Huisbezoeken Caribisch Nederland

© Hollandse Hoogte

Voor de tekst in het Engels en Papiaments klik hier rechtsboven op ‘Engels’. De tekst in het Nederlands en Spaans vindt u op deze pagina onder elkaar.

For the text in English and Papiamentu, click on “English” at the top right. You will find the Dutch and Spanish text on this page below each other.

Para el texto en inglés y en papiamentu haga clic en “Inglés” en la esquina superior derecha. Encontrará el texto en holandés y español en esta página.

Pa e teksto na Inglés i Papiamentu, klik riba “Ingles” na e parti ariba na man drechi. E teksto na Hulandes i Spañó ta riba e página aki, bou di otro.

Huisbezoeken Caribisch Nederland

Regelmatig vragen we mensen om mee te doen aan één van onze onderzoeken. Sommige mensen vragen we om mee te doen aan een persoonlijk vraaggesprek aan huis. Zo verzamelen we belangrijke informatie over verschillende mensen. Dit levert betrouwbare cijfers op.

Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met de veiligheidsregels op de drie Caribisch Nederlandse eilanden en waar wij rekening mee houden als een huisbezoek mag doorgaan.

Om te lezen hoe wij te werk gaan in Europees Nederland, klikt u op: Huisbezoeken Nederland (EU).

Bonaire, Sint Eustatius, Saba

Op de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba volgen we de laatste coronaregels van de overheid van het betreffende eiland. Enkel wanneer het volgens de regels van de overheid mag, bezoeken wij u. Hierbij staat veiligheid voorop!

Meer informatie over de veiligheidsregels op drie eilanden vindt u op de verschillende websites van de overheden.

Bonaire

Klik op de link voor de website van de overheid van Bonaire: Openbaar Lichaam Bonaire.

St. Eustatius

Klik op de link voor de website van de overheid van St. Eustatius: Statia government.

Saba

Klik op de link voor de website van de overheid van Saba: Saba government

Hoe weet ik zeker dat het om een CBS-onderzoek gaat?

Brief

Het CBS stuurt altijd eerst een brief. In deze brief staat voor welk onderzoek u bent uitgenodigd en wat we van u vragen. In de brief leest u ook waar u vragen kunt stellen. 

Legitimatie

De CBS-medewerker kan zich altijd legitimeren met een pasje van het CBS. Bent u niet thuis als de medewerker aan de deur komt? Wanneer er niemand van het huishouden thuis is probeert de interviewer het op een ander moment weer.

Contactgegevens

Bent u benaderd om deel te nemen aan een CBS-onderzoek, maar heeft u vragen of vertrouwt u het niet? Neem dan contact op met het CBS. Mail naar caribischnederland@cbs.nl of bel naar ons kantoor op Bonaire, +599 717 8676. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur

Meer weten over vraaggesprekken aan de deur?

Lees het artikel 'Waarom is meedoen aan CBS-onderzoek belangrijk' waarin een CBS-medewerker uitlegt waarom we aan de deur komen.

Twee bouwvakkers bestraten een weg op Bonaire
© Michele Groen van MG Fotografie

Visitas a domicilio Caribe Neerlandés

Regularmente pedimos a la gente que participe en una de nuestras encuestas. A algunas personas les pedimos que participen en una entrevista personal en casa. Así es como recogemos información importante sobre diferente personas. Esto proporciona cifras fiables.

En esta página puede leer cómo nos ocupamos de las normas de seguridad en las tres islas del Caribe Neerlandés y que tenemos en cuenta cuando se permite una visita a domicilio.

Para leer cómo operamos en Holanda europeo, haga clic en: Huisbezoeken Nederland (EU) (Visitas a domicilio en Holanda (UE).

Bonaire, San Eustaquio, Saba

En las islas de Bonaire, San Eustaquio y Saba seguimos las últimas normas del gobierno de la isla en cuestión. Solo cuando está permitido según las normas del gobierno, le haremos una visita. ¡La seguridad es lo primero!

Se puede encontrar más información sobre las normas de seguridad de las tres islas en los diferentes sitios web de los gobiernos de las respectivas islas.

Bonaire

Haga clic en el enlace del sitio web del gobierno de Bonaire: Openbaar Lichaam Bonaire. (Entidad Pública Bonaire)

San Eustaquio

Haga clic en el enlace del sitio web del gobierno de San Eustaquio Statia government. (Gobierno de Statia)

Saba

Haga clic en el enlace del sitio web del gobierno de Saba: Saba government. (Gobierno de Saba)

¿Cómo puedo estar seguro de que se trata de una encuesta de CBS?

Carta

CBS siempre envía una carta primero. Esta carta indica para qué encuesta ha sido invitado y qué le pedimos. La carta también le indica dónde puede hacer preguntas.

Identificación

El colaborador de CBS siempre puede identificarse con un documento de identidad de CBS. ¿No está en casa cuando el colaborador llega a la puerta? En el caso que no haya nadie en la casa, el entrevistador lo intentará de nuevo en otro momento.

Datos de contacto

¿Le han solicitado participar en una encuesta de CBS, pero tiene preguntas o dudas? Si es así, por favor contáctese con CBS. Envíe un correo a caribischnederland@cbs.nl o llame a nuestra oficina en Bonaire, +599 717 8676. Nuestra atención telefónica es de lunes a viernes entre las 8.00 y las 17.00 hrs.

¿Quieres saber más sobre las entrevistas a domicilio?

Lea el artículo 'Waarom is meedoen aan CBS-onderzoek belangrijk’ [Por qué es importante participar en una entrevista de CBS], en el cual un colaborador de CBS explica por qué lo visitamos en su domicilio.