Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire

3. Beschrijving van de data en methode

3.1 Prijsindex en aantal transacties

De prijsindex voor woningen op Bonaire, het aantal transacties en de totale transactiewaarde komen uit een bestaande publicatie die het CBS als aanvullende statistische dienstverlening voor de Belastingdienst Caribisch Nederland uitvoert. Het CBS ontvangt hiervoor jaarlijks een bestand met alle woningtransacties van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Het bestand bevat per transactie een aantal gegevens, zoals de transactiedatum en de transactieprijs, en het bestand is aangevuld met diverse woningkenmerken. Dit bestand wordt uitvoerig door het CBS gecontroleerd en gekoppeld met extra gegevens over o.a. de ligging ten opzichte van zee en de beschikking over een zwembad. 

Uit dit basisbestand kan het aantal woningtransacties berekend worden. Er is daarbij een uitsplitsing naar wijk mogelijk. Voor deze monitor is een extra uitsplitsing gemaakt naar woningen boven en onder 225 duizend dollar, het bedrag tot waar men aanspraak kan maken op hypotheekgarantie.

Na het verwijderen van uitbijters uit het basisbestand kan de prijsindex berekend worden. Het berekenen van de prijsindex gebeurt vervolgens middels een hedonische regressie. Bij een hedonische prijsindex wordt aan de hand van verschillende woningkenmerken gecorrigeerd voor verschillen in de kwaliteit van de set verkochte woningen. De locatie van de woning, het woningtype en de ligging ten opzichte van zee zijn enkele van die kenmerken. Door te corrigeren voor woningkenmerken wordt het mandje van woningtransacties over de tijd vergelijkbaar gemaakt. Hierdoor worden veranderingen in kwaliteit van de woning zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten bij het meten van de prijsontwikkeling.

De gebruikte variant wordt in technische termen ook wel de hedonic double imputation Fisher price index genoemd. Zie voor een volledige beschrijving van de methode ook het Eurostat Handbook on Residental Property Price Indices2).

3.2 Hypotheken

Het aantal afgesloten hypotheken wordt berekend op basis van een integraal bestand met daarin alle notariële hypotheekaktes afgesloten op Bonaire. In dit aktebestand zijn geen bedragen opgenomen. Over de hoogte van de hypotheek of bijvoorbeeld loan-to-value valt daarom niets te zeggen. Daarnaast is niet te zien of de hypotheek voor de aankoop van een bestaande of nieuw te bouwen woning is afgesloten. De cijfers zijn bij publicatie definitief, nagekomen hypotheken worden niet meer meegenomen. In de praktijk komt het zelden voor dat een afgesloten hypotheek na de levering van het bestand aan het CBS wordt verwerkt.

Er is een uitsplitsing gemaakt naar het aantal geregistreerde hypotheken per kwartaal en naar het soort hypotheekverstrekker. Voor de uitsplitsing naar kwartaal is gekeken naar de datum waarop de akte bij de notaris gepasseerd is. Indien de verstrekker van de hypotheek een bank betreft, wordt deze informatie meegeleverd. Is dit niet zo dan betreft het een ‘overige’ hypotheekverstrekker. Dit kan bijvoorbeeld een besloten vennootschap zijn die een hypotheek aan een persoon verstrekt.

2) Zie: Handbook on Residential Property Prices Indices (RPPIs).