Doelgroepenanalyse jeugd- en gezinsbescherming, 2021

Aanwezigheid en stapeling van problematiek onder huishoudens met jeugdzorg

Over deze publicatie

In dit onderzoek is op verzoek van de Ministeries van Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een doelgroepanalyse gemaakt die in kaart brengt hoe problematiek stapelt bij verschillende gezinstypen. Hierbij is in het bijzonder gekeken naar gezinnen die jeugdzorg ontvangen, en naar regionale spreiding van problemen bij jeugdzorggezinnen.