Auteur: Mariska Dank, Cath van Meurs, Jeroen van Tessel, Marius Reitsema
Monitor Duurzame Agro-grondstoffen 2021

Bronnen wereldwijde productie

Voor de weergave van de wereldwijde duurzame productie zijn veel verschillende statistische gegevens gebruikt, die afkomstig zijn van de websites van internationaal erkende organisaties en keurmerkorganisaties. Het CBS heeft geen inzicht in de werkwijze van deze organisaties en kan de door hen gerapporteerde cijfers dan ook niet goed op waarde schatten. Wat de keurmerkorganisaties betreft is nagegaan of de organisaties transparant zijn en ze hun arealen en volumes duurzaam gecertificeerde agro-grondstoffen openbaar maken. Ook is bekeken of ze lid zijn van de International Social and Environmental Accreditation and Labeling Alliance (ISEAL Alliance), de wereldwijde niet-gouvernementele ledenorganisatie (ngo) voor keurmerkorganisaties. Dit lidmaatschap waarborgt dat de naleving van de standaarden door de keurmerkorganisaties wordt getoetst door auditors. De standaarden zelf zijn multi stakeholder, dat wil zeggen dat producenten, overheden, ngo’s en industrie inspraak hebben. ISEAL Alliance maakt sinds november 2020 onderscheid in ‘Code compliance Members’, ‘Accreditation Members’ en ‘Community Members’, waarbij de laatste groep leden nog in  ontwikkeling is om volwaardig lid te kunnen worden (ISEAL 2020).

Bronnen internationale organisaties

FAOSTAT is de Food and Agriculture Organization Statistics Division van de Verenigde Naties. In de database van FAOSTAT zijn productiecijfers opgenomen die door de nationale statistische bureaus worden aangeleverd. FAOSTAT publiceert cijfers over de totale wereldwijde productie van alle agro-grondstoffen.

International Trade Centre (ITC) is een agentschap van de Wereldhandelsorganisatie en de Verenigde Naties en ondersteunt de internationalisering van de kleine en middelgrote ondernemingen. ITC heeft samen met IISD en FiBL de publicatie ‘The State of Sustainable Markets 2019: Statistics and Emerging Trends’ uitgebracht.

Bronnen keurmerkorganisaties

Certified Responsible Soya (CRS) is geen lid van ISEAL Alliance. De CRS-standaard is in 2008 opgericht door Cefetra en Control Union Certifications. De standaard hanteert minder strenge voorwaarden voor duurzame productie en biedt boeren daarmee de mogelijkheid om geleidelijk aan naar RTRS-certificering toe te werken. CRS publiceert jaarlijks de wereldwijde gecertificeerde volumes.

Forest Stewardship Council (FSC) is ‘Code Compliance Member’ van de ISEAL Alliance. FSC publiceert jaarlijks de wereldwijde gecertificeerde arealen bos.

Global G.A.P. is geen lid van ISEAL Alliance. Deze business-to-business standaard is ontwikkeld als minimum norm voor toelating in de Europese supermarkten om de traceerbaarheid en voedselveiligheid te garanderen. Consumenten kunnen een Global G.A.P. product herkennen aan het GGN- nummer op de verpakking. De standaard hanteert beperkte milieucriteria en wordt in Nederland niet als duurzaam beschouwd.

Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) is geen lid van de ISEAL Alliance. PEFC publiceert jaarlijks de wereldwijde gecertificeerde arealen bos.

ProTerra Foundation is geen lid van ISEAL Alliance. ProTerra hanteert als voorwaarde dat de soja niet-genetisch gemodificeerd is. ProTerra publiceert jaarlijks de wereldwijde gecertificeerde volumes.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is ‘Code Compliance Member’ van de ISEAL Alliance. RSPO publiceert jaarlijks de wereldwijd gecertificeerde (arealen en) productievolumes van palmolie.

Round Table on Responsible Soy (RTRS) is ‘Çommunity Member’ van de ISEAL Alliance. RTRS publiceert jaarlijks de gecertificeerde (arealen en) productievolumes van soja per deelnemer.