Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2020, 2021 en 2022

4. Beschrijving van het onderliggende onderzoek

Om gegevens op buurtniveau te kunnen publiceren moet gebruik worden gemaakt van integrale waarnemingen of tellingen of van onderzoeken met een grote steekproefomvang. De gegevens in deze publicatie zijn afgeleid uit onder andere de Basisregistratie Personen (BRP), de Gedigitaliseerde kaart Bodemgebruik en het Geografisch basisregister. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgevens (GBA) en de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) vormen samen de Basisregistratie Personen (BRP). 

Met ingang van 2012 wordt de koppeling van de buurtcode aan de adressen berekend uit de coördinaten van de adressen uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). 

4.1 Vergelijkingen

Een vergelijking van de kerncijfers van buurten in deze publicatie met die van vorige verslagjaren is niet altijd zonder meer mogelijk. Dit heeft twee redenen. Ten eerste zijn er gemeenten waarvan de wijk- en buurtindeling (soms ingrijpend) is gewijzigd. Daarnaast zijn sommige adressen door kwaliteitsverbeteringen van buurtcode gewisseld.

Om redenen van betrouwbaarheid en geheimhouding kunnen gegevens ontbreken. In de toelichting bij de diverse onderwerpen staat welke beveiligingsprocedure is gebruikt. Door afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som van de afzonderlijke getallen.

4.2 Versie

Uitgangspunt bij het samenstellen van deze publicatie is een zo breed mogelijk aanbod van zo recent mogelijke kerncijfers. Omdat cijfers uit CBS-onderzoek soms in latere jaren beschikbaar komen, is met ingang van 2011 gekozen voor drie leveringsmomenten. De eerste levering vindt plaats in het najaar van het verslagjaar met een eerste kleine set gegevens. De twee daarop volgende updates bevatten dezelfde geometrie, maar meer kerncijfers. 

Deze publicatie betreft respectievelijk de eerste, tweede en derde versie van de Kerncijfers 2022, 2021 en 2020.