Kredo nieuwsbrief April 2023

Werksessie oplossingen Iv3-indeling jeugd en mogelijk WMO

Bij de begroting 2023 moesten de gemeenten voor het eerst verfijnde informatie over de nieuwe taakvelden in het sociaal domein aanleveren. Uiteindelijk is dat de meeste gemeenten is dat gelukt, al is dat in sommige gevallen gebeurd door middel van een extracomptabele raming. Desalniettemin heeft het CBS ongebruikelijk veel herleveringen moeten opvragen, en is geconstateerd dat veel gemeenten nog moeite hebben met het correct vullen van de nieuwe taakvelden. In een werksessie willen BZK, VWS en VNG met een groep gemeenten in gesprek over mogelijke oplossingen. In de Iv3-indeling voor 2024 kunnen dan waar nodig aanpassingen worden aangebracht.

Deze werksessie staat gepland op maandag 17 april van 14.00-16.00 uur en zal plaatsvinden in Den Haag (precieze locatie volgt nog), waarbij digitaal aansluiten mogelijk is. Onderzoeksbureau jb Lorenz zal de sessie begeleiden.

Graag horen we of uw gemeente aanwezig wil zijn bij deze sessie. We hopen op een diverse groep gemeenten: qua grootte, maar bijvoorbeeld ook qua inkoopvariant.

Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via postbusiv3@minbzk.nl. Graag horen we of u fysiek of digitaal wilt aansluiten.

Inloopspreekuur nieuwe Iv3-indeling jeugd en Wmo

Naast werksessies over mogelijke wijzigingen per 2024, wordt ook ondersteuning geboden voor de indeling voor 2023. In twee inloopspreekuren willen BZK en VWS in samenwerking met onderzoeksbureau jb Lorenz ondersteuning bieden aan gemeenten. Gemeenten zijn welkom om vragen te stellen en verder kunnen ervaringen worden uitgewisseld.

De inloopspreekuren staan op de volgende momenten gepland:

  • 11 mei 14.30-15.30 uur in Breda, met mogelijkheid tot digitaal aansluiten.
  • 24 mei 11.00-12.00 uur, digitaal.

Aanmelden voor het inloopspreekuur kan via postbusiv3@minbzk.nl. Graag horen we wanneer u wilt aansluiten en of dat fysiek of digitaal is.

Uitkomsten gemeentebegrotingen 2023

Het CBS heeft het onderzoek naar de gemeentebegrotingen afgerond. Gemeenten begroten voor 2023 ruim 6 procent meer aan heffingsopbrengsten dan een jaar eerder voor 2022. De begrote gemeentelijke lasten (exclusief Mutaties reserves en Resultaat) stegen met ruim 7 procent. De gemeenten raamden bijna 12 procent meer baten uit het gemeentefonds dan een jaar eerder.

Iv3 aanleveren in JSON

Een aantal softwareleveranciers heeft reeds een mogelijkheid ingebouwd naast in Excel ook in het JSON-formaat aan te leveren. In laatst genoemd formaat is het ook mogelijk om detailinformatie mee te sturen. Deze detailinformatie helpt het CBS beter de data te duiden en kan vragen van het CBS naar gemeenten voorkomen over bepaalde Iv3-cellen. Meer dan vijftig gemeenten hebben hun levering voor de gemeentebegroting 2023 in JSON gedaan.

In de toekomst zal aanleveren in Excel worden uitgefaseerd. Het is dus verstandig om vast te werken aan een overstap naar JSON. Voor zover bij het CBS bekend hebben deze softwareleveranciers een Iv3-export in JSON-formaat ingebouwd of zijn ze daarmee bezig:

  • Centric (Key2Financiën)
  • PinkRoccade (Civision Middelen)- Unit4 (Decade)
  • Cap Gemini (JD Edwards/GFS).

Hier kunt u meer lezen over aanleveren in JSON-format.

Energietoeslag en leefgeld Oekraïners

Momenteel spelen de maatregelen voor de energietoeslag voor minima en opvang en leefgeld voor Oekraïners een rol bij gemeenten. Incidentele maatregelen komen vaak op een veld in Iv3 terecht waar ook andere regelingen verantwoord worden. Het CBS hecht dan ook veel waarde aan uniform boekingsgedrag. De energietoeslag verwachten wij op taakveld 6.3 – ‘Inkomensregelingen’ in combinatie met categorie 4.1.1 – ‘Sociale uitkeringen in geld’, omdat de uitkering bedoeld is voor het verlichten van de financiële lasten en de besteding van de uitkering vrij is. In eerdere communicatie (vooral per e-mail) heeft het CBS categorie 3.4.1 – ‘Uitkeringen in natura’ geadviseerd. Bij nader inzien bleek dit niet juist, vooral vanwege de aard van de uitkering. Tegenover de uitkering staat namelijk geen directe tegenprestatie.

Het leefgeld voor Oekraïners verwachten wij op taakveld 6.1 – ‘Samenkracht en burgerparticipatie’ in combinatie met categorie 4.1.1 – ‘Sociale uitkeringen in geld’. De lasten voor de opvang verwachten wij ook op taakveld 6.1 met categorie 3.4.1 of categorie 3.8.

Onderzoek detaillering cultuurlasten jaarrekening 2020 en 2021

Op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CBS aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de detaillering van cultuurlasten van gemeenten en provincies in de Iv3-jaarrekening van 2020 en 2021. De uitkomsten van dit onderzoek zijn medio oktober op de CBS-website gepubliceerd.

Provinciale lasten per inwoner hoog in het Noorden

Het CBS heeft op 1 maart 2023 een nieuwsbericht gepubliceerd waaruit blijkt dat de lasten per inwoner van de drie noordelijke provincies en Zeeland veel hoger zijn dan die van Noord- en Zuid-Holland. Dit hangt onder meer samen met schaalvoordelen en de rolverdeling tussen provincies en andere decentrale overheden. Het nieuwsbericht is hier te vinden.

Wijzigingen contactpersoon

Indien de contactpersoon voor Iv3 bij uw gemeente of provincie verandert, wordt u verzocht dit te melden bij BZK via dit formulier.

Waterschappen verwachten ruim 3,5 miljard euro aan heffingsopbrengsten in 2023

Het CBS heeft op 9 maart een nieuwsbericht uitgebracht over de door waterschappen begrote heffingsopbrengsten. De waterschappen begroten voor 2023 ruim 3,5 miljard euro aan heffingsopbrengsten, 260 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Het bericht is hier te lezen.

Taakveldgebruik gemeenschappelijke regelingen

Het CBS merkt dat gemeenschappelijke regelingen vaak alle lasten op één taakveld (blijven) boeken, ook als zij nieuwe taken krijgen die niet op dat taakveld thuishoren. Dat is niet de bedoeling. Het verzoek aan gemeenschappelijke regelingen is om hier attent op te zijn.

Werken bij het CBS?

Het CBS heeft een vacature opengesteld voor een financieel analist bij team Decentrale overheden. Meer informatie is hier te vinden.

Nieuwsbrief voor gemeenten 

Behalve de “Kredo nieuwsbrief” waarin met name informatie is opgenomen over Iv3 en aanverwante zaken, stelt het CBS ook de “Nieuwsbrief voor gemeenten” samen. In deze nieuwsbrief kunt u een schat aan niet-financiële en ook financiële informatie vinden, zoals onder andere informatie op buurt- en wijkniveau. U kunt de laatste exemplaren  van de “Nieuwsbrief voor gemeenten” hier vinden. Meer niet-Kredo gerelateerde informatie op regionaal niveau staat hier op de CBS-website. 

 

De Kredo-nieuwsbrief is een uitgave van bureau KREDO van het CBS. Bureau KREDO ondersteunt en verwerkt de financiële verslaglegging volgens de Iv3-regeling.

Tel: (070) 337 47 08
E-mail: kredo@cbs.nl
Internet: www.cbs.nl/kredo