Wonen

© ANP / Rob Engelaar

Hoe is de brede welvaart verdeeld als het gaat om wonen? Een goed en betaalbaar dak boven het hoofd is één van de eerste levensbehoeften. Nederlanders geven een groot deel van hun inkomen uit aan hun huisvesting. De verdeling wordt gemeten aan de hand van de tevredenheid met de woning.

Tevredenheid met de woning

Hoe mensen wonen is belangrijk voor hun kwaliteit van leven. Het gaat dan bijvoorbeeld om sociale cohesie in de buurt, buurtvoorzieningen en ook kenmerken van de woning zelf. Omdat tevredenheid hierover positief samenhangt met welzijn kijken we hier naar hoe tevreden mensen zijn met hun woning.

Tevredenheid met de woning

Situatie in 2021

In 2021 was 85,6 procent van de volwassenen tevreden met hun woning, 9,1 procent was niet tevreden en niet ontevreden en de overige 5,3 procent was ontevreden. Huurders zijn minder vaak tevreden dan woningeigenaren (CBS, 2019c; CBS, 2019d).

  • Volwassenen tot 45 jaar zijn minder vaak dan gemiddeld tevreden met hun woning, met het laagste aandeel onder de 25- tot 35-jarigen. Mensen vanaf 55 jaar zijn juist vaker dan gemiddeld content met hun woning.
  • Personen met een Nederlandse achtergrond zijn vaker dan gemiddeld tevreden met hun woning. Mensen met een migratieachtergrond, zowel westers als niet-westers, zijn minder vaak dan gemiddeld tevreden.

De kenmerken geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en migratieachtergrond hangen samen. Het percentage hoogopgeleiden is bijvoorbeeld niet gelijk in alle leeftijdsgroepen. Door standaardisatie van de cijfers wordt hiermee rekening gehouden: er wordt gecorrigeerd voor de ongelijkheid in het voorkomen van bovenstaande kenmerken. Op basis van gestandaardiseerde cijfers over de tevredenheid met de woning, blijven de bovenstaande bevindingen in stand, echter:

  • Als voor de groepen laag- en hoogopgeleiden gecorrigeerd wordt voor de ongelijke samenstelling naar geslacht, leeftijd en migratieachtergrond dan blijken deze groepen wel af te wijken van het gemiddelde: laagopgeleiden zijn dan minder vaak dan gemiddeld tevreden met de woning; hoogopgeleiden juist vaker. In de ongecorrigeerde cijfers wijken deze groepen niet af van het gemiddelde omdat lager opgeleiden gemiddeld ouder zijn en hoger opgeleiden juist jonger.

Veranderingen tussen 2019 en 2021

Het totale aandeel mensen dat aangeeft tevreden te zijn met de woning was in 2021 1,9 procentpunt lager dan in 2019. Geen enkele bevolkingsgroep week substantieel af van die ontwikkeling van het totaalcijfer.

Uitleg figuur

De kleuren geven aan of de waarde van de indicator van een bevolkingsgroep boven, onder of (min of meer) op het gemiddelde van de bevolking. Groen betekent dat waarde van een bevolkingsgroep hoger is dan het gemiddelde, rood dat de waarde lager is en grijs dat de waarde niet afwijkt van het gemiddelde. Bij verschillen naar geslacht geeft de kleur aan hoe de waarde bij mannen zich verhoudt tot de waarde bij vrouwen. Per indicator wordt ook met kleuren aangegeven of de indicatorwaarde van een bevolkingsgroep sinds het basisjaar 2019 is veranderd richting een hogere (groen) of lagere (rood) brede welvaart.