Kwaliteitsslag Rapportage EU Decentrale Overheden (KREDO)

© ANP

Bureau KREDO (Kwaliteitsslag Rapportage EU Decentrale Overheden) van het CBS ondersteunt gemeenten, gemeenschappelijke regelingen (GR’S), provincies en waterschappen bij het aanleveren van kwalitatief hoogwaardige financiële data. Voor gemeenten, GR’s en provincies betreft dit de zogenaamde Informatie voor Derden (Iv3). Iv3 is een informatiesysteem waarin is vastgelegd welke financiële informatie zij moeten verstrekken en op welke manier zij dit dienen te doen. Dit staat beschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.
De financiële informatie die waterschappen dienen te verstrekken en de wijze waarop is vastgelegd in de Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen en het Waterschapsbesluit.
Tevens ondersteunt Bureau KREDO gemeenten, GR’s en provincies bij het aanleveren van de jaarlijkse EMU-enquête waarin gevraagd wordt naar het EMU-saldo van de genoemde overheden.

De hoge kwaliteit van deze data is van groot belang voor diverse gebruikers zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Financiën, toezichthouders, het CBS en de Eurostat, het statistisch bureau van de EU.
Ook voor decentrale overheden zelf is kwalitatief hoogwaardige data van belang omdat de Iv3-data voor iedereen beschikbaar zijn en gebruikt kunnen worden voor vergelijkingen tussen onder andere gemeenten onderling.

Algemeen


Decentrale Overheden