is zowel in formeel als informeel overleg met zowel de ondernemingsraad als met de vakbonden in het Georganiseerd Overleg over diverse zaken gesproken.

In 2021 heeft de ondernemingsraadverkiezing plaatsgevonden en is de samenstelling van de ondernemingsraad gewijzigd. 

In 2021 is er een nieuwe CAO Rijk afgesloten. Daarin zijn ook zaken opgenomen met betrekking tot de thuiswerkvergoeding en de vergoeding voor inrichting van de thuiswerkplek. Deze onderwerpen zijn, en worden ook in 2022, met de ondernemingsraad besproken.

De reorganisatie bij de hoofddirectie Dataservices, Research en Innovatie (DRI) is tijdens de overleggen aan bod geweest. De implementatie van die reorganisatie heeft na instemming van de ondernemingsraad met ingang van 1 januari 2022 plaatsgevonden. Ook het inrichten van een tijdelijke werkorganisatie bij de hoofddirectie CBS Communicatie en Nieuws (CCN) is besproken. 
Een onderwerp waar zowel de ondernemingsraad als bestuurder grote waarde aan hecht, is bewust belonen. Dat onderwerp is dan ook meerdere keren ter tafel gekomen en zal ook in 2022 onderwerp van gesprek zijn. 

In 2021 heeft het CBS na instemming door ondernemingsraad ervoor gekozen om voor de medewerkersonderzoeken gebruik te maken van het programma InternetSpiegel van het ministerie van BZK. 

De startsalarissen bij de indiensttreding van startende HBO’ers en academici zijn besproken en dat gesprek zal ook in 2022 worden voortgezet. 

Zowel de ondernemingsraad als de bestuurder vindt arbo en vitaliteit een belangrijk onderwerp. Het is van belang dat de verschillende disciplines binnen het CBS die arbo-gerelateerde zaken oppakken goed samenwerken en dat dit binnen de CBS-structuur goed vorm wordt gegeven. Daarom is in 2021 in kaart gebracht welke verschillende rollen/functies zich binnen het CBS bezighouden met arbo-zaken. Het betreft dan met name de taken van de arbo-coördinator en de preventiemedewerkers. Het bepalen van de juiste vorm en verdeling van taken krijgt in 2022 vorm. 

Ook bij de overstap naar het Functiegebouw Rijk is de medezeggenschap betrokken. De implementatie van het Functiegebouw Rijk is voorzien voor 1 juli 2022 en zal dus ook in 2022 nog vaker ter tafel komen.

7.4 Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering

In 2020 heeft het CBS stappen gezet om te komen tot een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-raamwerk, waarbinnen de lopende initiatieven worden ondergebracht. Met dit kader wil het CBS beter laten zien waar de organisatie naar streeft en waarover het CBS verslag legt. Hiervoor inventariseert het CBS uitgebreid en systematisch wat de organisatie al doet op het gebied van MVO en welke verbeterpunten er zijn. Het CBS heeft op die manier in 2021 een beleid vastgesteld dat niet alleen gebaseerd is op de ambitie en het belang van het CBS, maar vooral ook op wat de maatschappij van het CBS als publieke organisatie verwacht. Naast het opzetten van een integraal MVO-kader heeft het CBS bestaande initiatieven op dit gebied verder uitgebreid. Deze zijn in drie pijlers onder te verdelen.

Werknemer
In de toekomst, ook na het coronatijdperk, is een combinatie van thuis en op kantoor werken de norm. In 2020 is een taskforce, bestaande uit een groep medewerkers van verschillende disciplines, gestart met een onderzoek naar de voorwaarden om voor langere tijd grotendeels vanuit huis te kunnen werken. De taskforce kijkt naar aanvullende maatregelen die daarvoor nodig zijn en let daarbij nadrukkelijk op sociaalpsychologische en groepsdynamische aspecten. Als een combinatie van thuis en op kantoor werken de norm is, zijn motivatie en sociale cohesie nog meer van groot belang. In 2021 is het CBS gestart met het hieraan invulling te geven door het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende initiatieven om de afstand tot elkaar en tot de organisatie te verminderen. Zo zijn er verschillende trainingen zoals op het gebied van IT en thuiswerkvaardigheden en workshops, zoals thuiswerken in balans en verbinding binnen je team georganiseerd. Ook zijn er diverse activiteiten uitgevoerd die vooral bedoeld waren om mensen op een laagdrempelige manier meer in contact met elkaar te laten komen, zoals een buddy systeem, een activiteitenpot, een virtuele CBS-koffiecorner en digitale lunches. Daarnaast zijn er diverse middelen geleverd om de thuiswerkplek beter te laten functioneren en zijn managers in staat gesteld om ervaringen met elkaar te delen en kennis op te doen over hybride werken door verschillende managementbijeenkomsten. 

In navolging op het Nationaal Preventieakkoord van de Rijksoverheid ontmoedigt het CBS roken. Voor de inpandige rookruimte in de vestiging in Den Haag is een zeer summiere buitenfaciliteit in de plaats gekomen Tevens blijft het CBS zoeken naar andere mogelijkheden om het stoppen met roken aan te moedigen. 

Milieu
In 2020 is de nieuwe audit voor de Energy Efficiency Directive (EED)8) gehouden. De daaruit volgende adviezen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar worden uitgevoerd. Zo is in 2021 gestart met het aanbrengen van schakelklokken op de decentrale boilers. Omdat de meeste technische installaties eigendom zijn van de eigenaren van de kantoorpanden zoekt het CBS ook met hen naar eventueel verdere verduurzaming van de installaties. De periodieke Energy Performance of Building Directive (EPBD)9) audit heeft in 2021 niet plaatsgevonden. Deze audit richt zich vooral op de energietechnische prestaties van klimaatinstallaties. Door een wijziging in de regelgeving10) valt de CBS installatie in Den Haag buiten de verplichting. In de vestiging Heerlen is dit nog wel van toepassing en wordt de audit in 2022 uitgevoerd in opdracht van de eigenaar. 

De in 2019 geplaatste bijenvolken in beide vestigingen hebben voor honing gezorgd. In 2021 is dit initiatief voortgezet en communiceert het CBS intensiever over de biodiversiteit en zijn er inheemse (lokale) veldbloemen rondom de gebouwen geplant. 

Vanaf 2021 gebruikt het CBS een duurzamere envelop voor uitgaande post. Deze envelop is door het gebruik van minder milieubelastend papier, lijm en inkt een verbetering. De geplande proef met een aangepast font die zorgt voor een besparing van inkt en beperking van milieubelasting, is door COVID-19 pas laat in 2021 gestart. De resultaten van de proef worden in 2022 verwacht. 
In de reguliere bedrijfsvoering krijgt het toepassen van hergebruik van grondstoffen en producten steeds meer aandacht. In dit kader is in 2021 een plan geformuleerd om niet per se nieuwe bureaustoelen aan te schaffen maar bestaande te revitaliseren. Indien toch nieuwe bureaustoelen nodig zijn (wat mogelijk nodig is om thuiswerkplekken te faciliteren) zal gezocht worden naar circulaire bureaustoelen. Daarnaast heeft een proef plaatsgevonden om bestaande bekers bij de drankenautomaten in een aparte afvoerstroom om te laten zetten naar toiletpapier. 

Om de CO₂-uitstoot van dienstreizen per vliegtuig te compenseren, heeft het CBS een contract met de Climate Neutral Group afgesloten. De uitkomsten uit het onderhandelingsakkoord met de vakbonden geven ook meer mogelijkheden op het gebied van het verduurzamen van woon-werkverkeer. In 2021 heeft het CBS onderzocht hoe de organisatie het fietsen van en naar kantoor kan aanmoedigen en het gebruik van de auto kan ontmoedigen. Er is voor beide vestigingen een convenant afgesloten met Bereikbaar Haaglanden en Bereikbaar Zuid-Limburg om een analyse te maken van het woon-werkverkeer en te komen tot een plan van aanpak om deze te gaan verduurzamen door meer in te zetten op OV en/of de fiets. Door COVID-19 is de uiteindelijke uitvoering opgeschort naar 2022.

Maatschappij
Om bij te dragen aan een meer inclusieve maatschappij heeft het CBS de taskforce participatie in 2021 voortgezet. Vanuit het idee van de Participatiewet creëert de taskforce functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Decentraal gereserveerde budgetten worden centraal georganiseerd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om extern advies te verkrijgen en dat te gebruiken om functies te creëren. 

In 2021 had het CBS de ambitie om tien interne reguliere functies en vier functies bij externe onderhoudspartijen in te vullen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de externe onderhoudspartijen zijn ultimo 2021 drie personen die tot de doelgroep behoren aan het werk. De firma die verantwoordelijk is voor de glasbewassing heeft beleid waarbij ze een gedeelte van de totale ureninzet door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt laten vervullen. In 2021 was dat 19 procent. Bij het CBS zelf zijn eind 2021 in totaal tien mensen aan het werk vanuit de doelgroep. Van deze tien mensen zijn er vijf gestart in 2021. Er zijn meerdere redenen aan te wijzen voor het niet halen van de doelstelling. Door de COVID-19 maatregelen was het bijvoorbeeld lastig om mensen persoonlijk te begeleiden. Verder bleek het makkelijker om tijdelijke plekken voor mensen uit de doelgroep te vinden dan om structurele opvulling van vacatures met doelgroepkandidaten te bereiken.

7.5 IT-ontwikkeling

Platformstrategie
Het CBS is voor het maken van statistieken afhankelijk van informatietechnologie. Daarom moet de kwaliteit en continuïteit van de IT-dienstverlening gegarandeerd blijven. De platformstrategie vormt een kader voor de technische invulling en richting van de IT-dienstverlening. Het eerste element van deze platformstrategie is de realisatie geweest van het nieuwe rekencentrum in 2020.
De volgende drie platforms van de IT-dienstverlening, die samen de basis vormen voor robuuste, wendbare en schaalbare CBS-diensten, zijn:

 • ICT Werkplek
  In het eerste kwartaal van 2021 heeft het CBS het project Nieuwe werkplek afgerond. In dit project is een moderne, goed beveiligde en toekomstvaste ICT-werkplek ontwikkeld. Deze werkplek zorgt ervoor dat CBS-medewerkers op een efficiënte manier kunnen werken, nu en in de toekomst. Dit project omvatte ook de vernieuwing van de remote access-omgeving, waar onderzoekers van buiten het CBS, onder strikte voorwaarden, toegang krijgen tot CBS-data.
 • Applicatieontwikkeling en werkwijze
  Het CBS gebruikt kant-en-klare softwareproducten, maar het ontwikkelt ook zelf maatwerksoftware. Bij het uitrollen van deze maatwerkapplicaties is CloudFoundry gekozen als het nieuwe standaard platform. In 2021 is een start gemaakt met het trainen van IT-medewerkers om de overgang van applicaties naar dit platform te kunnen realiseren. Van de achttien ontwikkelteams zijn nu vier teams van het CBS volledig opgeleid.
 • Data & Artificial Intelligence
  Onderdeel van het platform Data & Artificial Intelligence is het ontwikkelen van High Performance Computing (HPC)11) -faciliteiten en bijbehorende diensten. Na onderzoek en experimenten in 2020 is gebleken dat twee van dit soort HPC-omgevingen geschikt zijn voor het CBS. Nadat de platformen in productie genomen zijn, is in 2021 gestart met opleidingen zodat CBS’ers effectief van deze platformen gebruik kunnen maken. 

In 2021 is ook een plan gemaakt voor een volgende stap, het verder standaardiseren van de analyseomgeving en specifiek het dashboardonderdeel. Met dashboarding wordt het onder andere mogelijk om meer handmatige handelingen te automatiseren en de hulpmiddelen voor presentaties te standaardiseren. Daarnaast is het mogelijk om datagebruikers te laten samenwerken in een beheerde en veilige omgeving. Op dit moment zijn er meerdere tools binnen het CBS voor het maken van dashboards. Het CBS wil een keuze maken welke tools voor dashboards gebruikt gaan worden, en hier ook de ondersteuning voor inrichten. Daarbij wordt ook onderzocht of er aanvullende behoeften zijn voor dashboards zodat de keuzes ook toekomstbestendig zijn. 

IT-Security
In 2021 heeft het CBS veel aandacht besteed aan IT-security. Hiervoor heeft het CBS samenwerking gezocht binnen en buiten de Rijksoverheid. Aandacht voor security was deels nodig vanwege concrete dreigingen van buitenaf, denk onder andere aan de recente Log4j kwetsbaarheid, maar ook om de IT-infrastructuur veilig te houden. De leveranciers en fabrikanten van hard- en software komen namelijk steeds frequenter met security-patches voor hun producten en het CBS moet deze in zijn omgeving testen en vervolgens installeren. 

Daarnaast heeft het CBS ook de technische monitoring van zijn infrastructuur verder uitgebreid. Dit om in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen constateren of er een inbreukpoging wordt gedaan zodat daar adequaat op gereageerd kan worden. Het CBS voorziet dat de aandacht en capaciteit voor IT-security de komende jaren alleen nog maar verder zal toenemen.

7.6 Prestatie-indicatoren

De prestatie-indicatoren van het CBS hebben een functie als (extern) verantwoordingsinstrument en als (intern) sturingshulpmiddel. Alle indicatoren samen geven een beeld van de prestaties van het CBS, zowel op het gebied van de kerntaken als van de bedrijfsvoering. In 2017 startte het CBS een project om de externe prestatie-indicatoren te herzien. De aanleiding daarvoor was tweeledig. Ten eerste was de bestaande set al vele jaren in gebruik. Ten tweede werd in de vijfjaarlijkse evaluatie van het CBS opgemerkt dat de prestatie-indicatoren geen volledig beeld meer gaven van de prestaties van het CBS en dat de streefwaarden ambitieuzer mochten zijn. Met ingang van het nieuwe meerjarenprogramma 2019–2023 is in 2019 de nieuwe set van prestatie-indicatoren in gebruik genomen, met ambitieuze streefwaarden.

In bijlage A van dit jaarplan staat de geactualiseerde set prestatie-indicatoren voor de externe verantwoording. Bijzonderheden met betrekking tot de realisatie van de streefwaarden worden hieronder toegelicht.

 • Tevredenheid van onderzoekers over microdataservices (prestatie-indicator 1.2)
  De streefwaarde van het gemiddelde van rapportcijfers die onderzoekers geven over microdataservices (remote access) is groter dan of gelijk aan 7,8. In 2021 was het gemiddelde 7,6. In 2019 en in 2020 was dat 7,7. 
  Aspecten die een negatieve invloed uitoefenen op de score betreffen de IT performance en een hoge werkdruk door de toegenomen vraag bij microdata. Eind 2021 is de capaciteit uitgebreid en in 2022 is budget beschikbaar voor de verbetring van IT-faciliteiten, met name van de performance. 
  Het beleid voor de toegang tot microdata is in 2021 herijkt naar aanleiding van een externe risico-analyse (zie ook 3.2). Het kernpunt van het aangescherpte beleid is dat statistisch en wetenschappelijk onderzoek centraal staat en dat instellingen daarom moeten voldoen aan wetenschappelijke normen, waarvan openbaarmaking van de onderzoeksresultaten één van de belangrijkste is. Bij het aangescherpte beleid ligt de nadruk meer op veiligheid en dit heeft zijn weerslag op gebruikersgemak. 
 • Gebruik Open Data (prestatie-indicator 2.1) en StatLine (prestatie-indicator 2.2)
  De streefwaarde voor het gebruik van Open Data is 400 duizend gebruikers per kwartaal. In 2021 lag het aantal op 2,35 miljoen gebruikers per kwartaal. 
  De streefwaarde voor het maandbezoek van StatLine is 250 duizend. In 2021 waren er 226 duizend unieke bezoekers per maand.
  Bij deze prestatie-indicatoren is de verwachting dat het aantal StatLine-gebruikers in de tijd afneemt ten gunste van het aantal gebruikers van Open Data. Hoewel het gebruik van StatLine nog steeds stijgt, is de streefwaarde niet gehaald en stijgt het minder snel dan het gebruik van Open Data via het dataportaal en API, dat een grote vlucht genomen heeft.
 • Gebruik van website (prestatie-indicator 2.3)
  De streefwaarde voor het aantal unieke bezoekers van de CBS-website van 400 duizend per maand is in 2021 ruimschoots overschreden. In 2021 waren er 649 duizend unieke websitebezoekers per maand. 
  Steeds meer gebruikers die op zoek zijn naar antwoorden op specifieke feitelijke vragen weten de CBS-website te vinden. Dat wordt ook weerspiegeld in de gebruikscijfers van de CBS Infoservice per telefoon en email, die dalen. 
 • Gebruik in de media (prestatie-indicator 2.4)
  De streefwaarde voor het aantal berichten in de media waarin het CBS wordt genoemd is 72 duizend per jaar. In 2021 is het CBS in 63 duizend berichten vermeld. 
  Daarmee zijn de vermeldingen niet alleen lager dan het topjaar 2020, maar ook enigszins lager ten opzichte 2019. Er zijn in 2021 minder nieuwsproducties door het CBS uitgebracht en er is een teruggang geweest in het aantal regionale nieuwssites, die gewoonlijk veel nieuwsproducties overnemen.
 • Juistheid van de berichten (prestatie-indicator 5.1)
  De streefwaarde was dat minder dan 0,5 procent van de berichten is vervangen door een gecorrigeerd bericht. In 2021 was dat percentage 1,1 procent.
  Het aantal correcties is gestegen van 0,8 procent in 2020 naar 1,1 procent in 2021. Het betreft 19 vervangingen van de 1 651 uitgebrachte berichten. Het ging daarbij overwegend om getalsmatige correcties en een enkele keer een tekstuele of grafische correctie.
 • Juistheid van de cijfers (prestatie-indicator 5.2)
  De streefwaarde was dat minder dan 1,5 procent van het aantal StatLineleveringen gecorrigeerd was. In 2021 was dat percentage 2,1 procent. 
  De streefwaarde is ambitieus en er is continue aandacht om het aantal correcties te beperken. Ten opzichte van 2020 is er een lichte stijging, veroorzaakt doordat er meer tabellen zijn gecorrigeerd waarvan ook vertaalde versies beschikbaar zijn. 
 • Tevredenheid van medewerkers (prestatie-indicator 7.1)
  In verband met de coronacrisis is dit onderzoek in 2021 niet gehouden. Wel heeft er een Belevingsonderzoek Thuiswerken / COVID-19 pulse plaatsgevonden.
 • Beschikbaarheid IT-infrastructuur (prestatie-indicator 9.1)
  De streefwaarde was dat de beschikbaarheid van de IT-infrastructuur groter was dan 99,9 procent. In 2021 was dat 98,1 procent. 
  In het tweede kwartaal was het aantal verstoringen groter dan de perioden daarvoor. Dat betrof met name een grote uitval van de storage en een performance vermindering van Microsoft Outlook. In overleg met de leverancier van de storage is één van de vier storage units geheel vervangen door een nieuwe. De andere drie worden softwarematig geüpdatet. Op dit moment draait de storage zonder storingen.
  Over de trage performance van Outlook op het CBS-netwerk is overleg met Microsoft Nederland. Inmiddels zijn drie fixes van Microsoft ontvangen en geïnstalleerd en zijn daarna processoren (cpu’s) bijgezet. Ten slotte is de upgrade naar een recentere versie van Outlook doorgevoerd. In de tweede helft van 2021 zijn er geen grote verstoringen meer opgetreden.
 • Innovatieve producten (prestatie-indicator 10.1)
  De streefwaarde was 18 of meer innovatieve producten op het gebied van big data op het innovatieportaal van de CBS-website in 2021. De realisatie voor 2021 bedroeg 6 innovatieve producten.
  In 2021 waren innovatie-inspanningen nadrukkelijker gericht op het tot productie brengen van eerder ontwikkelde methoden en technieken. Hierdoor lag de focus niet op het aantal nieuw te starten zogeheten proof-of-concepts, haalbaarheidsonderzoeken, en dat leidde tot minder publicaties op het innovatieportaal.
 • Aantal bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemelde datalekken (prestatie-indicator 11.2)
  De streefwaarde voor het aantal gemelde datalekken was 0. In 2021 is 1 datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
  Het datalek betrof een configuratiefout in software voor personeelszaken waardoor vragen van medewerkers konden worden ingezien door andere medewerkers van het CBS. Deze vragen kunnen bijzondere persoonsgegevens bevatten. Zowel de Autoriteit Persoonsgegevens als betrokkenen zijn geïnformeerd en de leverancier van de software is op de hoogte gesteld. De configuratiefout is verholpen.

 

 

 
8) Energy Efficiency Directive, Europese richtlijn om te komen tot een doelstelling van 20% minder energieverbruik in 2020.

9) Energy Performance of Building Directive, Europese richtlijn die voorschrijft dat gebruikers eens in de 5 jaar de klimaatsystemen (koeling en warmtepompen) moeten laten keuren met als doel energie te besparen in de bebouwde omgeving.

10) Voor de klimtaatinstallatie in Den Haag is geen auditplicht van toepassing sinds de EPBD IIIin 2021 is ingevoerd. Onder de oude regeling moesten alle systemen bij elkaar worden opgeteld op gebouwniveau en was auditplicht van toepassing als de totale som van alle systemen boven de 70kw zou uitkomen. Sinds de invoering van de EPBD III is dit aangepast naar systeemniveau en omdat er in Den Haag geen systeem is dat boven de 70Kw uitkomt is daarvoor uiteindelijk geen auditplicht. In Heerlen is dit wel het geval door de grotendeels gas gestookte verwarmingsinstallaties.

11)  High performance computing is geaggregeerde computerkracht waarbij het geheel veel meer is dan de som van een aantal pc's.