SDG 10 Ongelijkheid

Het streven van SDG 10 is om ongelijkheid binnen en tussen landen terug te dringen. Dit dashboard bevat de indicatoren die horen bij SDG 10 zoals voorgeschreven door de Verenigde Naties. Waar mogelijk is het raamwerk gevuld met data over Nederland.

Targets en indicatoren

10.1 Bovengemiddelde inkomensgroei van armste 40 procent

10.1.1 Groei van uitgaven en inkomen van huishoudens

10.2 Bevorderen van sociale, economische en politieke inclusiviteit

10.2.1 Aandeel van de bevolking met inkomen lager dan 50% van het mediane inkomen

10.3 Gelijke kansen en lagere ongelijkheid in uitkomsten

10.3.1 Aandeel van de bevolking dat zich gediscrimineerd voelt

10.4 Goed beleid ter vergroting van de gelijkheid

10.4.1 Aandeel beloning van arbeid in het bbp

10.4.2 Herverdelingseffect van fiscaal beleid

10.5 Beter toezicht op financiële sector

10.5.1 Financiële stabiliteitsindicatoren

10.6 Meer zeggenschap ontwikkelingslanden in internationaal beleid

10.6.1 Vertegenwoordiging ontwikkelingslanden in internationale institutions

10.7 Beter georganiseerde migratie en mobiliteit

10.7.1 Aandeel sollicitatiekosten voor werknemers in jaarinkomen

10.7.2 Landen met goed georganiseerd migratiebeleid

10.7.3 Aantal overleden of vermiste mensen door migratie

10.7.4 Aandeel van de bevolking met een vluchtelingenstatus

10.a Meer aandacht voor ontwikkelingslanden in wereldhandel

10.a.1 Aandeel importbelastingen afkomstig van import uit ontwikkelingslanden

10.b Meer officiële ontiwkkelingshulp en investeringen

10.b.1 Totale uitgaven aan officiële ontwikkelingshulp

10.c Transactiekosten voor internationale overdrachten lager dan 3 procent

10.c.1 Transactiekosten voor overdrachten