Auteur: Rudi Bakker
Jeugdhulp 2020

1. Jongeren met jeugdhulp

In 2020 kregen bijna 411 duizend jongeren jeugdhulp in natura. In dezelfde periode van 2019 waren dit er 425 duizend, een daling van 3,3 procent. De meeste jongeren, 95,3 procent, kregen jeugdhulp zonder verblijf. Dat wil zeggen dat zij niet op de locatie van de jeugdhulpaanbieder overnachtten. Van hen kregen bijna 23 duizend jongeren in 2020 zowel jeugdhulp zonder als jeugdhulp met verblijf. Dit is mogelijk als de zorg gedurende het jaar wijzigt of als de jongere bij de ene jeugdhulpaanbieder verblijft en tegelijkertijd ook hulp krijgt van een andere jeugdhulpaanbieder.

1.0.1 Jongeren met jeugdhulp1)
 Column1
Zonder verblijf368545
Zowel zonder als met verblijf22760
Met verblijf19340
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

De meeste jongeren met jeugdhulp in 2020, ruim een op de drie, ontvingen ambulante jeugdhulp op de locatie van de jeugdhulpaanbieder en ruim 19 procent kreeg jeugdhulp van het wijk- of buurtteam van de gemeente. De daling van het aantal jongeren in 2020 ten opzichte van 2019 betreft jeugdhulp uitgevoerd door het wijk- of buurtteam (-5,2 procent), en ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder (-5,1 procent). Daghulp op locatie van de aanbieder nam met 2,4 procent toe en jeugdhulp in het netwerk van de jongere steeg met 2,6 procent.

1.0.2 Jongeren zonder verblijf1)
 2020* (x 1 000)2019 (x 1 000)2018 (x 1 000)2017 (x 1 000)
Totaal
zonder
verblijf
391,305405,71392,035379,79
Ambulant276,525291,51281,505281,51
Netwerk
jongere
81,8779,80573,2358,005
Wijkteam79,8684,20582,34581,635
Daghulp29,692928,1627,33
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere hulpvormen komen meerdere malen in de figuur voor.

Ruim 42 duizend jongeren kregen in 2020 jeugdhulp met verblijf. Dat is 10 procent van alle jongeren met jeugdhulp. Hiervan waren bijna 21 duizend jongeren in een pleeggezin opgenomen. Ruim 5 duizend waren ondergebracht in gezinsgerichte opvangen en 2 duizend jongeren hadden een gesloten plaatsing, dat waren er bijna 20 procent minder dan in 2019. Ruim 18 duizend jongeren kregen een andere vorm van jeugdhulp met verblijf (figuur 1.0.3).

1.0.3 Jongeren met verblijf1)
 2020* (x 1 000)2019 (x 1 000)2018 (x 1 000)2017 (x 1 000)
Totaal
met verblijf
42,143,34542,7746,185
Pleegzorg20,99521,52520,7421,96
Gezinsgericht5,145,5456,1655,325
Gesloten
plaatsing
2,0452,552,5652,65
Overig18,13518,3518,1521,785
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere hulpvormen komen meerdere malen in de figuur voor.

1.1 9,3 procent van de Nederlandse jongeren ontvangt jeugdhulp

Jeugdhulp is in principe bedoeld voor personen tot 18 jaar, waarbij sinds 1 juli 2018 sommige vormen van jeugdhulp zoals pleegzorg standaard doorlopen tot 21 jaar. In uitzonderlijke gevallen kan de jeugdhulp worden voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Van alle ruim 4,4 miljoen jongeren in de leeftijd tot en met 22 jaar kreeg 9,3 procent jeugdhulp in 2020. Als de groep van 18 tot en met 22 jaar buiten beschouwing gelaten wordt, ontving 11,9 procent van alle jongeren jeugdhulp in deze periode.

1.1.1 Jeugdhulp naar demografische kenmerken van de jongere, 2020*1)
Totaal aantal jongeren in Nederland (op 1 januari 2020)Jongeren met jeugdhulp totaalJongeren met jeugdhulp zonder verblijfJongeren met jeugdhulp met verblijf
Totaal4 435 735410 645391 30542 100
Geslacht
Jongens2 268 090228 910219 02522 295
Meisjes2 167 645181 735172 28019 805
Leeftijd in klassen
0 tot en met 3 jaar686 68527 47025 5403 260
4 tot en met 7 jaar896 34070 74068 2755 450
8 tot en met 11 jaar571 655134 220131 0158 595
12 tot en met 17 jaar1 182 570163 465154 76021 085
18 tot en met 22 jaar1 098 49014 74511 7153 705
(Migratie)achtergrond
Nederlands3 219 500306 270293 50529 280
Overig westers399 74032 12030 3003 745
Niet-westers816 50072 25567 4959 075
Bron: CBS.
1) Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere vormen van jeugdhulp komen meerdere malen in de tabel voor.

1.2 Jongens ontvangen vaker jeugdhulp dan meisjes

Jongens ontvangen vaker jeugdhulp dan meisjes. Dit geldt zowel voor jeugdhulp met verblijf als voor jeugdhulp zonder verblijf. In 2020 kregen bijna 182 duizend meisjes en 229 duizend jongens jeugdhulp. Het aandeel meisjes met jeugdhulp neemt de laatste jaren heel licht toe (figuur 1.2.1).

1.2.1 Jongeren naar geslacht1)
 Jongens (%)Meisjes (%)
Nederland
2020*5149
20195149
20185149
20175149
Totaal jeugdhulp
2020*5644
20195644
20185743
20175743
Zonder verblijf
2020*5644
20195743
20185743
20175842
Met verblijf
2020*5347
20195446
20185446
20175446
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

1.3 Jeugdhulpjongeren met verblijf ouder dan jongeren zonder verblijf

Bijna 40 procent van alle jongeren met jeugdhulp was tussen 12 en 17 jaar oud, 163 duizend in 2020. Dat komt overeen met 13,8 procent van alle kinderen in Nederland in deze leeftijdsklasse. Een derde van alle jeugdhulpjongeren, 134 duizend jongeren, was tussen 8 en 11 jaar. Dat is ruim 23 procent van alle Nederlandse jongeren in deze leeftijdscategorie. 
Er is een groot verschil in leeftijd per hulpvorm. Van de jongeren met jeugdhulp zonder verblijf was ruim 57 procent jonger dan 12 jaar, bij jeugdhulp met verblijf was 41 procent jonger dan 12 jaar. Het aandeel jongeren van 18 jaar en ouder met jeugdhulp met verblijf is toegenomen van 4,5 procent in 2017 naar 8,8 procent in 2020. Vooral het aantal jongeren met pleegzorg nam in deze leeftijdscategorie sterk toe, van 470 in 2017, naar 1 785 in 2020.

1.3.1 Jongeren naar leeftijd1)
 0-3 jaar (%)4-7 jaar (%)8-11 jaar (%)12-17 jaar (%)18 jaar en ouder (%)
Nederland
2020*212123350
2019202122360
2018202122360
2017202222360
Totaal jeugdhulp
2020*71733404
201971833403
201871832403
201771832403
Zonder verblijf
2020*71733403
201971833393
201871833393
201771833403
Met verblijf
2020*81320509
201981321527
201891421525
201781421525
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Bij Nederland is de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder weggelaten omdat slechts een klein deel van deze jongeren jeugdhulp ontvangt.

1.4 Jeugdhulpjongeren hebben net zo vaak een migratieachtergrond als jongeren zonder jeugdhulp

Van de 411 duizend jongeren met jeugdhulp in 2020 hadden bijna 306 duizend (74,6 procent) een Nederlandse achtergrond, 72 duizend (17,6 procent) een niet-westerse en 32 duizend (7,8 procent) een westerse migratieachtergrond. Met migratieachtergrond wordt bedoeld dat minstens een van de ouders van de jongere in het buitenland is geboren. De jeugdhulpjongeren vormen op dit punt een redelijke afspiegeling van alle jongeren in Nederland. Van hen heeft 72,6 procent een Nederlandse achtergrond en heeft 18,4 procent een niet-westerse en 9 procent een westerse migratieachtergrond.
Jongeren die in 2020 jeugdhulp met verblijf ontvingen, hadden relatief vaker een migratieachtergrond dan jongeren met jeugdhulp zonder verblijf. Van hen had 21,6 procent een niet-westerse en 8,9 procent een westerse migratieachtergrond. 

1.4.1 Jongeren naar migratieachtergrond1)
 Nederlands (%)Overig westers (%)Niet-westers (%)
Nederland
2020*72,6918,4
201973,28,718,1
201873,78,417,8
201774,38,217,5
Totaal jeugdhulp
2020*74,67,817,6
201974,87,717,5
2018757,517,5
201775,37,317,3
Zonder verblijf
2020*757,717,2
201975,27,617,2
201875,47,417,1
201775,87,317
Met verblijf
2020*69,58,921,6
201969,78,821,5
201869,28,622,2
201769,38,522,3
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

1.5 Elf procent jeugdhulpontvangers ook in jeugdbescherming of jeugdreclassering

Bijna 89 procent van de jongeren met jeugdhulp in 2020 ontving daarnaast geen andere vorm van jeugdzorg. Bijna 7,7 procent van de jongeren kreeg naast jeugdhulp ook jeugdbescherming en duizend van hen kregen naast jeugdhulp en jeugdbescherming ook jeugdreclassering (tabel 1.5.1). Bij ruim 4 duizend jongeren was naast jeugdhulp ook een jeugdreclasseringsmaatregel van kracht (1 procent). 

Jongeren kunnen pas vanaf 12 jaar een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd krijgen en jeugdbescherming houdt op zodra de jongere de leeftijd van achttien jaar bereikt.

1.5.1 Samenloop jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering naar leeftijdscategorie, 2020*1)
Totaal aantal jongeren0 tot en met 3 jaar4 tot en met 7 jaar8 tot en met 11 jaar12 tot en met 17 jaar18 tot en met 22 jaar
Alleen jeugdhulp374 90523 80564 585125 775147 03513 700
Alleen jeugdbescherming8 4851 5801 8752 0253 010
Alleen jeugdreclassering3 9751 6852 285
Jeugdhulp en -bescherming31 3803 6656 1608 44513 115
Jeugdhulp en -reclassering3 3552 3151 040
Jeugdbescherming en -reclassering 180 180
Jeugdhulp en -bescherming en -reclassering1 0051 005
Bron: CBS.
1) Jongeren die in 2020 jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering hadden.

Het aandeel jongeren met jeugdhulp in combinatie met de andere vormen van jeugdzorg is in 2020 toegenomen in vergelijking met 2019. De verschillen zijn echter heel klein.

1.5.2 Samenloop jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering
2017201820192020*
Totaal jongeren met jeugdzorgaantal412 265423 390437 345423 285
Alleen jeugdhulp%88,388,788,888,6
Alleen jeugdbescherming%1,81,81,92,0
Alleen jeugdreclassering%1,21,11,00,9
Jeugdhulp en -bescherming%7,47,37,27,4
Jeugdhulp en -reclassering%1,00,80,80,8
Jeugdbescherming en -reclassering%0,10,10,00,0
Jeugdhulp en -bescherming en -reclassering%0,30,30,30,2
Bron: CBS.

1.6 Hoogste aandeel jeugdhulp in Utrecht en Limburg

Van de in totaal 411 duizend jongeren met jeugdhulp in 2020 woonden er bijna 90 duizend in Zuid-Holland1). Zeeland had het kleinste aantal, ruim 9 duizend Zeeuwse jongeren ontvingen jeugdhulp. De meeste jongeren in jeugdhulp kwamen uit Amsterdam (20 duizend), Den Haag (15 duizend), Rotterdam en Utrecht (beide ruim 12 duizend). Echter, wanneer we kijken naar het aandeel van de jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren in de gemeente, dan blijkt dat in de jeugdregio’s Zuid-Limburg, Utrecht Stad, en Midden-Limburg Oost meer dan 15 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp kreeg (zie figuur 1.6.3). De jeugdregio’s Midden-Limburg West, en Utrecht Stad hadden het hoogste percentage jongeren van 18 jaar en ouder met jeugdhulp, namelijk ruim 4 procent.

1.6.1 Jeugdhulp bij 0 t/m 17-jarigen
Gemeente_naamaandeelJH (%)
's-Gravenhage13,24
's-Hertogenbosch11,14
AaenHunze12,23
Aalsmeer7,4
Aalten10,85
Achtkarspelen11,62
Alblasserdam12,26
Albrandswaard6,92
Alkmaar12,49
Almelo13,36
Almere11,57
Alphen-Chaam8,8
AlphenaandenRijn15,68
Altena10,19
Ameland7,18
Amersfoort10,71
Amstelveen9,28
Amsterdam12,65
Apeldoorn11,63
Appingedam13,54
Arnhem12,18
Assen16,75
Asten8,24
Baarle-Nassau7,6
Baarn10,18
Barendrecht8,49
Barneveld10,05
Beek15,57
Beekdaelen14,92
Beemster8,65
Beesel14,84
Bergeijk10,92
Bergen(L.)10,49
Bergen(NH.)9,63
BergenDal11,35
BergenopZoom13,41
Berkelland10,85
Bernheze11,76
Best10,88
Beuningen13,46
Beverwijk12,69
Bladel9,83
Blaricum8,53
Bloemendaal8,49
Bodegraven-Reeuwijk11,93
Boekel9,42
Borger-Odoorn12,73
Borne10,1
Borsele12,87
Boxmeer12,11
Boxtel10,65
Breda10,92
Brielle8,13
Bronckhorst11,6
Brummen11,62
Brunssum15,54
Bunnik8,68
Bunschoten11,23
Buren11,12
CapelleaandenIJssel12,78
Castricum8,99
Coevorden10,79
Cranendonck9,65
Cuijk11,45
Culemborg9,62
Dalfsen9,92
Dantumadiel10,61
DeBilt8,91
DeFryskeMarren9,19
Delft15,32
Delfzijl14,03
DenHelder16,46
DeRondeVenen7,46
Deurne10,66
Deventer11,16
DeWolden10,76
Diemen8,83
Dinkelland8,46
Doesburg14,66
Doetinchem13,26
Dongen14,32
Dordrecht13,84
Drechterland8,6
Drimmelen10,14
Dronten10,34
Druten11,61
Duiven12,86
Echt-Susteren16,2
Edam-Volendam7
Ede10,33
Eemnes11,33
Eersel10,29
Eijsden-Margraten12,9
Eindhoven9,35
Elburg8,46
Emmen14,08
Enkhuizen12,41
Enschede12,78
Epe10,04
Ermelo12
Etten-Leur11,37
Geertruidenberg15,44
Geldrop-Mierlo12,04
Gemert-Bakel7,97
Gennep11,85
GilzeenRijen12,72
Goeree-Overflakkee8,95
Goes14,38
Goirle11,86
GooiseMeren9,71
Gorinchem12,95
Gouda15,07
Grave12,42
Groningen12,64
Gulpen-Wittem12,64
Haaksbergen10,39
Haaren9,78
Haarlem9,74
Haarlemmermeer11,84
Halderberge10,41
Hardenberg11,83
Harderwijk11,21
Hardinxveld-Giessendam9,97
Harlingen10,2
Hattem8,89
Heemskerk11,73
Heemstede8,28
Heerde18,72
Heerenveen11,62
Heerhugowaard12,94
Heerlen16,91
Heeze-Leende9,43
Heiloo9,9
Hellendoorn9,64
Hellevoetsluis9,87
Helmond9,43
Hendrik-Ido-Ambacht12,69
Hengelo12,29
HetHogeland13,76
Heumen10,2
Heusden13,96
Hillegom15,7
Hilvarenbeek10,68
Hilversum10,71
HoekscheWaard11,81
HofvanTwente10,56
HollandsKroon13,89
Hoogeveen13,47
Hoorn12,52
HorstaandeMaas12,02
Houten10,08
Huizen11,07
Hulst12,96
IJsselstein11,87
KaagenBraassem15,16
Kampen10,66
Kapelle11,95
Katwijk12,74
Kerkrade16,66
Koggenland10,93
KrimpenaandenIJssel16,16
Krimpenerwaard10,21
Laarbeek7,54
Landerd10,33
Landgraaf15,71
Landsmeer9,93
Langedijk10,53
Lansingerland9,28
Laren8,62
Leeuwarden14,9
Leiden15,94
Leiderdorp14,27
Leidschendam-Voorburg10,85
Lelystad12,51
Leudal15,42
Leusden9,97
Lingewaard11,58
Lisse14,2
Lochem9,79
LoonopZand12,8
Lopik9,56
Loppersum12,16
Losser10,83
Maasdriel11,57
Maasgouw13,64
Maassluis8,03
Maastricht16,75
Medemblik10,77
Meerssen15,58
Meierijstad10,08
Meppel13,52
Middelburg12,02
Midden-Delfland7,71
Midden-Drenthe13,14
Midden-Groningen14,66
MillenSintHubert9,27
Moerdijk13,27
Molenlanden12,11
Montferland13,04
Montfoort6,96
MookenMiddelaar9,58
Neder-Betuwe8,31
Nederweert13,35
Nieuwegein11,72
Nieuwkoop12,08
Nijkerk10,16
Nijmegen11,79
Nissewaard13,66
Noardeast-Fryslân10,94
Noord-Beveland11,99
Noordenveld11,51
Noordoostpolder10,26
Noordwijk14,69
Nuenen,GerwenenNederwetten7,83
Nunspeet8,26
Oegstgeest12,29
Oirschot10,09
Oisterwijk12,36
Oldambt16,51
Oldebroek9,09
Oldenzaal10,31
Olst-Wijhe10,07
Ommen10,86
Oosterhout11,35
OostGelre13,84
Ooststellingwerf12,05
Oostzaan8,43
Opmeer9,19
Opsterland10,21
Oss13,75
OudeIJsselstreek13,73
Ouder-Amstel9,27
Oudewater9,4
Overbetuwe12,42
Papendrecht14,34
PeelenMaas9,28
Pekela15,99
Pijnacker-Nootdorp11,19
Purmerend10,6
Putten11,79
Raalte6,53
Reimerswaal12,02
Renkum14,33
Renswoude8,2
Reusel-DeMierden8,59
Rheden14,86
Rhenen7,89
Ridderkerk8,75
Rijssen-Holten11,09
Rijswijk11,76
Roerdalen16,31
Roermond15,01
Roosendaal12,87
Rotterdam9,31
Rozendaal9,67
Rucphen12,98
Schagen11,17
Scherpenzeel9,87
Schiedam6,93
Schiermonnikoog12,3
Schouwen-Duiveland11,25
Simpelveld12,74
Sint-Michielsgestel9,75
SintAnthonis8,91
Sittard-Geleen17,35
Sliedrecht14,64
Sluis11,24
Smallingerland13,83
Soest10,68
Someren7,31
SonenBreugel7,49
Stadskanaal12,91
Staphorst5,87
StedeBroec13,01
Steenbergen11,84
Steenwijkerland10,93
Stein15,05
StichtseVecht9,13
Súdwest-Fryslân10,86
Terneuzen16,36
Terschelling10,73
Texel10,9
Teylingen14,54
Tholen11,8
Tiel19,54
Tilburg13,69
Tubbergen8,27
Twenterand11,38
Tynaarlo11,32
Tytsjerksteradiel10,23
Uden11,95
Uitgeest8,67
Uithoorn10,75
Urk6,62
Utrecht15,84
UtrechtseHeuvelrug9,78
Vaals12,07
ValkenburgaandeGeul17,12
Valkenswaard10,68
Veendam17,31
Veenendaal15,68
Veere9,13
Veldhoven11,53
Velsen13,47
Venlo12,81
Venray12,12
Vijfheerenlanden8,9
Vlaardingen7,95
Vlieland8,44
Vlissingen14,03
Voerendaal9,02
Voorschoten11,44
Voorst10,25
Vught10,52
Waadhoeke9,75
Waalre10,42
Waalwijk14,8
Waddinxveen9,74
Wageningen12,92
Wassenaar10,32
Waterland8,48
Weert14,08
Weesp8,66
WestBetuwe9,2
Westerkwartier11,47
Westerveld12,6
Westervoort15,72
Westerwolde10,78
Westland11,03
WestMaasenWaal11,16
Weststellingwerf11,23
Westvoorne6,9
Wierden8,84
Wijchen11,55
Wijdemeren9,58
WijkbijDuurstede12,56
Winterswijk12,92
Woensdrecht10,03
Woerden8,79
Wormerland7,82
Woudenberg9,92
Zaanstad14,34
Zaltbommel15,07
Zandvoort9,85
Zeewolde12,71
Zeist11,72
Zevenaar14,04
Zoetermeer13,21
Zoeterwoude12,38
Zuidplas10,88
Zundert7,95
Zutphen13,68
Zwartewaterland9,21
Zwijndrecht16,27
Zwolle11,64

1.6.2 Jeugdhulp bij 18 t/m 22-jarigen
Gemeente_naamaandeelJH (%)
's-Gravenhage0,99
's-Hertogenbosch0,77
AaenHunze3,86
Aalsmeer0,84
Aalten1,44
Achtkarspelen0,95
Alblasserdam0
Albrandswaard0,62
Alkmaar1,67
Almelo1,72
Almere1,28
Alphen-Chaam0
AlphenaandenRijn1,87
Altena0,32
Ameland0
Amersfoort1,01
Amstelveen0,93
Amsterdam2,28
Apeldoorn0,95
Appingedam2,61
Arnhem1,2
Assen4,74
Asten0
Baarle-Nassau0
Baarn1,38
Barendrecht0,44
Barneveld0,74
Beek0
Beekdaelen0
Beemster0
Beesel1,34
Bergeijk2,7
Bergen(L.)0
Bergen(NH.)0,57
BergenDal0,67
BergenopZoom1,19
Berkelland0,77
Bernheze0
Best2,59
Beuningen0,74
Beverwijk1,19
Bladel2,02
Blaricum0
Bloemendaal0,99
Bodegraven-Reeuwijk0,52
Boekel0
Borger-Odoorn3,75
Borne0
Borsele0
Boxmeer0,5
Boxtel0,74
Breda0,63
Brielle0
Bronckhorst1,11
Brummen0,95
Brunssum1,25
Bunnik1,25
Bunschoten0
Buren1,23
CapelleaandenIJssel1,5
Castricum0,65
Coevorden2,66
Cranendonck3,7
Cuijk0
Culemborg0,6
Dalfsen0,74
Dantumadiel0,94
DeBilt0,89
DeFryskeMarren0,74
Delft1,02
Delfzijl1,56
DenHelder1,87
DeRondeVenen0,6
Deurne0,46
Deventer0,74
DeWolden2,88
Diemen0,84
Dinkelland0,62
Doesburg0
Doetinchem1,21
Dongen0
Dordrecht1,28
Drechterland0,85
Drimmelen0,65
Dronten0,66
Druten0
Duiven1,18
Echt-Susteren2,2
Edam-Volendam0,57
Ede0,85
Eemnes0
Eersel2,54
Eijsden-Margraten0,87
Eindhoven2,35
Elburg0,62
Emmen3,28
Enkhuizen0,83
Enschede0,92
Epe1,07
Ermelo1,45
Etten-Leur0,9
Geertruidenberg0,87
Geldrop-Mierlo1,73
Gemert-Bakel0
Gennep0,93
GilzeenRijen0
Goeree-Overflakkee0,49
Goes0,72
Goirle1,06
GooiseMeren0,88
Gorinchem0,93
Gouda0,92
Grave1,1
Groningen1,1
Gulpen-Wittem0
Haaksbergen0,69
Haaren0
Haarlem1,86
Haarlemmermeer1,18
Halderberge0,98
Hardenberg0,94
Harderwijk0,62
Hardinxveld-Giessendam1,98
Harlingen0,99
Hattem0
Heemskerk1,01
Heemstede1,8
Heerde4,46
Heerenveen0,81
Heerhugowaard1,27
Heerlen0,97
Heeze-Leende1,93
Heiloo1,34
Hellendoorn0,38
Hellevoetsluis0,67
Helmond0,78
Hendrik-Ido-Ambacht0
Hengelo0,79
HetHogeland1,94
Heumen0
Heusden0,78
Hillegom0,68
Hilvarenbeek0
Hilversum0,83
HoekscheWaard0,49
HofvanTwente0,54
HollandsKroon1,5
Hoogeveen4,2
Hoorn1,87
HorstaandeMaas0,68
Houten1,38
Huizen1,22
Hulst0
IJsselstein1,06
KaagenBraassem2,69
Kampen1,21
Kapelle0
Katwijk0,98
Kerkrade1,27
Koggenland1,4
KrimpenaandenIJssel1,23
Krimpenerwaard0,51
Laarbeek0
Landerd0
Landgraaf2,27
Landsmeer1,85
Langedijk1,28
Lansingerland0,89
Laren0
Leeuwarden1,09
Leiden0,67
Leiderdorp1,14
Leidschendam-Voorburg1,05
Lelystad1,13
Leudal4,67
Leusden0
Lingewaard0,84
Lisse1,39
Lochem0,92
LoonopZand0,8
Lopik1,22
Loppersum1,89
Losser0
Maasdriel0,53
Maasgouw4,07
Maassluis1,05
Maastricht0,39
Medemblik1,08
Meerssen0
Meierijstad0,53
Meppel5,02
Middelburg1,17
Midden-Delfland1,31
Midden-Drenthe3,57
Midden-Groningen2,34
MillenSintHubert0
Moerdijk0,92
Molenlanden0,92
Montferland0,85
Montfoort0
MookenMiddelaar0
Neder-Betuwe1,2
Nederweert3,09
Nieuwegein1,39
Nieuwkoop0
Nijkerk0,65
Nijmegen0,58
Nissewaard2,63
Noardeast-Fryslân1
Noord-Beveland0
Noordenveld2,58
Noordoostpolder0,85
Noordwijk1,65
Nuenen,GerwenenNederwetten3,72
Nunspeet0,79
Oegstgeest0,84
Oirschot1,63
Oisterwijk0
Oldambt1,71
Oldebroek0,55
Oldenzaal0,92
Olst-Wijhe0
Ommen1,19
Oosterhout0,68
OostGelre1,4
Ooststellingwerf1,01
Oostzaan1,67
Opmeer0
Opsterland1,53
Oss0,5
OudeIJsselstreek0,66
Ouder-Amstel1,3
Oudewater0
Overbetuwe0,76
Papendrecht1,09
PeelenMaas1,15
Pekela1,87
Pijnacker-Nootdorp0,85
Purmerend0,91
Putten1,34
Raalte0,81
Reimerswaal1,26
Renkum0,89
Renswoude0
Reusel-DeMierden2,11
Rheden1,41
Rhenen0
Ridderkerk0,81
Rijssen-Holten0,64
Rijswijk0,82
Roerdalen3,7
Roermond4,9
Roosendaal1,13
Rotterdam2,02
Rozendaal0
Rucphen1,93
Schagen1,24
Scherpenzeel0
Schiedam1,02
Schiermonnikoog0
Schouwen-Duiveland0,76
Simpelveld0
Sint-Michielsgestel0
SintAnthonis0
Sittard-Geleen0,95
Sliedrecht1,06
Sluis0,77
Smallingerland2,03
Soest0,83
Someren0,71
SonenBreugel2,88
Stadskanaal2,19
Staphorst0,85
StedeBroec1,3
Steenbergen0,61
Steenwijkerland1,55
Stein0
StichtseVecht0,85
Súdwest-Fryslân1,53
Terneuzen1,37
Terschelling0
Texel1,8
Teylingen1,84
Tholen0
Tiel1,4
Tilburg0,67
Tubbergen0,52
Twenterand0,75
Tynaarlo2,22
Tytsjerksteradiel1,03
Uden0,57
Uitgeest1,23
Uithoorn1,39
Urk0
Utrecht4,09
UtrechtseHeuvelrug1,47
Vaals0
ValkenburgaandeGeul0
Valkenswaard2,95
Veendam1,86
Veenendaal1,29
Veere0
Veldhoven2,35
Velsen1,34
Venlo1,55
Venray0,65
Vijfheerenlanden0,73
Vlaardingen1,28
Vlieland0
Vlissingen1,1
Voerendaal0
Voorschoten0,87
Voorst1,08
Vught0
Waadhoeke0,95
Waalre1,82
Waalwijk0,61
Waddinxveen0
Wageningen0,28
Wassenaar0,61
Waterland0
Weert4,81
Weesp0
WestBetuwe0,63
Westerkwartier1,94
Westerveld3,48
Westervoort1,39
Westerwolde1,46
Westland1,04
WestMaasenWaal0,98
Weststellingwerf1,18
Westvoorne0
Wierden0,7
Wijchen0,53
Wijdemeren0
WijkbijDuurstede1,14
Winterswijk1,38
Woensdrecht0
Woerden0,81
Wormerland0,76
Woudenberg1,59
Zaanstad3,18
Zaltbommel3,19
Zandvoort1,64
Zeewolde1,11
Zeist1,92
Zevenaar1,06
Zoetermeer0,84
Zoeterwoude0
Zuidplas0,65
Zundert1,08
Zutphen1,41
Zwartewaterland0,64
Zwijndrecht1,02
Zwolle1,16

1.6.3 Jeugdhulp bij 0 t/m 17-jarigen
Jeugdzorgregios_naamstatcode
Achterhoek12,55
Alkmaar(Noord-Kennemerland)11,37
Amsterdam-Amstelland11,89
Arnhem12,92
Drenthe13,34
Eemland10,61
Flevoland11,18
FoodValley11,13
Friesland(Fryslân)11,68
GooienVechtstreek10,07
Groningen13,37
Haaglanden12,6
Haarlemmermeer11,84
HollandRijnland14,57
IJmond(MiddenKennemerland)12,8
IJsselland10,55
KopvanNoord-Holland13,72
Lekstroom10,45
Midden-Brabant13,3
Midden-LimburgOost15,25
Midden-LimburgWest14,41
MiddenHolland11,98
MiddenIJssel/OostVeluwe11,78
Nijmegen11,7
Noord-Limburg11,95
Noord-Veluwe10,23
NoordoostBrabant11,27
Rijnmond9,54
Rivierenland12,1
Twente11,38
UtrechtStad15,84
UtrechtWest8,5
WestBrabantOost11,08
WestBrabantWest12,08
WestFriesland11,47
Zaanstreek-Waterland11,6
Zeeland12,87
Zuid-HollandZuid13,18
Zuid-Limburg15,88
ZuidKennemerland9,42
Zuidoost-Brabant9,63
ZuidoostUtrecht10,49

1.6.4 Jeugdhulp bij 18 t/m 22-jarigen
Jeugdzorgregios_naamstatcode
Achterhoek1,08
Alkmaar(Noord-Kennemerland)1,27
Amsterdam-Amstelland2,03
Arnhem0,97
Drenthe3,65
Eemland0,9
Flevoland1,08
FoodValley0,84
Friesland(Fryslân)1,15
GooienVechtstreek0,84
Groningen1,43
Haaglanden0,97
Haarlemmermeer1,18
HollandRijnland1,2
IJmond(MiddenKennemerland)1,22
IJsselland0,99
KopvanNoord-Holland1,57
Lekstroom1,15
Midden-Brabant0,63
Midden-LimburgOost3,97
Midden-LimburgWest4,47
MiddenHolland0,65
MiddenIJssel/OostVeluwe1,19
Nijmegen0,58
Noord-Limburg1,11
Noord-Veluwe0,87
NoordoostBrabant0,53
Rijnmond1,61
Rivierenland1,22
Twente0,86
UtrechtStad4,09
UtrechtWest0,74
WestBrabantOost0,61
WestBrabantWest1,06
WestFriesland1,35
Zaanstreek-Waterland1,94
Zeeland0,86
Zuid-HollandZuid0,95
Zuid-Limburg0,73
ZuidKennemerland1,75
Zuidoost-Brabant1,93
ZuidoostUtrecht1,46

In relatie tot de bevolkingsomvang van de gemeente, werd de meeste jeugdhulp verleend in gemeenten met 100 tot 150 duizend inwoners en in de vier grote steden met meer dan 250 duizend inwoners (tabel 1.6.5). Van de jongeren tot en met 17 jaar uit die gemeenten ontving 12-13 procent jeugdhulp. In de categorie jongeren van 18 tot en met 22 jaar werd in de steden met meer dan 250 duizend inwoners jeugdhulp geleverd aan meer dan 2 procent van deze jongeren.

1.6.5 Aantal jongeren met jeugdhulp als percentage van het totale aantal jongeren, naar gemeentegrootte, 2020*
% van het totale aantal personen van 0 tot en met 17 jaar% van het totale aantal personen van 18 tot en met 22 jaar
Totaal Nederland11,861,34
Gemeenten met minder dan 5 000 inwoners9,260,36
Gemeenten met 5 000 tot 10 000 inwoners10,240,85
Gemeenten met 10 000 tot 20 000 inwoners10,411,16
Gemeenten met 20 000 tot 50 000 inwoners11,591,12
Gemeenten met 50 000 tot 100 000 inwoners11,901,33
Gemeenten met 100 000 tot 150 000 inwoners13,341,13
Gemeenten met 150 000 tot 250 000 inwoners11,701,21
Gemeenten met 250 000 inwoners of meer12,382,22
Bron: CBS.

1) Volgens het woonplaatsbeginsel. Zie: https://vng.nl/files/vng/201607_factsheet_woonplaatsbeginsel_2016.pdf.