© ANP

Betrouwbaarheid

Op basis van de verzamelde data kan worden berekend wat het duurzame aandeel is. Hier gaan vaak nog diverse bewerkingen aan vooraf en bovendien kunnen er aannames aan de berekeningen ten grondslag liggen. Betrouwbaarheid heeft betrekking op de vraag of en in hoeverre de resultaten beïnvloed worden door toevalfouten. De dataverzameling, methode en resultaten zijn betrouwbaar wanneer ze bij herhaling hetzelfde resultaat zouden opleveren.

Voor de grondstoffen palmolie en koffie geldt dat de resultaten gebaseerd zijn op een zo goed als volledige dekking van de populatie. Er is geen gebruik gemaakt van steekproeven. Bij de monitoring van duurzaam gecertificeerde koffie werd de dekking van de koffiemarkt rond 2012 geschat op 98 procent. In de laatste jaren is de dekking kleiner worden, maar het is niet bekend hoe groot de dekking momenteel is. Bij de monitoring van duurzaam geproduceerd hout was er een (beperkte) non-respons. De schattingen voor non-respons hebben enige marges op de uitkomsten tot gevolg, maar het is niet precies bekend hoe groot die zijn.

Voor de monitoring van de meeste grondstoffen geldt dat op de data en resultaten controles worden uitgevoerd. Deze controles hebben onder andere betrekking op de consistentie door de jaren heen. Ook worden resultaten vergeleken met andere bronnen en worden experts of accountants voor controles ingeschakeld. Waar nodig wordt aan de berichtgevers teruggekoppeld dat er verschillen zijn geconstateerd en worden eventuele fouten in de opgaven gecorrigeerd. Uitbreiding van controles door accountants van door leveranciers en producenten opgegeven (duurzame) hoeveelheden draagt bij aan grotere betrouwbaarheid van de resultaten.

Voor de monitoring van palmolie geldt dat een rapportage over de manier waarop de inzet van certificaten in de voedingsmiddelensector in Nederland geraamd wordt wenselijk is. Met behulp van deze rapportages is het mogelijk om de verdelingen in de tijd te vergelijken en de continuïteit en daarmee de betrouwbaarheid te kunnen beoordelen.