Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland

© Michele Groen van MG Fotografie

Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland

Heeft u betaald werk? Bent u met pensioen? Volgt u een opleiding? Heeft u geen baan? Of doet u misschien vrijwilligerswerk?

Dit soort vragen komen aan bod in het Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland. Een onderzoek dat we eens in de twee jaar uitvoeren op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De resultaten hiervan leveren onmisbare informatie voor onder andere de Rijksoverheid en andere organisaties van de overheid op de eilanden.

Hoe doe ik mee? 

Heeft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnaam en wachtwoord direct deelnemen. Klik op: https://antwoord.cbs.nl

Waarom dit onderzoek?

Met dit onderzoek verzamelen we cijfers over onder andere de werkgelegenheid, werkzame beroepsbevolking, werkloosheid en het onderwijsniveau op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Deze cijfers zijn onmisbaar voor het maken van beleid op de eilanden. Lokale overheden kunnen deze cijfers gebruiken, maar bijvoorbeeld ook ministeries als Sociale Zaken en Werkgelegenheid of Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal personen gekozen om uit te nodigen voor het onderzoek. De adressen van de personen die wij uitnodigen liggen verspreid over ieder eiland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom erg belangrijk: u vertegenwoordigt een groot aantal andere mensen van uw eiland.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden gescheiden van uw antwoorden. Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen op de webpagina: Privacy.

Beloningen

Met uw deelname aan het Arbeidskrachtenonderzoek kunt u kans maken op één Amazon.com Gift Card ter waarde van $ 100,-. Indien u online gerespondeerd hebt, ziet u direct aan het einde van de vragenlijst of u de winnaar bent. Snel daarna zal er contact met u opgenomen worden. In de brief die u van het CBS ontvangen hebt, staat vermeld tot wanneer u mee kunt doen met het onderzoek. De winnaars worden geheel willekeurig geselecteerd. Dit houdt in dat er bij de trekking geen rekening gehouden wordt met specifieke persoonskenmerken.

Wilt u meer weten over het algemene beloningenbeleid van het CBS? Klik op: Beloningen.

Contact

Wilt u contact opnemen met het CBS? Bel gerust ons kantoor op Bonaire. Het telefoonnummer is +599 717 8676. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. U kunt ook naar caribischnederland@cbs.nl mailen.

 

Een CBS-medewerker aan de deur?

Heeft u bezoek gekregen van een CBS-medewerker? Klik dan op: Caribisch Nederland huisbezoek

 

Twee bouwvakkers bestraten een weg op Bonaire
© Michele Groen van MG Fotografie

 

Encuesta fuerza laboral Caribe Neerlandés

 

¿Tiene usted un trabajo remunerado? ¿Está usted jubilado? ¿Está siguiendo un curso? ¿No tiene trabajo? ¿O tal vez hace trabajo voluntario?

Este tipo de preguntas se abordan en la Encuesta sobre la Fuerza Laboral en el Caribe Neerlandés. Una encuesta que realizamos una vez cada dos años en Bonaire, San Eustaquio y Saba. Los resultados proporcionan información indispensable para, entre otros, el Gobierno Central y otras entidades gubernamentales de las islas.

 

¿Cómo participo?

 

¿Ha recibido una invitación para participar en este estudio? Puede participar inmediatamente con su nombre de usuario y contraseña. Haga clic en: https://antwoord.cbs.nl.

 

¿Por qué esta encuesta?

 

Con esta encuesta recopilamos cifras sobre la oportunidad de trabajo, la población activa, el desempleo y el nivel de educación en Bonaire, San Eustaquio y Saba.
Estas cifras son indispensables para formular políticas en las islas. Los gobiernos locales pueden utilizar estas cifras, pero también los ministerios como el de Asuntos Sociales y Empleo o el de Educación, Cultura y Ciencia.

¿Por qué fui elegido?

 

CBS seleccionó al azar a un pequeño número de personas para invitarlas a participar en a la encuesta. Las direcciones de las personas a las que invitamos están repartidas en cada isla. No todos los residentes pueden participar en esta investigación. Por lo tanto, su participación es muy importante: representa a un gran número de otras personas de su isla.

 

Sus datos están seguros

 

La CBS manejará sus datos con cuidado. Sus datos personales están separados de sus respuestas. Puede leer cómo manejamos sus datos en la página web: Privacidad.

 

Recompensa

Con su participación en la Encuesta sobre la Fuerza Laboral, puede ganar una tarjeta de regalo de Amazon.com por valor de $100. Si ha respondido en línea, inmediatamente verá al final del cuestionario si es el ganador. Se le contactará poco después. La carta que recibió de CBS indica hasta cuándo puede participar en la encuesta. Los ganadores son seleccionados al azar. Esto significa que las características personales específicas no se tienen en cuenta durante el sorteo.

¿Le gustaría saber más sobre la política de remuneración general de CBS? Haga clic en: Recompensas.

 

Contacto

 

¿Le gustaría contactar al CBS? No dude en llamar a nuestra oficina en Bonaire. El número de teléfono es el +599 717 8676. Puede contactarnos de lunes a viernes entre las 8.00 y las 17.00 horas. También puede enviar un correo electrónico a caribischnederland@cbs.nl.

 

Un colaborador de la CBS a su puerta?

¿Usted ha recibido visita de un colaborador de CBS? Haga clic: Caribisch Nederland huisbezoek.