Auteur: Jaap Walhout, Boris Brandhorst

Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2022

Over deze publicatie

Voor het herziene onderwijsachterstandenbeleid maakt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld. Om deze indicator actueel te kunnen houden, wil OCW de indicator jaarlijks evalueren. Daartoe hebben we verschillende analyses uitgevoerd voor de schooljaren 2016/’17 tot met 2021/’22. Als eindconclusie kunnen we stellen dat – op basis van de onderzochte schooljaren – het model van de onderwijsachterstandenindicator ieder jaar tot vergelijkbare uitkomsten leidt.

1. Inleiding

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs en het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid herzien. In het nieuwe beleid maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld.1) Met deze indicator wordt voor alle peuters van tweeëneenhalf tot vier jaar en alle basisschoolleerlingen een onderwijsscore berekend. Conform de Besluiten2) worden deze onderwijsscores geaggregeerd tot achterstandsscores per school en per gemeente. Zij drukken de verwachte onderwijsachterstandsproblematiek op scholen en in gemeenten uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over de scholen en gemeenten verdeelt.3) In 2019 was dit beleid voor het eerst van kracht.

De hoogte van de onderwijsscore wordt bepaald door omgevingskenmerken van de peuters en leerlingen: het opleidingsniveau van de vader, opleidingsniveau van de moeder, verblijfsduur van de moeder in Nederland, land van herkomst van de ouders, of ouders in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) zitten en het gemiddelde opleidingsniveau van moeders op school. Deze kenmerken zijn voor veel, maar niet voor alle leerlingen bekend. Afhankelijk van de informatie die wel bekend is, zijn de ontbrekende waardes op verschillende manieren geïmputeerd. Figuur 1.1.1 geeft een schematisch overzicht van de modelvariabelen van de onderwijsachterstandenindicator en hun bijdrage aan de onderwijsscore.

Bij de ontwikkeling van de indicator is gebruik gemaakt van twee typen toetsgegevens: de eindtoetsscores van de Centrale Eindtoets (CET; in het dagelijks taalgebruik wordt dit ook wel de Cito-toets genoemd) en de scores op de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) als maat voor intelligentie. De NSCCT-scores zijn verkregen uit het Cohort Onderzoek Onderwijs Loopbanen (COOL5-18). De meest recente gegevens die daarbij zijn gebruikt, hebben betrekking op het schooljaar 2013/’14. In dat jaar namen de leerlingen uit groep 5 uit het COOL-cohort van 2010/’11 deel aan de eindtoets van de basisschool. Verder zijn ook de NSCCT-scores uit het COOL-cohort van 2007/’08 gebruikt. De ontwikkeling en de toepassing van de indicator komt steeds verder uit elkaar te liggen. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat de samenstelling van de populatie waarop de indicator wordt toegepast verandert, wat gevolgen kan hebben voor de werking van de indicator.

Om de onderwijsachterstandenindicator actueel te houden, wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de indicator periodiek evalueren. Hierdoor kunnen nieuwe ontwikkelingen mee worden genomen in de indicator. Als input voor deze periodieke evaluatie is het wenselijk om jaarlijks de werking van de indicator te monitoren. Daarnaast zijn de coëfficiënten en schaalwaarden die worden gebruikt om de onderwijsscores vast te stellen recent herijkt (zie: herijking onderwijsachterstanden­indicator primair onderwijs 2021). Figuur 1.1.2 geeft een schematisch overzicht van de modelvariabelen van de onderwijsachterstandenindicator en hun bijdrage aan de onderwijsscore in het herijkte model. Op meetmoment februari 2022 is dit herijkte model voor het eerst gebruikt om onderwijsscores te berekenen. Het is daarom interessant om te kijken of het patroon van relaties tussen onderwijsscores en achtergrondkenmerken in februari 2022 afwijkt van het patroon uit voorgaande meetmomenten. Dit rapport is de vierde jaarlijkse monitor die wordt gepubliceerd.4)

Dit rapport beschrijft de opzet en de uitkomsten van de vierde jaarlijkse monitor. In hoofdstuk 2 worden de gebruikte data en methoden uiteengezet. Hoofdstuk 3 behandelt de resultaten van de frequentieanalyses en hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van de correlatie en regressieanalyses. Het rapport wordt in hoofdstuk 5 afgesloten met een samenvatting en conclusies.

1.1.1 Modelvariabelen en de mate waarin deze bijdragen aan de onderwijsscore in het originele model

1.1.2 Modelvariabelen en de mate waarin deze bijdragen aan de onderwijsscore in het herijkte model

1) Over het eerdere onderzoek zijn vier rapporten verschenen, het eerste methoderapport, tweede methoderapport, derde methoderapport, vierde methoderapport en een samenvattend rapport.
2) Besluit van 27 augustus 2018 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en van het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs (Staatsblad 2018, 334), en Besluit van 27 augustus 2018, houdende regels met betrekking tot specifieke uitkeringen ten behoeve van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid) (Staatsblad 2018, 315).
3) De achterstandsscore wordt per school berekend, scholen worden bekostigd via hun schoolbestuur.
4) Eerder verschenen de eerste, tweede en derde jaarlijkse monitor. Het laatste rapport is hier te lezen. 

2. Data en methoden

2.1 Selectie en afbakening onderzoeksdata

Voor het uitvoeren van deze jaarlijkse monitor is een onderzoeksbestand samengesteld met daarin de gegevens van de kinderen die in de schooljaren 2016/’17 tot en met 2021/’22 aan de eindtoets van de basisschool hebben deelgenomen (zie tabel 2.1.1 voor het aantal kinderen naar eindtoetsaanbieder en schooljaar).5) Voor de kinderen uit schooljaar 2021/’22 zijn zowel de onderwijsscores zoals berekend op de oude manier, als de onderwijsscores volgens het herijkte model gebruikt. Deze zijn respectievelijk terug te lezen in dit rapport als “2021/’22, okt” en “ 2021/’22 feb”. Van alle kinderen zijn de gegevens, zoals die in de analysebestanden van de onderwijsachterstandenindicator zijn opgeslagen, gekoppeld aan de eindtoetsgegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS. De eindtoetsgegevens bestaan uit de eindtoetsscore, de aanbieder van de eindtoets en het uit de eindtoets voortvloeiende eindtoetsadvies. De keuze voor de eindtoetsscore is noodzakelijk omdat deze variabele is gebruikt als afhankelijke variabele bij de ontwikkeling van de indicator.

De onderwijsachterstandenindicator is oorspronkelijk ontwikkeld met behulp van de CET. Sinds de ontwikkeling van de onderwijsachterstandenindicator is het aandeel van deze eindtoets sterk gedaald. Om die reden is de variabele waarin de aanbieder van de eindtoets is vastgelegd, meegenomen in het onderzoeksbestand. Hierdoor kan ook worden bekeken hoe goed de indicator werkt voor leerlingen van scholen die een andere eindtoets gebruiken dan degene waar de indicator mee is ontwikkeld.

Omdat in principe verwacht mag worden dat de eindtoets, ongeacht de aanbieder, tot een vergelijkbaar advies voor het te volgen voortgezet onderwijs komt, is ook het eindtoetsadvies opgenomen in het onderzoeksbestand. Hierdoor wordt het ook mogelijk om de uitkomsten van de eindtoets over de gehele onderzoekspopulatie te vergelijken; ongeacht aan welke eindtoets de basisschoolleerlingen hebben deelgenomen.

De kinderen in de onderzoekspopulatie die voorkomen in de registraties van het COA en de IND, zijn uitgesloten van de analyses. De reden hiervoor is dat deze kinderen – ongeacht hun achtergrondkenmerken – allen dezelfde onderwijsscore krijgen toegewezen.6) Doordat er voor deze kinderen geen verband is tussen hun achtergrondkenmerken en hun onderwijsscore, zou het opnemen van deze kinderen tot vertekening leiden van de uitkomsten van de analyses.

2.1.1 Aantal leerlingen naar eindtoetsaanbieder en schooljaar
Eindtoetsaanbieder2016/'172017/'182018/'192020/'212021/'22, okt2021/'22, feb
AMN5281 1562 4503 2583 3063 304
CET116 436100 50385 38480 28476 70476 702
Cesan144
DIA3902 3735 3016 5177 0677 068
IEP42 33046 71451 45857 05059 09559 081
ROUTE 815 53720 00924 00623 33422 30922 298

2.2 Gebruikte methoden

Om de werking van de onderwijsachterstandenindicator te kunnen monitoren, maken we gebruik van een drietal analyses: frequentieanalyses, correlatieanalyses en regressieanalyses. 

Bij de frequentieanalyses bekijken we in hoeverre de frequentieverdelingen over de jaren heen dezelfde patronen blijven volgen. Hiertoe splitsen we de frequentieverdelingen uit naar doelvariabelen (eindtoetsadvies en aanbieder eindtoets), de modelvariabelen die worden gebruikt bij de berekening van onderwijsscores en de soort imputatie (imputatie opleidingsniveau ouders en directe imputatie onderwijsscore). Bij de uitsplitsing naar de doelvariabelen kijken we alleen naar de drie grootste aanbieders van de eindtoets: CET, IEP en ROUTE 8. Vanwege de lage aantallen deelnemers nemen we DIA, AMN en Cesan niet mee in de analyses. We kijken bij deze analyse naar de frequentiedichtheid omdat dit een relatieve maatstaf is. Hierdoor kunnen we groepen van verschillende grootte makkelijker met elkaar vergelijken. 

Om het verband tussen de onderwijsscore en de eindtoetsscore te onderzoeken, voeren we een correlatieanalyse uit. Om een beeld te krijgen van de samenhang tussen de onderwijsscore en de eindtoetsscore kijken we naar de correlatiecoëfficiënt (r). In aanvulling op de correlatieanalyse onderzoeken we met behulp van regressieanalyse welk deel van de variantie in de eindtoetsscore met de onderwijsscore kan worden verklaard. Hierbij kijken wij alleen naar de leerlingen die de CET als eindtoets hebben gemaakt omdat de onderwijsachterstandenindicator hiermee is ontwikkeld. 

Bij de regressieanalyse maken we gebruik van een stapsgewijze aanpak. Vanuit een startmodel, met alleen de onderwijsscore als onafhankelijke variabele (ook wel voorspeller genoemd) en de eindtoetsscore als afhankelijke variabele, kijken we in hoeverre het toevoegen van variabelen met betrekking tot de beschikbaarheid van gegevens tot een beter model leidt. Daarvoor hebben we een drietal deelpopulatievariabelen gedefinieerd. Deelpopulatie 1 geeft aan in hoeverre het opleidingsniveau van de ouders bekend is. De verschillende categorieën voor deze variabele zijn weergegeven in tabel 2.2.1. Deelpopulatie 2 is een dichotome variabele die aangeeft of de onderwijsscore direct is berekend of is geïmputeerd. Deelpopulatie 3 is een combinatie van deelpopulatie 1 en deelpopulatie 2. De verschillende categorieën voor deze variabele zijn weergegeven in tabel 2.2.2. 

2.2.1 Deelpopulatie 1
DeelpopulatieBeschrijving
AHet hoogste opleidingsniveau van beide ouders is niet bekend
BHet hoogste opleidingsniveau is bekend voor de moeder maar niet voor de vader
CHet hoogste opleidingsniveau is bekend voor de vader maar niet voor de moeder
DHet hoogste opleidingsniveau van beide ouders is bekend

2.2.2 Deelpopulatie 3
DeelpopulatieBeschrijving
A1Het hoogste opleidingsniveau van beide ouders is niet bekend en de onderwijsscore is geïmputeerd
A0Het hoogste opleidingsniveau van beide ouders is niet bekend en de onderwijsscore is direct bepaald (niet geïmputeerd)
B1Het hoogste opleidingsniveau is bekend voor de moeder maar niet voor de vader en de onderwijsscore is geïmputeerd
B0Het hoogste opleidingsniveau is bekend voor de moeder maar niet voor de vader en de onderwijsscore is direct bepaald (niet geïmputeerd)
C1Het hoogste opleidingsniveau is bekend voor de vader maar niet voor de moeder en de onderwijsscore is geïmputeerd
C0Het hoogste opleidingsniveau is bekend voor de vader maar niet voor de moeder en de onderwijsscore is direct bepaald (niet geïmputeerd)
D0Het hoogste opleidingsniveau van beide ouders is bekend en de onderwijsscore is direct bepaald (niet geïmputeerd)

Om te beoordelen of het toevoegen van een variabele tot een beter model leidt voor wat betreft de verklaarde variantie, kijken we naar de aangepaste . Deze maat van verklaarde variantie corrigeert voor het aantal voorspellers dat gebruikt wordt in een regressiemodel. Daarnaast kijken we naar het Akaike Information Criterium (AIC) voor extra zekerheid. Deze maatstaf corrigeert ook voor het aantal parameters in een model, en is een uitdrukking van de hoeveelheid misfit tussen het model en de data. In andere woorden: AIC drukt uit in welke mate het model de data goed beschrijft. Een lagere AIC is beter.

5) In het schooljaar 2019/’20 is geen eindtoets afgenomen. Eindtoetsscores voor dit schooljaar zijn dan ook niet in de analyses meegenomen. De leerlinggegevens voor dit schooljaar nemen we wel mee in de analyses van hoofdstuk 3. We nemen hierbij alleen gegevens mee voor leerlingen die in het schooljaar 2019/’20 een leerkrachtadvies hebben gekregen, zodat de selectie van meegenomen leerlingen voor dit schooljaar zo vergelijkbaar mogelijk is met die voor de andere schooljaren waarin alleen leerlingen met een eindtoetsscore worden meegenomen.  
6) Een uitgebreide uitleg hierover is te vinden in het vierde methoderapport.

3. Resultaten frequentieanalyses

In dit hoofdstuk bekijken we de frequentiedichtheid van de onderwijsscores uitgesplitst naar eindtoetsadvies en eindtoetsaanbieder en de verschillende modelvariabelen van de onderwijsachterstandenindicator. Daarnaast beoordelen we de frequentiedichtheid van de onderwijsscores naar de verschillende methoden van imputatie. 

3.1 Onderwijsscores per schooljaar naar eindtoetsadvies en eindtoetsaanbieder

De figuren 3.1.1 tot en met 3.1.15 geven de frequentiedichtheid weer van de onderwijsscores per eindtoetsadvies en eindtoetsaanbieder uitgesplitst naar schooljaar. Vanaf het schooljaar 2018/’19 hanteert elke eindtoets dezelfde indeling van mogelijke toetsadviezen. Met uitzondering van het vwo-advies betreft dit altijd gecombineerde adviezen. In dit hoofdstuk beschouwen we enkel toetsadviezen die in de sinds het schooljaar 2018/’19 gebruikte indeling zijn opgenomen, zodat we voor deze toetsadviezen de frequentiedichtheden tussen jaren met elkaar kunnen vergelijken.7) Door het verschil in indeling van toetsadviezen vóór het schooljaar 2018/’19 ten opzichte van die daarna, is de vergelijking van frequentiedichtheden voor toetsadviezen tussen deze perioden niet zuiver. Daardoor zijn de figuren voor toetsadviezen vóór 2018/’19 op veel minder onderwijsscores gebaseerd dan die daarna. 

De verwachting is dat kinderen met een lagere onderwijsscore gemiddeld een lager eindtoetsadvies hebben en dat kinderen met een hogere onderwijsscore gemiddeld een hoger eindtoetsadvies hebben. Daarnaast is de verwachting dat de verdeling stabiel is over de schooljaren en de verschillende type eindtoetsaanbieders heen.

De figuren 3.1.1 tot en met 3.1.15 laten zien dat de piek in de frequentiedichtheid stapsgewijs verschuift van links naar rechts met het stijgen van het eindtoetsadvies. Verder zien we dat het beeld ook stabiel is over de verschillende schooljaren. Dit is conform de verwachting. Wel lijkt er bij het vwo toetsadvies over de jaren heen een steeds grotere dichtheid rond een onderwijsscore van 538 te vallen. Daarnaast kunnen we uit deze figuren aflezen dat de frequentiedichtheden voor de drie grootste toetsaanbieders een vergelijkbaar beeld laten zien.

3.1.1 Onderwijsscore per schooljaar voor CET eindtoets en vmbo-b/k eindtoetsadvies
"Onderwijsscore""2016/'17" (Dichtheid)"2017/'18" (Dichtheid)"2018/'19" (Dichtheid)"2020/'21" (Dichtheid)"2021/'22, okt" (Dichtheid)"2021/'22, feb" (Dichtheid)
5240,000390,000160,000260,000450,000228e-05
524,037180,000410,000160,000280,000460,000228e-05
524,074360,000430,000180,000290,000480,000229e-05
524,111550,000450,000190,000310,000490,000211e-04
524,148730,000472e-040,000335e-040,000210,00011
524,185910,000490,000210,000350,000510,000210,00011
524,223090,000510,000230,000370,000522e-040,00012
524,260270,000520,000240,000390,000532e-040,00013
524,297460,000540,000260,000410,000540,000190,00014
524,334640,000550,000280,000430,000550,000190,00014
524,371820,000560,000290,000450,000560,000180,00015
524,4090,000570,000310,000480,000560,000180,00016
524,446180,000580,000335e-040,000570,000180,00016
524,483370,000590,000350,000530,000580,000170,00017
524,520556e-040,000370,000550,000590,000170,00017
524,557730,000614e-040,000586e-040,000170,00017
524,594910,000620,000420,000610,000610,000170,00018
524,632090,000630,000450,000640,000630,000170,00018
524,669280,000640,000480,000680,000650,000170,00018
524,706460,000650,000510,000710,000660,000180,00019
524,743640,000670,000540,000740,000680,000180,00019
524,780820,000680,000570,000780,000710,000190,00019
524,8187e-040,000610,000820,000742e-040,00019
524,855190,000720,000650,000860,000770,000222e-04
524,892370,000747e-049e-048e-040,000232e-04
524,929550,000770,000750,000950,000840,000250,00021
524,966730,000810,000810,0010,000880,000270,00022
525,003910,000840,000870,001050,000933e-040,00023
525,04110,000880,000940,00110,000980,000330,00024
525,078280,000930,001020,001160,001030,000360,00026
525,115460,000990,00110,001220,00114e-040,00028
525,152640,001050,001190,001280,001170,000450,00031
525,189820,001120,001290,001350,001245e-040,00034
525,227010,001190,00140,001430,001330,000560,00038
525,264190,001280,001520,001510,001420,000630,00043
525,301370,001370,001650,00160,001527e-040,00049
525,338550,001480,001790,001690,001630,000790,00055
525,375730,001590,001940,001790,001750,000880,00063
525,412920,001710,002110,00190,001890,000980,00072
525,45010,001850,002280,002020,002030,001090,00082
525,487280,001990,002470,002150,002190,001210,00094
525,524460,002150,002670,002280,002360,001350,00107
525,561640,002310,002880,002430,002550,001490,00122
525,598830,002490,003110,002590,002750,001650,00139
525,636010,002690,003350,002770,002970,001820,00158
525,673190,002890,00360,002960,003210,0020,00178
525,710370,003110,003860,003160,003460,00220,00201
525,747550,003340,004140,003390,003720,002410,00225
525,784740,003580,004430,003630,004010,002640,00251
525,821920,003830,004730,003890,004320,002880,0028
525,85910,00410,005040,004170,004650,003140,00311
525,896280,004390,005370,004480,004990,003410,00343
525,933460,004690,00570,004810,005350,003690,00378
525,970650,0050,006050,005170,005740,003990,00414
526,007830,005320,006410,005550,006140,004310,00451
526,045010,005660,006780,005960,006560,004640,0049
526,082190,006020,007160,00640,0070,004990,0053
526,119370,006390,007540,006870,007460,005350,00571
526,156560,006780,007940,007360,007940,005720,00612
526,193740,007180,008340,007890,008440,006110,00654
526,230920,00760,008750,008440,008950,006510,00696
526,26810,008030,009160,009010,009480,006920,00738
526,305280,008470,009580,009610,010020,007340,00779
526,342470,008930,010,010230,010580,007770,00819
526,379650,00940,010420,010860,011140,00820,00858
526,416830,009890,010840,011520,011720,008650,00895
526,454010,010380,011260,012180,012310,00910,00932
526,491190,010880,011670,012860,01290,009550,00966
526,528380,01140,012090,013540,01350,010010,00998
526,565560,011920,01250,014220,01410,010470,01029
526,602740,012450,01290,014910,01470,010940,01057
526,639920,012980,01330,01560,015310,01140,01084
526,67710,013520,01370,016280,015910,011870,01108
526,714290,014070,014090,016960,016520,012330,01131
526,751470,014620,014490,017640,017120,01280,01153
526,788650,015170,014880,018310,017710,013270,01173
526,825830,015740,015270,018980,018310,013750,01192
526,863010,01630,015670,019650,01890,014230,0121
526,90020,016880,016080,020320,019490,014720,01229
526,937380,017460,016490,020990,020080,015230,01247
526,974560,018050,016920,021660,020670,015740,01267
527,011740,018640,017360,022350,021260,016270,01287
527,048920,019260,017820,023050,021860,016820,0131
527,086110,019880,01830,023760,022460,017390,01334
527,123290,020520,018820,02450,023060,017990,01361
527,160470,021170,019360,025260,023680,018620,01392
527,197650,021850,019930,026050,024310,019270,01427
527,234830,022540,020540,026870,024950,019960,01466
527,272020,023250,021180,027720,025610,020680,01509
527,30920,023990,021860,028610,026280,021430,01558
527,346380,024740,022590,029540,026970,022230,01612
527,383560,025520,023350,03050,027690,023070,01671
527,420740,026320,024150,031490,028430,023940,01738
527,457930,027140,024990,032520,029190,024840,01811
527,495110,027980,025850,033570,029970,025780,01891
527,532290,028840,026760,034660,030770,026750,01976
527,569470,029720,02770,035760,03160,027750,02069
527,606650,030610,028660,036890,032450,028770,02167
527,643840,031510,029640,038020,033310,029820,02273
527,681020,032420,030630,039160,03420,030880,02385
527,71820,033330,031640,040310,035090,031950,02502
527,755380,034240,032660,041440,0360,033030,02625
527,792560,035150,033670,042570,036920,034110,02752
527,829750,036050,034690,043670,037850,035180,02884
527,866930,036940,035690,044750,038790,036250,03019
527,904110,037820,036680,045810,039720,037310,03157
527,941290,038680,037650,046830,040650,038350,03297
527,978470,039530,03860,047820,041580,039370,03438
528,015660,040350,039520,048770,042510,040370,0358
528,052840,041140,040420,049670,043430,041340,03721
528,090020,041910,041280,050540,044340,042280,03861
528,12720,042660,042120,051370,045240,04320,03998
528,164380,043380,042920,052160,046130,04410,04133
528,201570,044080,043690,052910,047010,044960,04263
528,238750,044750,044420,053620,047890,04580,0439
528,275930,045390,045110,05430,048750,046610,04513
528,313110,046020,045780,054950,049610,04740,04629
528,350290,046620,046410,055580,050460,048180,04739
528,387480,04720,047020,056190,05130,048930,04844
528,424660,047760,04760,056780,052140,049680,04943
528,461840,04830,048150,057350,052980,050410,05036
528,499020,048830,048670,057910,053820,051140,05124
528,53620,049350,049180,058470,054660,051860,05204
528,573390,049850,049660,059030,055510,052570,0528
528,610570,050340,050130,059580,056350,053290,0535
528,647750,050830,050580,060140,05720,054010,05416
528,684930,05130,051010,060710,058050,054730,05477
528,722110,051770,051430,061290,058910,055450,05534
528,75930,052220,051850,061870,059770,056180,05588
528,796480,052670,052250,062470,060630,056910,05639
528,833660,053110,052650,063080,06150,057630,05687
528,870840,053550,053050,063690,062360,058360,05733
528,908020,053970,053440,064330,063220,059090,05778
528,945210,054390,053840,064970,064080,059820,05822
528,982390,054790,054240,065630,064930,060540,05864
529,019570,055190,054650,06630,065770,061260,05907
529,056750,055580,055070,066970,066610,061970,05949
529,093930,055950,05550,067660,067430,062670,05992
529,131120,056330,055950,068370,068230,063370,06036
529,16830,056690,056430,069080,069020,064060,0608
529,205480,057050,056930,069810,06980,064740,06126
529,242660,05740,057450,070550,070550,065420,06174
529,279840,057760,058010,07130,071290,06610,06224
529,317030,058110,05860,072070,072020,066780,06276
529,354210,058480,059220,072850,072730,067460,06331
529,391390,058850,059890,073650,073420,068150,06389
529,428570,059240,060590,074460,07410,068850,06451
529,465750,059640,061340,075290,074770,069560,06517
529,502940,060070,062130,076140,075430,070290,06587
529,540120,060530,062950,077010,076080,071050,06662
529,57730,061010,063810,077890,076730,071840,06741
529,614480,061530,064710,07880,077380,072650,06826
529,651660,062080,065650,079720,078020,073490,06915
529,688850,062680,06660,080650,078660,074360,07011
529,726030,063310,067580,081590,079310,075270,07112
529,763210,063980,068570,082540,079950,07620,07219
529,800390,064690,069570,083490,08060,077170,0733
529,837570,065430,070580,084450,081240,078170,07446
529,874760,066210,071570,085390,081890,079180,07567
529,911940,067010,072540,086310,082530,080210,07693
529,949120,067840,073490,087220,083160,081240,07822
529,98630,068690,074410,08810,083780,082280,07953
530,023480,069540,075290,088950,084390,083310,08086
530,060670,07040,076110,089750,084980,084330,08221
530,097850,071250,076870,09050,085550,085310,08355
530,135030,072090,077570,091190,086090,086270,08487
530,172210,07290,078190,091820,08660,087180,08617
530,209390,073680,078740,092390,087070,088030,08743
530,246580,074410,079210,092880,087510,088820,08865
530,283760,075110,07960,09330,087910,089540,0898
530,320940,075750,079890,093630,088260,090180,09089
530,358120,076330,080090,093870,088560,090750,09188
530,39530,076840,080220,094040,088820,091230,09278
530,432490,077280,080270,094130,089030,091620,09358
530,469670,077640,080240,094130,08920,091920,09429
530,506850,077940,080140,094070,089330,092140,09488
530,544030,078180,079980,093910,089420,092270,09537
530,581210,078350,079760,09370,089470,092340,09574
530,61840,078450,079510,093430,08950,092340,096
530,655580,07850,079220,093110,089510,092270,09617
530,692760,07850,078920,092750,089520,092160,09624
530,729940,078470,078610,092360,089520,092010,09625
530,767120,078420,078320,091950,089530,091850,09618
530,804310,078350,078050,091530,089560,091670,09605
530,841490,078290,077820,091130,089630,09150,09589
530,878670,078250,077630,090740,089730,091360,09571
530,915850,078240,077510,090380,089880,091250,09553
530,953030,078280,077460,090070,090090,09120,09536
530,990220,078380,077510,089820,090360,09120,09522
531,02740,078550,077650,089640,090720,091270,09513
531,064580,07880,07790,089540,091170,091430,09511
531,101760,079140,078250,089520,09170,091690,09517
531,138940,079610,07870,089590,092310,092050,09531
531,176130,080180,079260,089750,093010,092510,09554
531,213310,080860,079950,090030,09380,093060,09587
531,250490,081650,080740,090410,094680,093710,09632
531,287670,082550,081640,09090,095640,094440,09687
531,324850,083550,082620,091470,096670,095280,09753
531,362040,084660,083680,092140,097750,096190,09828
531,399220,085860,084820,092890,098880,097160,09911
531,43640,087130,086020,093710,100040,098170,10001
531,473580,088460,087270,094610,101230,099220,10098
531,510760,089830,088550,095560,102420,100280,102
531,547950,091230,089840,096550,10360,101340,10305
531,585130,092650,091140,097560,104750,102380,10411
531,622310,094060,092430,098580,105860,103370,10516
531,659490,095450,09370,09960,106910,104320,1062
531,696670,096810,094930,100610,107890,10520,10719
531,733860,098110,096110,101580,108770,1060,10812
531,771040,099370,097240,102510,109560,106690,10899
531,808220,100550,098310,10340,110260,107280,10978
531,84540,101660,099320,104230,110840,107760,11048
531,882580,102680,100270,104990,111330,108140,11109
531,919770,103630,101140,105680,111690,10840,1116
531,956950,104510,101940,106290,111940,108560,112
531,994130,105310,102690,106840,112080,108590,11231
532,031310,106060,103390,107320,112140,108530,11254
532,068490,106740,104040,107730,112120,108390,11269
532,105680,107380,104660,108090,112020,108180,11276
532,142860,107990,105250,108390,111860,107910,11278
532,180040,108580,105820,108650,111660,107610,11275
532,217220,109180,10640,108880,111440,107270,1127
532,25440,109780,106990,109090,11120,106940,11264
532,291590,110410,10760,109290,110980,106630,11258
532,328770,111080,108240,10950,110780,106350,11253
532,365950,111810,108930,109720,110610,106110,11252
532,403130,11260,109680,109980,110520,105940,11256
532,440310,113460,110490,110270,110490,105870,11266
532,47750,114390,111370,110610,110530,105890,11283
532,514680,115420,112320,111010,110670,106010,11306
532,551860,116530,113360,111480,110890,106240,11337
532,589040,117740,114470,112010,111210,106580,11375
532,626220,119040,115680,112630,111650,107040,11422
532,663410,120420,116960,113320,112190,107630,11476
532,700590,121870,118310,114090,112820,108320,11537
532,737770,123380,119720,114920,113530,109110,11602
532,774950,124960,121190,115820,114320,109980,11673
532,812130,126580,12270,116780,115180,110930,11747
532,849320,128240,124250,117810,11610,111950,11823
532,88650,12990,125820,118870,117050,1130,119
532,923680,131560,127390,119970,118030,114080,11977
532,960860,133210,128950,121080,119010,115160,12051
532,998040,134820,130480,12220,119970,116220,12122
533,035230,136370,131970,123320,120920,117250,12188
533,072410,137850,133390,124420,12180,118210,12248
533,109590,139250,134730,125480,122620,119090,12301
533,146770,140540,135980,126490,123360,119870,12346
533,183950,141730,137120,127440,124010,120540,12384
533,221140,14280,138160,128330,124560,12110,12413
533,258320,143750,139070,129140,1250,121530,12433
533,29550,144520,139830,129850,125310,12180,12443
533,332680,145160,140440,130460,125480,121920,12444
533,369860,145660,140910,130970,125530,12190,12437
533,407050,146010,141240,131370,125460,121740,12423
533,444230,146230,141420,131670,125270,121450,12402
533,481410,146310,141480,131870,124970,121040,12375
533,518590,146230,141380,131950,124540,120490,12342
533,555770,146030,141140,131910,124020,119830,12304
533,592950,14570,140790,131780,123410,119080,12264
533,630140,145270,140340,131560,122730,118270,12221
533,667320,144750,139790,131250,121990,11740,12177
533,70450,144130,139150,130870,121210,116490,12132
533,741680,143440,138440,130410,120390,115550,12088
533,778860,142670,137660,129880,119560,114620,12044
533,816050,141850,136840,12930,118720,113690,12002
533,853230,140990,135980,128690,11790,11280,1196
533,890410,140090,135110,128040,11710,111940,1192
533,927590,139170,134220,127370,116320,111130,11881
533,964770,138240,133320,126680,115580,110390,11843
534,001960,137290,132440,125980,11490,109730,11805
534,039140,136350,131560,125280,114260,109130,11765
534,076320,13540,13070,124580,113670,108610,11725
534,11350,134460,129860,123880,113120,108160,11682
534,150680,133520,129040,123190,112610,107770,11635
534,187870,132590,128230,12250,112140,107460,11583
534,225050,131650,127430,121810,111710,10720,11525
534,262230,130710,126640,121120,11130,106980,11459
534,299410,129750,125850,120410,110890,106790,11386
534,336590,128780,125050,119690,110470,106620,11303
534,373780,127780,124230,118930,110040,106450,11211
534,410960,126740,123390,118140,109580,106270,11109
534,448140,125660,12250,117290,109070,106060,10993
534,485320,124520,121560,116380,108490,105790,10867
534,52250,123310,120550,115390,107840,105470,1073
534,559690,122030,119480,114320,107120,105080,10583
534,596870,120680,118330,113160,10630,104610,10427
534,634050,119240,11710,11190,105380,104030,10261
534,671230,117720,115770,110530,104340,103340,10085
534,708410,116110,114340,109040,103180,102550,09904
534,74560,114410,112830,107440,101920,101650,09717
534,782780,112620,111230,105740,100550,100640,09527
534,819960,110770,109550,103940,099090,099530,09334
534,857140,108850,107790,102050,097530,09830,09142
534,894320,106880,105970,100070,095880,096980,08952
534,931510,104870,10410,098020,094160,095580,08765
534,968690,102840,102190,095920,092390,094110,08585
535,005870,10080,100260,093790,090580,09260,08411
535,043050,098780,098340,091650,088760,091050,08246
535,080230,096790,096430,089510,086940,089480,08091
535,117420,094840,094550,08740,085150,087920,0795
535,15460,092960,092730,085350,08340,086380,07822
535,191780,091160,090990,083370,081710,084880,07707
535,228960,089470,089330,081480,080110,083430,07606
535,266140,087890,087770,07970,078590,082050,07519
535,303330,086430,086320,078030,077190,080780,07447
535,340510,08510,084990,076480,075910,079610,07391
535,377690,08390,083810,075110,074790,078550,0735
535,414870,082830,082770,073890,07380,077610,07323
535,452050,081930,081870,072810,072940,076780,07308
535,489240,081160,081090,071870,072230,076080,07305
535,526420,080520,080450,071080,071660,075530,07313
535,56360,079990,079930,070430,071230,075090,07333
535,600780,079580,079540,069930,070940,074770,07361
535,637960,079270,079260,069540,070770,074540,07396
535,675150,079050,079070,069260,07070,074420,07436
535,712330,078910,078950,069060,070720,074370,07481
535,749510,078820,078890,068930,070820,074410,07529
535,786690,078780,078880,068850,070980,074490,07578
535,823870,078750,078890,068820,071190,074610,07628
535,861060,078740,078920,06880,071430,074760,07676
535,898240,078720,078930,068780,071670,074910,07723
535,935420,078680,078920,068750,071910,075050,07766
535,97260,07860,078870,068690,072130,075160,07806
536,009780,078470,078780,06860,072320,075240,07841
536,046970,078290,078630,068450,072450,075270,0787
536,084150,078050,078390,068240,072530,075240,07894
536,121330,077740,078080,067970,072550,075160,07912
536,158510,077350,077690,067630,07250,0750,07925
536,195690,076880,077220,067220,072370,074760,07931
536,232880,076330,076670,066760,072170,074440,07932
536,270060,075710,076040,066220,071880,074050,07926
536,307240,075030,075320,065620,071510,07360,07915
536,344420,074270,074540,064970,071080,073080,07899
536,38160,073470,073690,064290,070580,07250,07879
536,418790,07260,07280,063560,070030,071860,07854
536,455970,071690,071860,062820,069420,071190,07824
536,493150,070750,070890,062060,068760,070490,0779
536,530330,069790,069890,061290,068070,069760,07753
536,567510,068820,068890,060540,067360,069030,07711
536,60470,067850,067890,05980,066630,06830,07666
536,641880,066880,066890,059080,06590,067570,07618
536,679060,065930,065920,058390,065170,066870,07565
536,716240,0650,064970,057730,064450,06620,07507
536,753420,06410,064060,057120,063750,065560,07445
536,790610,063240,06320,056550,063070,064960,07379
536,827790,062410,062370,056030,062420,064410,07307
536,864970,061620,06160,055540,06180,063910,0723
536,902150,060870,060860,05510,061210,063450,07149
536,939330,060170,060180,054690,060660,063040,0706
536,976520,059510,059540,054320,060150,062670,06966
537,01370,058870,058950,053970,059660,062340,06866
537,050880,058270,05840,053640,05920,062040,06761
537,088060,057690,057870,053330,058750,061770,06651
537,125240,057140,057370,053020,058330,061510,06537
537,162430,05660,05690,05270,057920,061270,06417
537,199610,056070,056440,052380,057510,061030,06295
537,236790,055540,055990,052030,05710,060780,0617
537,273970,055010,055540,051660,056680,060520,06044
537,311150,054470,055090,051260,056240,060230,05917
537,348340,053920,054620,050830,055790,059920,05791
537,385520,053350,054150,050370,055310,059570,05667
537,42270,052760,053660,049870,05480,059190,05547
537,459880,052150,053150,049320,054260,058760,0543
537,497060,051530,052630,048740,053680,05830,05319
537,534250,050880,052080,048120,053080,057780,05214
537,571430,050230,051520,047470,052450,057230,05116
537,608610,049560,050950,04680,05180,056650,05028
537,645790,048880,050360,046110,051120,056040,04949
537,682970,048210,049770,045410,050420,05540,04879
537,720160,047540,049180,04470,049720,054750,04819
537,757340,046890,04860,0440,049020,05410,0477
537,794520,046250,048030,043310,048330,053450,04731
537,83170,045650,047480,042640,047660,052820,04704
537,868880,045090,046960,042010,047020,052210,04689
537,906070,044570,046480,041420,046410,051630,04684
537,943250,044110,046050,040880,045860,05110,04689
537,980430,043710,045670,040410,045350,050640,04703
538,017610,043370,045340,039990,04490,050230,04726
538,054790,04310,045070,039640,044520,04990,04759
538,091980,042910,044860,039370,044220,049640,048
538,129160,04280,044730,039180,0440,049450,04847
538,166340,042760,044660,039070,043860,049360,04899
538,203520,04280,044650,039030,043780,049350,04955
538,24070,042890,04470,039070,043780,049420,05015
538,277890,043050,044810,039170,043840,049550,05077
538,315070,043260,044960,039340,043980,049760,05139
538,352250,043530,045150,039560,044170,050010,05199
538,389430,043810,045370,039840,04440,050330,05258
538,426610,044120,045610,040140,044660,050670,05312
538,46380,044430,045850,040460,044940,051040,05361
538,500980,044720,046080,040790,045220,051410,05404
538,538160,044990,046290,041110,04550,051770,05437
538,575340,045220,046470,041410,045740,052120,05462
538,612520,045370,046590,041670,045950,052420,05476
538,649710,045460,046650,041870,04610,052660,05481
538,686890,045460,046640,042010,046180,052840,05474
538,724070,045370,046550,042090,046190,052940,05455
538,761250,045180,046380,042080,046110,052950,05423
538,798430,044880,046120,041980,045920,052880,0538
538,835620,044440,045750,041760,045620,052680,05326
538,87280,04390,045290,041440,045230,052370,05262
538,909980,043250,044740,041020,044730,051960,05188
538,947160,04250,04410,040510,044120,051450,05106
538,984340,041660,043380,03990,043410,050840,05015
539,021530,040730,042590,03920,04260,050130,04918
539,058710,039730,041720,03840,04170,049310,04817
539,095890,038670,040810,037530,040740,048420,04712
539,133070,037570,039870,036590,039720,047470,04606
539,170250,036460,03890,035620,038640,046460,04499
539,207440,035340,037910,03460,037540,045410,04392
539,244620,034230,036930,033560,036410,044330,04287
539,28180,033150,035970,032510,035280,043240,04185
539,318980,032120,035030,031460,034170,042140,04086
539,356160,031140,034130,030430,033070,041060,03991
539,393350,030230,033270,029420,032010,040,03899
539,430530,029380,032460,028440,030990,038960,03812
539,467710,028610,03170,02750,030030,037970,03729
539,504890,027910,030990,026610,029120,037020,03649
539,542070,027290,030350,025780,028270,036120,03573
539,579260,026750,029760,024990,027490,035270,03498
539,616440,026270,029210,024260,026760,034470,03426
539,653620,025840,02870,023570,026080,033720,03355
539,69080,025460,028230,022930,025470,033010,03284
539,727980,025120,027790,022330,02490,032350,03213
539,765170,02480,027370,021780,024370,031720,03141
539,802350,02450,026960,021250,023880,031110,03068
539,839530,02420,026560,020750,02340,030530,02993
539,876710,023890,026150,020270,022940,029960,02916
539,913890,023570,025730,019810,022490,02940,02837
539,951080,023220,02530,019350,022040,028840,02755
539,988260,022840,024850,01890,021580,028270,02672
540,025440,022430,024370,018450,021120,027690,02586
540,062620,021970,023870,017990,020630,027090,02499
540,09980,021480,023350,017540,020140,026480,02411
540,136990,020960,022810,017070,019620,025850,02323
540,174170,020410,022250,016610,019080,025190,02234
540,211350,019820,021670,016130,018530,024510,02146
540,248530,019220,021070,015660,017970,023810,02058
540,285710,01860,020480,015190,017390,023090,01972
540,32290,017970,019880,014720,016810,022350,01888
540,360080,017340,019290,014250,016230,021610,01806
540,397260,016710,01870,01380,015650,020850,01727
540,434440,01610,018140,013360,015080,020090,0165
540,471620,015510,017590,012930,014520,019340,01575
540,508810,014950,017070,012520,013990,018590,01504
540,545990,014410,016580,012130,013470,017840,01435
540,583170,01390,016110,011760,012990,017110,01368
540,620350,013430,015670,01140,012540,01640,01305
540,657530,012990,015260,011080,012110,015710,01243
540,694720,012580,014880,010770,011720,015040,01183
540,73190,01220,014530,010480,011360,01440,01125
540,769080,011850,014190,010210,011020,013770,01068
540,806260,011530,013870,009950,010720,013180,01013
540,843440,011220,013570,00970,010450,012610,0096
540,880630,010920,013270,009460,01020,012060,00907
540,917810,010640,012970,009230,009960,011530,00855
540,954990,010350,012680,0090,009740,011020,00804
540,992170,010070,012380,008770,009530,010540,00755
541,029350,009780,012060,008540,009330,010070,00706
541,066540,009480,011740,00830,009130,009610,00659
541,103720,009170,01140,008060,008920,009170,00612
541,14090,008850,011030,00780,008720,008740,00567
541,178080,008520,010650,007540,00850,008320,00523
541,215260,008160,010250,007260,008270,00790,00481
541,252450,007790,009820,006980,008030,00750,00441
541,289630,007410,009380,006680,007780,00710,00403
541,326810,007020,008930,006380,007510,00670,00366
541,363990,006610,008450,006070,007230,006310,00332
541,401170,00620,007970,005750,006930,005930,00299
541,438360,005790,007480,005430,006620,005550,00269
541,475540,005370,006990,005110,00630,005190,00241
541,512720,004960,00650,004790,005970,004830,00215
541,54990,004560,006010,004470,005640,004480,00192
541,587080,004170,005530,004160,00530,004140,0017
541,624270,003790,005070,003860,004960,003810,0015
541,661450,003420,004620,003560,004620,003490,00133
541,698630,003080,004190,003280,004280,003190,00118
541,735810,002750,003780,0030,003960,00290,00104
541,772990,002450,00340,002740,003640,002630,00092
541,810180,002170,003040,00250,003340,002370,00081
541,847360,001910,00270,002280,003040,002130,00072
541,884540,001670,00240,002070,002770,001910,00064
541,921720,001450,002120,001870,002510,00170,00057
541,95890,001270,001860,001690,002260,001520,00051
541,996090,00110,001630,001530,002040,001350,00046
542,033270,000950,001420,001380,001840,001190,00042
542,070450,000820,001240,001250,001650,001050,00038
542,107637e-040,001080,001140,001480,000930,00035
542,144816e-040,000940,001030,001330,000820,00033
542,1820,000520,000820,000940,00120,000730,00031
542,219180,000450,000710,000860,001080,000640,00029
542,256360,000390,000620,000790,000980,000570,00027
542,293540,000340,000540,000730,000890,000510,00026
542,330723e-040,000480,000680,000810,000450,00025
542,367910,000270,000420,000630,000740,000410,00024
542,405090,000240,000370,000590,000690,000370,00023
542,442270,000220,000330,000550,000640,000340,00021
542,479452e-040,000290,000526e-040,000312e-04
542,516630,000180,000260,000490,000570,000290,00019
542,553820,000170,000230,000470,000540,000270,00018
542,5910,000160,000210,000440,000520,000260,00017
542,628180,000150,000190,000425e-040,000240,00016
542,665360,000140,000174e-040,000480,000230,00015
542,702540,000140,000160,000380,000460,000220,00014
542,739730,000130,000140,000360,000440,000210,00013
542,776910,000120,000130,000340,000432e-040,00012
542,814090,000120,000120,000320,000410,000190,00011
542,851270,000111e-043e-044e-040,000191e-04
542,888450,000119e-050,000290,000380,000189e-05
542,925641e-048e-050,000270,000370,000179e-05
542,962829e-058e-050,000250,000350,000168e-05
5439e-057e-050,000230,000330,000157e-05