Auteur: C. van Bruggen
Dierlijke mest en mineralen 2020

3. Graasdieren

Het fosforgehalte van gras bereikte in 2020 het laagste niveau sinds het basisjaar 1990. 

3.1 Ruwvoer en krachtvoer

Runderen, schapen, geiten, paarden en pony’s gebruiken in hoofdzaak ruwvoer aangevuld met krachtvoer. Het ruwvoer wordt in Nederland geteeld en bestaat voornamelijk uit graskuil, hooi, snijmaïskuil en weidegras. Het krachtvoer omvat mengvoeders, enkelvoudige krachtvoergrondstoffen en vochtrijk krachtvoer. Bij schapen, geiten, paarden en pony’s wordt krachtvoer verstrekt in de vorm van mengvoer. Bij rundvee wordt het krachtvoer voor circa 90 procent verstrekt als mengvoer en voor de rest als enkelvoudige krachtvoergrondstoffen zoals sojaschroot. Daarnaast wordt aan rundvee nog vochtrijk krachtvoer verstrekt dat in hoofdzaak bestaat uit bijproducten van de levensmiddelenindustrie met een lager droge stofgehalte dan het mengvoer. 

Het voerverbruik van graasdieren is gebaseerd op de voederbehoefte van het dier en de landelijke beschikbaarheid aan voedermiddelen. Bij het voerverbruik wordt rekening gehouden met 2 procent voerverliezen voor droge en vochtrijke krachtvoeders en 5 procent voor geconserveerd ruwvoer. De voerverliezen worden bij het voerverbruik opgeteld waarbij wordt aangenomen dat de voerverliezen in de mest terechtkomen (zie ook Van Bruggen en Gosseling, 2019).

Omdat er grote verschillen bestaan tussen de voerrantsoenen op zandgronden en in veen- en kleigebieden maakt de Werkgroep Uniformering berekening Mest- en mineralencijfers (WUM) voor de berekening van de excretiefactoren van melk- en kalfkoeien en het bijbehorende jongvee onderscheid in twee regio's: Zuid-Oost Nederland en Noord-West Nederland. Voor de overige diercategorieën is deze opsplitsing niet nodig. In regio Noord-West is het aandeel snijmaïs in het rantsoen relatief klein en in Zuid-Oost relatief groot. Regio Noord-West bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland en de regio Zuid-Oost bestaat uit de provincies Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Figuur 3.1.1 laat het verschil zien in de rantsoensamenstelling van melkkoeien tussen de beide regio’s.

3.1.1 Rantsoensamenstelling van melkkoeien in Noord-West en Zuid-Oost Nederland, 2020
 Graskuil en hooi (% van droge stof)Snijmais (% van droge stof)Vers gras (% van droge stof)Eiwitarm krachtvoer (% van droge stof)Eiwitrijk krachtvoer (% van droge stof)Vochtrijk krachtvoer (% van droge stof)
Noord-West4310152354
Zuid-Oost30251414134

Ruwvoer

De totale beschikbaarheid en het verbruik van graskuil en hooi is gebaseerd op twee databronnen. Voor melkveebedrijven is dit de Kringloopwijzer en voor de overige bedrijven worden de resultaten van het CBS-onderzoek naar graslandgebruik toegepast. Het verbruik van snijmaïs wordt berekend op basis van de opbrengst per hectare in het Bedrijveninformatienet (BIN) van Wageningen Economic Research en het areaal snijmaïs (CBS), verminderd met 4 procent conserveringsverlies (Schröder et al., 2018). Voor de berekening van het snijmaïsverbruik zijn gegevens over voorraadmutaties in het BIN niet tijdig beschikbaar. Daarom is besloten het verbruik niet enkel te baseren op de oogst in het voorgaande jaar maar te berekenen uit de gemiddelde opbrengst per hectare over de afgelopen vier jaar en deze te vermenigvuldigen met het areaal van het jaar voorafgaand aan het verslagjaar. Op deze manier wordt rekening gehouden met demping door voorraadmutaties. 

Het verbruik van weidegras wordt berekend uit de resterende voederbehoefte van graasdieren na vervoedering van alle andere verbruikte voeders. De weidegrasproductie wordt dus berekend als restpost waarin alle onnauwkeurigheden samenkomen. Om de plausibiliteit van het verbruik aan grasproducten te controleren, wordt de bruto graslandproductie per hectare vastgesteld en vergeleken met jaarproducties in het Handboek Melkveehouderij. De berekende graslandproducties blijken redelijk overeen te komen met de waarden in het Handboek. De bruto graslandproductie is voor alle jaren berekend door het verbruik aan graslandproducten standaard te verhogen met 20 procent voederwinnings- en conserveringsverliezen en 20 procent beweidingsverliezen.

Hoewel er jaarlijks behoorlijke fluctuaties optreden in de productie van weidegras en geconserveerd gras, neemt de productie van weidegras per hectare sinds 1990 af ten gunste van geconserveerd gras (Figuur 3.1.2). Enkele oorzaken zijn een toename van de periode waarin de koeien op stal staan en mede daardoor een steeds groter verbruik van geconserveerd ruwvoer (snijmaïs, graskuil en hooi) in de weideperiode. 

3.1.2 Graslandproductie netto
 Graskuil (miljoen kg droge stof)Hooi (miljoen kg droge stof)Weidegras (miljoen kg droge stof)
199043364455430
200042533003906
201051391832929
201962701682117
202055371982618

Figuur 3.1.3 laat zien dat de opbrengst van snijmaïs per hectare sinds het begin van de jaren negentig is toegenomen van krap 12 ton droge stof per hectare tot ca. 16 ton per hectare. Het cijfer van 2020 is nog een voorlopig cijfer op basis van de CBS-oogstraming. 

3.1.3 Snijmaïsoogst per hectare
 Snijmaisoogst per hectare (kilogram droge stof per hectare)
199011709
200013833
201015595
201916091
202015640

De samenstelling van ruwvoer is gebaseerd op gegevens van Eurofins Agro. Dit bedrijf bepaalt van een zeer groot aantal monsters van kuilvoer en vers gras de voederwaarde en de mineralengehalten. Variaties in mineralengehalten tussen verschillende jaren worden veroorzaakt door weers- en groeiomstandigheden (temperatuur en vocht) en verschillen in bemesting. Voor hooi worden vaste voederwaarden aangehouden omdat het aandeel in het rantsoen zeer gering is.

In Tabel 3.1.4 is de hoeveelheid van het verbruikte voer weergegeven en in Tabel 3.1.5 de samenstelling. Voor geconserveerd voer wordt er normaliter van uitgegaan dat tot en met de weideperiode voer wordt verstrekt dat in het voorgaande jaar is geoogst. In de stalperiode van circa half oktober tot en met 31 december wordt dan gerekend met de samenstelling van het voer dat in dat jaar is geoogst. 

In de loop van de tijd is in studies naar de forfaitaire stikstofexcretie de ruwvoersamenstelling gedifferentieerd naar gangbaar en extensief graslandbeheer (Tamminga et al., 2000; 2004; 2009; Heeres-van der Tol, 2002). De samenstelling van extensief beheerd grasland is toegepast in de excretieberekeningen van zoog-, mest- en weidekoeien, jongvee ouder dan 1 jaar en schapen. Vanaf 2015 is de samenstelling van graskuil bestemd voor schapen gebaseerd op de samenstelling van kuilmonsters die zijn geselecteerd op de maaidatum die geldt voor natuurgrasland (na 15 juni) en celwandgehalte (zie ook Van Bruggen, 2016). 

3.1.4 Verbruik van graasdiervoeders in 2020
Verbruik (mln kg)
Graskuil 5 753
Grashooi 122
Graskuil voor paarden en pony's 80
Grashooi voor paarden en pony's 64
Graszaadstro voor paarden en pony's 10
Snijmaiskuil2 837
Weidegras voor rundvee en schapen2 535
Weidegras voor paarden en pony's 84
Rundveekrachtvoer - eiwitarm1)2 615
Rundveekrachtvoer - eiwitrijk1),2)1 253
Vleesveevoer 426
Startmelk voor rosévleeskalveren en vleesstieren 17
Kunstmelk voor witvleeskalveren 294
Melkvervangmix witvleeskalveren 370
Vochtrijk krachtvoer (ds) 537
Schapen 24
Kunstmelk geitenbokjes 4
Krachtvoer voor geiten 226
Paarden en pony's 35
1) Inclusief aanvullende voeders en enkelvoudig vervoederde krachtvoedergrondstoffen.
2) Eiwitkernvoeders en overig eiwitrijk voer met minimaal 120 g DVE (Darm Verteerbaar Eiwit) per kg droge stof.

3.1.5 Samenstelling van graasdiervoeders in 2020
Stikstof (N) (g/kg)Fosfor (P) (g/kg)Kalium (K) (g/kg)VEM1) (aantal/kg)
Graskuiloogst 201929,13,630,9904
Graskuiloogst 202029,33,430,1911
Grashooi21,12,734,1790
Graskuil en hooi van regulier beheerd grasland in de stalperiode29,03,530,6904
Graskuil en hooi van regulier beheerd grasland in de weideperiode29,03,631,0902
Graskuil en hooi van extensief beheerd grasland in de stalperiode2)26,03,330,3858
Graskuil en hooi van extensief beheerd grasland voor schapen2)19,22,922,4713
Graskuil voor paarden en pony's20,53,325,2
Grashooi voor paarden en pony's14,12,518,5
Graszaadstro voor paarden en pony's9,81,718,3
Snijmaïskuil oogst 201912,51,99,6984
Snijmaïskuil oogst 202012,21,810,5985
Snijmaïskuil in de stalperiode12,31,810,0984
Snijmaïskuil in de weideperiode12,51,99,6984
Weidegras van regulier beheerd grasland voor rundvee31,03,429,4959
Weidegras van extensief beheerd grasland3) voor rundvee en schapen24,83,029,4897
Weidegras voor paarden en pony's29,13,929,0
Rundveekrachtvoer - eiwitarm4)25,53,912,2960
Rundveekrachtvoer - eiwitrijk4,5)35,55,214,2960
Vleesveevoer0,00,00,0
Startmelk voor rosévleeskalveren en vleesstieren 35,06,120,4
Opfokvoer voor rosévleeskalveren32,55,511,9
Groei- en afmestvoer voor rosévleeskalveren25,54,611,4
Opfokvoer voor vleesstieren39,25,811,9
Groei- en afmestvoer voor vleesstieren25,54,611,4
Kunstmelk voor witvleeskalveren26,05,915,9
Melkvervangmix witvleeskalveren26,73,34,0
Vochtrijk krachtvoer totaal25,43,58,7
Vochtrijk krachtvoer voor melkvee26,83,68,71 000
Vochtrijk krachtvoer voor vleesvee16,23,08,8
Krachtvoer voor schapenlammeren24,73,913,1
Krachtvoer voor schapen24,73,911,7
Kunstmelk voor geitenbokjes34,07,016,0
Krachtvoer voor geiten26,84,59,0
Krachtvoer voor paarden en pony's6)22,35,511,7
1) Voederwaarde uitgedrukt in VoederEenheden Melk (VEM).
2) Mest-, weide- en zoogkoeien en schapen krijgen graskuil en hooi van laag bemest grasland. 
3) Jongvee ouder dan 1 jaar, mest-, weide- en zoogkoeien en schapen krijgen weidegras van laag bemest grasland.
4) Inclusief aanvullende voeders en enkelvoudig vervoederde krachtvoedergrondstoffen.
5) Eiwitkernvoeders en overig eiwitrijk voer met minimaal 120 g DVE (Darm Verteerbaar Eiwit) per kg droge stof.
6) Gewogen gemiddelde samenstelling van diverse typen krachtvoeders.

Krachtvoer

Onder krachtvoer vallen mengvoer, enkelvoudig vervoederde krachtvoergrondstoffen, vochtrijk krachtvoer en kunstmelk(poeder). Van de beschikbaarheid aan krachtvoer zijn alleen landelijke gegevens bekend. 

Voerleveranciers zijn verplicht om leveringen van mengvoer en enkelvoudig voer te rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In de leveringen van mengvoer wordt aangegeven voor welke diergroep het voer bestemd is. In de overzichten van mengvoerleveringen komen soms ook leveringen voor van ruwvoer en vochtrijk krachtvoer. Om gedeeltelijke dubbeltellingen met gegevens uit andere bronnen te vermijden, wordt hiervoor gecorrigeerd. Voor de afzet van vochtrijk krachtvoer en de verdeling over rundvee en varkens wordt geen gebruik gemaakt van de geregistreerde voerleveringen. Deze gegevens worden jaarlijks beschikbaar gesteld door de Overleggroep Producenten Natte Veevoeders (OPNV). 

Bij de berekening van excretiefactoren voor de stal- en weideperiode in de regio’s Noord-West  en Zuid-Oost Nederland wordt voor melkvee onderscheid gemaakt in eiwitarm en eiwitrijk krachtvoer. Voor de bepaling van de afzetvolumes aan eiwitarm en eiwitrijk krachtvoer worden gegevens van Wageningen Economic Research gebruikt waarbij de afzet van mengvoer is ingedeeld naar het gehalte aan Darm Verteerbaar Eiwit (DVE). Voeders met een DVE-gehalte tot en met 115 gram DVE per kg zijn beschouwd als eiwitarm en voeders met 120 gram DVE of meer als eiwitrijk. De afzetgegevens zijn gecombineerd met gegevens over de stikstof-, fosfor- en kaliumgehalten van mengvoer per DVE-gehalte van Wageningen Livestock Research. Ten slotte is de berekende samenstelling van eiwitrijk en eiwitarm krachtvoer gekalibreerd met de samenstelling van melkveevoer in de gegevens van RVO.

Voor de verschillende categorieën vleesvee wordt gewerkt met vaste hoeveelheden opfok- en afmestvoer in het rantsoen. De samenstelling van opfok- en afmestvoer voor rosévleeskalveren en vleesstieren is gebaseerd op gegevens van RVO. De gemiddelde samenstelling van het aan witvleeskalveren verstrekte voer is gebaseerd op voerleveranties aan kalvermesterijen (RVO). Dit voer bestaat uit kunstmelk en melkvervangers. Het kaliumgehalte van het mengvoer wordt incidenteel bijgesteld.

3.2 Dierlijke productie

De vastlegging van mineralen in dierlijke producten is afhankelijk van het productieniveau van melk en vlees en van de mineralengehalten van die producten. Het levend gewicht van graasdieren wordt  incidenteel aangepast. De mineralengehalten van dierlijke producten worden jaarlijks afgestemd op de forfaitaire waarden in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Nieuwe gegevens over gehalten aan stikstof, fosfor en kalium in het levend gewicht van graasdieren komen slechts incidenteel beschikbaar. De samenstelling van dierlijke producten is weergegeven Tabel 3.2.1. 

3.2.1 Vastlegging van mineralen door graasdieren, 2020
Levend gewicht (LG)Stikstof (N)Fosfor (P)Kalium (K)Bron [LG] [N] [P] [K]
kgg/kgg/kgg/kg
Kalf, geboortegewicht 4429,48,002,05[1] [2] [2] [3]
Vleeskalf, blank, begingewicht 4729,48,002,05[4] [2] [2] [3]
Vleeskalf, rosé, begingewicht 5029,48,002,05[5] [2] [2] [3]
Vleeskalf, blank 27527,37,201,67[4] [6] [7] [6]
Vleeskalf, rose 33026,46,851,69[8] [6] [9] [6]
Vleesstier, begingewicht 5029,48,002,05[5] [2] [2] [3]
Vleesstier op 12 maanden 45028,57,501,91[10] [10] [10] [3]
Vleestier, eindgewicht-kruisling 62527,07,401,91[11] [10] [12] [3]
Vleesstier, eindgewicht-zuiver vleesras 70027,07,401,91[11] [10] [12] [3]
Jongvee, 1 jaar 32024,17,402,00[13] [13 [12] [3]
Jongvee, 2 jaar en ouder 54023,17,402,00[14] [13] [12] [3]
Melkkoe 65022,57,402,00[14] [13] [12] [3]
Zoog-, mest- en weidekoe 65022,57,402,00[15] [13] [12] [3]
Fokstier van 1 jaar 40025,67,402,00[12] [2] [12] [3]
Fokstier van 3,5 jaar1 10025,37,402,00[12] [2] [12] [3]
Volwassen schaap 7525,07,801,70[15] [15] [11] [15]
Schaap - vleeslam 4226,25,201,70[11] [16] [16] [15]
Melkgeit 7524,07,901,70[8] [13] [11] [15]
Geiten - vleeslam 924,06,301,70[8] [13] [16] [15]
Paard 54029,97,502,00[17] [17] [17] [3]
Pony 28529,97,502,00[17] [17] [17] [3]
Koemelk1) (kg/dier/jaar)8 9005,611,001,60[18] [18] [19] [15]
Geitenmelk (kg/dier/jaar)1 0005,031,122,00[8] [11] [11] [15]
Wol (kg/dier/jaar) 31220,111,45[11] [15] [15] [15]
1) Wordt jaarlijks geactualiseerd.
[1] Tamminga et al. (2004).
[2] Jongbloed et al. (1985).
[3] Jongbloed et al. (1984).
[4] Sebek et al. (2021).
[5] KWIN (2020).
[6] Heeres - van der Tol en Gerrits (1999).
[7] Kemme et al. (2004).
[8] Bikker et al. (2019).
[9] Kemme et al. (2003).
[10] Heeres - van der Tol (2001).
[11] Kemme et al. (2005a).
[12] Van der Hoek (1987).
[13] Tamminga et al. (2000).
[14] Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie melkvee, 2018.
[15] IKC (1993).
[16] Jongbloed en Kemme (2002b).
[17] Kemme et al. (2005b).
[18] Rijksdiest voor Ondernemend Nederland (RVO).
[19] ZuivelNL.

3.3 Mineralenexcretie

De excretiefactoren voor graasdieren zijn weergegeven in Tabel 3.3.1.

3.3.1 Excretiefactoren van graasdieren voor 2020 (kg/dier/jaar)
StalperiodeStalperiodeStalperiodeWeideperiodeWeideperiodeWeideperiodeGehele jaarGehele jaarGehele jaar
Stikstof (N)Fosfaat (P2O5)Kali (K2O)Stikstof (N)Fosfaat (P2O5)Kali (K2O)Stikstof (N)Fosfaat (P2O5)Kali (K2O)
Zuid- en Oost-Nederland (snijmaïsrantsoen) Vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar28,76,335,63,30,64,132,06,939,7
Zuid- en Oost-Nederland (snijmaïsrantsoen) Vrouwelijk jongvee, 1 jaar en ouder55,113,473,115,23,623,470,317,096,5
Zuid- en Oost-Nederland (snijmaïsrantsoen) Melk- en kalfkoeien totaal1)80,522,086,063,515,976,6144,037,9162,6
Zuid- en Oost-Nederland (snijmaïsrantsoen) Melk- en kalfkoeien - excretie in de stal80,522,086,048,812,258,9129,334,2144,9
Zuid- en Oost-Nederland (snijmaïsrantsoen) Melk- en kalfkoeien - excretie in de wei14,73,717,714,73,717,7
Noord- en West-Nederland (graskuilrantsoen) Vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar32,17,041,84,90,96,237,07,948,0
Noord- en West-Nederland (graskuilrantsoen) Vrouwelijk jongvee, 1 jaar en ouder55,713,574,418,14,327,973,817,8102,3
Noord- en West-Nederland (graskuilrantsoen) Melk- en kalfkoeien totaal1)80,521,892,774,518,692,8155,040,4185,5
Noord- en West-Nederland (graskuilrantsoen) Melk- en kalfkoeien - excretie in de stal80,521,892,751,612,964,3132,134,7157,0
Noord- en West-Nederland (graskuilrantsoen) Melk- en kalfkoeien - excretie in de wei22,95,728,522,95,728,5
Nederland - rundvee voor de melkveehouderijVrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar30,16,638,13,90,74,934,07,343,0
Nederland - rundvee voor de melkveehouderijMannelijk jongvee jonger dan 1 jaar32,86,442,9
Nederland - rundvee voor de melkveehouderijVrouwelijk jongvee, 1-2 jaar55,313,473,616,43,925,271,717,398,8
Nederland - rundvee voor de melkveehouderijMannelijk jongvee, 1-2 jaar86,022,5109,8
Nederland - rundvee voor de melkveehouderijVrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder55,413,473,716,53,925,471,917,399,1
Nederland - rundvee voor de melkveehouderijMelk- en kalfkoeien totaal1)80,521,988,968,217,183,5148,739,0172,4
Nederland - rundvee voor de melkveehouderijMelk- en kalfkoeien - excretie in de stal80,521,988,950,012,561,2130,534,4150,1
Nederland - rundvee voor de melkveehouderijMelk- en kalfkoeien - excretie in de wei18,24,622,318,24,622,3
Nederland - rundvee voor de melkveehouderijStieren voor de fokkerij, 2 jaar en ouder86,022,5109,8
Nederland - rundvee voor de vleesproductieWitvleeskalveren17,94,412,8
Nederland - rundvee voor de vleesproductieRosévleeskalveren27,38,722,9
Nederland - rundvee voor de vleesproductieVrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar29,66,537,23,70,74,633,37,241,8
Nederland - rundvee voor de vleesproductieMannelijk jongvee (incl. ossen) jonger dan 1 jaar29,87,222,9
Nederland - rundvee voor de vleesproductieVrouwelijk jongvee, 1-2 jaar55,313,473,516,03,824,671,317,298,1
Nederland - rundvee voor de vleesproductieMannelijk jongvee (incl. ossen), 1-2 jaar54,016,240,1
Nederland - rundvee voor de vleesproductieVrouwelijk jongvee, 2 jaar en ouder55,313,473,516,03,824,771,317,298,2
Nederland - rundvee voor de vleesproductieMannelijk jongvee (incl. ossen), 2 jaar en ouder54,016,240,1
Nederland - rundvee voor de vleesproductieZoog-, mest- en weidekoeien, 2 jaar en ouder39,310,859,343,711,269,083,022,0128,3
Schapen (ooien)2)1,30,51,812,23,219,713,53,721,5
Geiten (melkgeiten)2)19,95,816,7
Paarden40,815,653,135,713,145,876,528,798,9
Pony's16,16,121,719,56,925,435,613,047,1
1) In de weideperiode van melkkoeien (mei-oktober) kan sprake zijn van opstallen of beweiden. 
2) Excretie per moederdier, inclusief de excretie van lammeren, mannelijke dieren en opfokdieren.

Melk- en kalfkoeien 

De voederbehoefte, de samenstelling van het voerrantsoen en de vastlegging van stikstof worden jaarlijks geactualiseerd. Met ingang van 2017 wordt ook het fosforgehalte van de geproduceerde melk jaarlijks aangepast (Van Bruggen, 2018; Koning en Šebek, 2019). Voor de meeste andere categorieën runderen, schapen en geiten worden alleen de voederwaarden en de mineralengehalten van het voer jaarlijks aangepast.

De melkproductie per koe wordt normaliter berekend door de totale melkproductie te delen door het aantal melkkoeien in de Landbouwtelling. Er wordt van uitgegaan dat het aantal melkkoeien in de Landbouwtelling representatief is voor het gemiddeld aantal melkkoeien in het jaar. In jaren met een sterke toe- of afname van het aantal melkkoeien in de loop van het jaar wordt bij de berekening van de melkproductie per koe het gemiddeld aantal dieren gecorrigeerd (zie ook Van Bruggen en Gosseling, 2019). 
De uitgangspunten voor de berekening van de voederbehoefte van melkkoeien en jongvee en voor de vastlegging van mineralen in dierlijke producten zijn afgestemd met de Handreiking Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX). Van het aantal kalveren dat gedurende het leven van de koe wordt geboren, wordt het eerste kalf berekend als vastlegging bij de vaars (jongvee van 1 jaar en ouder). 

Om het voerverbruik van melkkoeien te berekenen, wordt gebruik gemaakt van een voerbalans. Daarbij wordt uitgegaan van vaste kengetallen voor het voerverbruik van rundvee (exclusief melk- en kalfkoeien), schapen, geiten, paarden en pony’s (zie ook Van Bruggen et al., 2019). Na verdeling van het benodigde krachtvoer en ruwvoer over rundvee (exclusief melk- en kalfkoeien) en over schapen, geiten, paarden en pony’s wordt de rest van het beschikbare voer (circa 70 procent) aan melk- en kalfkoeien toebedeeld. In de voederbehoefte die bij melk- en kalfkoeien dan nog resteert, wordt voorzien door weidegras. Het verbruik van weidegras door melkkoeien wordt dus berekend als restpost waarin alle onzekerheden in de aannames terechtkomen. Door de trend naar vaker opstallen van melkkoeien is het verbruik van weidegras door melkkoeien inmiddels een kleine voercomponent. Doordat het verbruik van weidegras relatief gering is en het bovendien een restpost is in de berekening van het voerverbruik, kan het verbruik van jaar op jaar forse schommelingen vertonen (zie ook Van Bruggen, 2018). Omdat de vers grasopname in omvang beperkt is, is de invloed daarvan op het eindresultaat gering. De excretie van melkkoeien is weergegeven in Tabel 3.3.2.

3.3.2 Mineralenuitscheiding van melk- en kalfkoeien
Noord- en West NederlandNoord- en West NederlandZuid- en Oost NederlandZuid- en Oost NederlandNederlandNederland
201920202019202020192020
VEM-behoefte (kVEM)kVEM6 8606 8807 0707 0806 9806 995
Weidegrasopnamekg drogestof/dier.jaar1 0201 112 5331 029 7411 064
Graskuil- en hooi-opnamekg drogestof/dier.jaar3 4233 1502 6612 2172 9872 616
Snijmaïskuilopnamekg drogestof/dier.jaar 744 7142 1691 8681 5601 375
Vochtrijk krachtvoeropnamekg drogestof/dier.jaar 300 292 300 292 300 292
Eiwitarm krachtvoeropname1)kg/dier.jaar1 6681 884 8781 2241 2151 506
Eiwitrijk krachtvoeropname kg/dier.jaar 412 4091 2031 069 865 787
Vastlegging melkkoekg/dier.jaar 32 30 32 30 32 30
Vastlegging kalfkg/dier.jaar 30 31 30 31 30 31
Vastlegging melkkg/dier.jaar8 6258 6659 0519 0698 8698 896
Stikstofopname (N)kg/dier.jaar204,2205,1191,6196,3196,9200,1
Fosforopname (P)kg/dier.jaar27,326,726,326,126,726,4
Kaliumopname (K)kg/dier.jaar177,6167,9154,5149,5164,4157,4
Stikstofvastlegging (N)kg/dier.jaar49,950,152,352,451,351,4
Fosforvastlegging (P)kg/dier.jaar9,09,19,49,59,29,3
Kaliumvastlegging (K)kg/dier.jaar13,914,014,614,614,314,4
Stikstofexcretie (N)kg/dier.jaar154,4155,0139,2144,0145,7148,7
Fosforexcretie (P)kg/dier.jaar18,317,616,816,617,417,0
Kaliumexcretie (K)kg/dier.jaar163,7153,9139,9134,9150,1143,0
Fosfaatexcretie (P2O5)2)kg/dier.jaar41,840,438,637,939,939,0
Kali-excretie (K2O)3)kg/dier.jaar197,2185,5168,6162,6180,8172,4
1) Inclusief enkelvoudige krachtvoedergrondstoffen en mineralenmengsels.
2) De omrekenfactor voor P in P2O5 is 2,29.
3) De omrekenfactor voor K in K2O is 1,205.

Gasvormige stikstofverliezen

Om gasvormige stikstofverliezen uit opgeslagen mest en weidemest van melkkoeien te kunnen berekenen moet de excretie in de stal en in de wei afzonderlijk worden bepaald. Hiertoe worden voor de stal- en voor de weideperiode afzonderlijk excretiefactoren vastgesteld. In de weideperiode van melkkoeien zal een deel van de excretie in de stal plaatsvinden, afhankelijk van de toegepaste vorm van beweiding. De informatie over toegepaste beweiding is afkomstig uit de Landbouwtelling waarin jaarlijks wordt gevraagd naar de periode dat de melkkoeien een bepaalde vorm van beweiding hebben gekregen. De volgende beweidingssystemen worden hierbij onderscheiden: dag en nacht weiden, alleen overdag weiden en permanent opstallen. Bij dag en nacht weiden en bij overdag weiden wordt gevraagd naar het aantal uur weiden per etmaal. Er wordt van uitgegaan dat de hoeveelheid mest die in de stal terechtkomt evenredig is met het aantal uren per etmaal dat de dieren op stal staan.
Gegevens over de weidegang in 2020 waren niet op tijd beschikbaar. In plaats daarvan is voor de verdeling van de mineralenexcretie over stal en weide gebruik gemaakt van de resultaten over weidegang in 2019 (Tabel 3.3.3). 

3.3.3 Weidegang van melkkoeien en jongvee in 2019
Nederland gemiddeldNoord en West NederlandZuid en Oost Nederland
Dag en nacht weiden van melkkoeien% van het aantal melkkoeien11177
Beperkt weiden van melkkoeien% van het aantal melkkoeien626362
Permanent opstallen van melkkoeien% van het aantal melkkoeien272131
Dag en nacht weiden van melkkoeienuren per etmaal181818
Beperkt weiden van melkkoeienuren per etmaal777
Permanent opstallen van melkkoeienuren per etmaal000
Mest in opslag bij dag en nacht weiden% van de geproduceerde mest252525
Mest in opslag bij beperkt weiden% van de geproduceerde mest717171
Mest in opslag bij permanent opstallen% van de geproduceerde mest100100100
Melkkoeienaantal dagen geweid160170150
Jongvee jonger dan 1 jaar1)aantal dagen geweid354530
Jongvee 1 jaar of ouder1)aantal dagen geweid859580
1) Het aandeel van jongvee op bedrijven zonder beweiding is in de cijfers verrekend. 

Vleeskalveren

De uitgangspunten voor de excretieberekening van witvleeskalveren in 2020 zijn herzien. Uit informatie van de sector is gebleken dat de uitgangspunten niet meer actueel zijn. In de herziene berekening wordt uitgegaan van een langere duur van de productieronde, een geactualiseerd voerrantsoen en een hoger aflevergewicht. De stikstof- en fosforgehalten van het rantsoen blijven zoals gebruikelijk gebaseerd op de gemiddelde samenstelling van voerleveringen aan bedrijven met uitsluitend witvleeskalveren (RVO). In Tabel 3.3.4 zijn de vorige en de huidige uitgangspunten weergegeven.

20192020
Produktieperiode (dagen)1)190195
Begingewicht (kg)1)4547
Eindgewicht (kg)2)251275
Kunstmelkpoeder per ronde - totaal (kg)275260
Kunstmelkpoeder per ronde - startmelk (kg)4040
Kunstmelkpoeder per ronde - mestmelk (kg)235220
Stro per ronde (kg)3033
Melkvervangmix, granenmix (Fe-arme brok) (kg)300327
Stikstofgehalte begingewicht (g N/kg)3)29,4429,44
Fosforgehalte begingewicht (g P/kg)3)8,008,00
Stikstofgehalte eindgewicht (g N/kg)4)27,3027,30
Fosforgehalte eindgewicht (g P/kg)5)7,207,20
Stikstofopname per jaar (kg N)6)29,829,4
Fosforopname per jaar (kg P)6)5,14,9
Stikstofvastlegging per jaar (kg N)6)10,611,5
Fosforvastlegging per jaar (kg P)6)2,83,0
Stikstofexcretie per jaar (kg N)6)19,217,9
Fosfaatexcretie per jaar (kg P2O5)6)5,24,4
1) 2019: Kool et al. (2020); 2020: Sebek et al. (2021). 
2) 2019: karkasgewicht (KWIN) en slachtrendement (Berends et al., 2014); Sebek et al. (2021). 
3) Jongbloed et al. (1985).
4) Heeres van der Tol en Gerrits (1999).
5) Kemme et al. (2004).
6) Per bij de landbouwtelling geteld dier (jaarrond aanwezig dier).
 

De uitgangspunten voor overig rundvee, schapen, geiten, paarden en pony’s zijn beschreven in Van Bruggen en Gosseling (2019).

3.4. Mestproductievolume

De hoeveelheid mest (mestvolume) per dier is gedefinieerd als de hoeveelheid mest in kilogram die na enkele maanden bewaring aanwezig is in de stalopslag, inclusief voerresten, schoonmaakwater en vermorst drinkwater. Voor weidend vee komt daar nog de hoeveelheid mest bij die deze dieren produceren wanneer ze in de wei lopen. Alle weidemest wordt gerekend als dunne mest. De mestproductiefactoren voor rundvee zijn afgestemd op de resultaten van het BedrijfsBegrotingsProgramma Rundveehouderij (BBPR) van Wageningen UR Livestock Research (Van Bruggen, 2011, zie ook Van Bruggen en Gosseling, 2019). 
De factoren voor de mestproductie per dier zijn weergegeven in Tabel 3.4.1.

3.4.1 Mestproductiefactoren van graasdieren in 2020 (kg per dier per jaar)
StalperiodeWeideperiode1)Totaal
Rundvee voor de melkveehouderijVrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar4 500 5005 000
Rundvee voor de melkveehouderijMannelijk jongvee jonger dan 1 jaar5 0005 000
Rundvee voor de melkveehouderijVrouwelijk jongvee, 1 jaar en ouder10 5002 00012 500
Rundvee voor de melkveehouderijMelk- en kalfkoeien regio ZuidOost18 00012 00030 000
Rundvee voor de melkveehouderijMelk- en kalfkoeien regio ZuidOost - in de stal18 0009 00027 000
Rundvee voor de melkveehouderijMelk- en kalfkoeien regio ZuidOost - in de wei3 0003 000
Rundvee voor de melkveehouderijMelk- en kalfkoeien regio NoordWest16 00013 00029 000
Rundvee voor de melkveehouderijMelk- en kalfkoeien regio NoordWest - in de stal16 0009 50025 500
Rundvee voor de melkveehouderijMelk- en kalfkoeien regio NoordWest - in de wei3 5003 500
Rundvee voor de melkveehouderijStieren voor de fokkerij, 2 jaar en ouder12 50012 500
Rundvee voor de vleesproductieWitvleeskalveren2 8002 800
Rundvee voor de vleesproductieRosévleeskalveren4 5004 500
Rundvee voor de vleesproductieVrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar4 500 5005 000
Rundvee voor de vleesproductieMannelijk jongvee (incl. ossen) jonger dan 1 jaar4 5004 500
Rundvee voor de vleesproductieVrouwelijk jongvee, 1 jaar en ouder10 5002 00012 500
Rundvee voor de vleesproductieMannelijk jongvee (incl. ossen), 1 jaar en ouder10 00010 000
Rundvee voor de vleesproductieZoog-, mest- en weidekoeien, 2 jaar en ouder7 0008 00015 000
Schapen (ooien)2) 1402 4002 540
Geiten (melkgeiten)2)1 3001 300
Paarden5 2003 3008 500
Pony's2 1002 1004 200
1) In de weideperiode van melkkoeien (mei-oktober) kan sprake zijn van opstallen of beweiden. 
2) Excretie per moederdier, inclusief de excretie van lammeren, mannelijke dieren en opfokdieren.
N.B. De mest van rundvee is berekend als dunne mest uitgezonderd de stalmest van zoog-, mest- en weidekoeien. Stalmest van schapen, geiten, paarden en pony's is vaste mest, weidemest is berekend als dunne mest.