Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2020, 2021 en 2022

2. Algemene gegevens kerncijfers

De publicatie Kerncijfers wijken en buurten bevat statistische gegevens voor alle gemeenten, wijken en buurten van Nederland. De kerncijfers hebben hoofdzakelijk tot doel om vergelijkingen tussen de verschillende onderdelen van gemeenten mogelijk te maken en de verschillen zichtbaar te maken. Doordat de cijfers heel Nederland beslaan is het ook mogelijk om buurten van verschillende gemeenten met elkaar te vergelijken. 

De wijk- en buurtindeling wordt in principe door de gemeenten vastgesteld. CBS verzorgt de landelijke coördinatie van de indeling. In de landelijke gebieden is de topografie het uitgangspunt bij de buurtindeling. In stedelijke gebieden spelen sociaal-economische verschillen vaak een rol bij de buurtafbakening. De wijkindeling is terug te voeren tot de kernen met hun omsloten buitengebied, of de zogenoemde stadswijken, die bestaan uit een aantal min of meer homogeen bebouwde en aaneengesloten buurten.

Bij de naamgeving van wijken en buurten is uitgegaan van de plaatselijk gangbare namen, die door de gemeenten zijn vastgesteld. De codering van de wijken en buurten is landelijk uniform. Iedere buurt heeft een unieke code van acht posities. De eerste vier cijfers vormen de gemeentecode, de volgende twee karakters zijn de wijkcode en de laatste twee karakters zijn de buurtcode’ (in principe zijn de wijkcode en buurtcode numeriek, echter kunnen er ook letters in voorkomen in het geval een gemeente honderd of meer wijken bevat, of wanneer 100 of meer buurten binnen een wijk voorkomen)
 
Naast de gegevens uit de publicatie Kerncijfers wijken en buurten zijn ook de nabijheidsstatistieken toegevoegd. 

De meest recente cijfers uit Kerncijfers wijken en buurten en de de nabijheidsvoorzieningen zijn te raadplegen via StatLine. Aanvullingen, bijstellingen en correcties worden enkel doorgevoerd op StatLine.