Objectiviteit

© ANP

Monitoring door een onafhankelijke, objectieve partij levert een grotere kans op betrouwbare resultaten omdat er geen belangen meespelen. Wanneer de monitorende instantie zelf belangen heeft bij het resultaat, dienen er voldoende waarborgen voor objectieve resultaten te zijn.

De onderzoeksmethode is objectief (of intersubjectief) wanneer de methode is vastgesteld zonder rekening te houden met de mogelijke uitkomst en onafhankelijk van de belangen of motieven van de onderzoeker of opdrachtgever. De rapportage is objectief (of intersubjectief) wanneer de conclusies die op basis van de resultaten getrokken worden niet afhankelijk zijn van de mening of belangen van de onderzoeker of opdrachtgever.

Voor een aantal agro-grondstoffen in deze monitor geldt dat de monitoring wordt uitgevoerd door organisaties die nauwe banden hebben met de betreffende branche. In die zin zijn deze organisaties niet onafhankelijk. Er dienen dan voldoende waarborgen te zijn die ervoor zorgen dat de dataverzameling en onderzoeksmethode objectief worden uitgevoerd en daar objectief over wordt gerapporteerd. Monitorende instanties moeten steeds alert blijven op mogelijkheden om de objectiviteit van de monitoring te waarborgen.

Voor koffie en palmolie geldt dat de monitorende instanties, Koffie en Thee Nederland en MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten, belangenbehartiger zijn van de betreffende sectoren. Deze zijn dus niet onafhankelijk. Voor soja geldt dat in mindere mate. Nevedi is belangenbehartiger van de Nederlandse diervoederindustrie en soja is een belangrijk bestanddeel van diervoeder.