Solidariteit in de gezondheidszorg

© ANP
In dit artikel zijn de solidariteitsvoorkeuren van volwassenen ten aanzien van mensen met een ongezonde leefstijl (opnieuw) onderzocht. Vinden zij dat de zorgpremie voor deze groep hoger of lager zou moeten zijn, of ongewijzigd zou moeten blijven? En hoe wordt gedacht over de zorgpremie voor mensen die gezond leven? Ook is nagegaan in hoeverre de eigen leefstijl hierin een rol speelt. Dit is een artikel in de CBS-reeks Statistische Trends.

Het Nederlandse zorgstelsel rust op het principe van solidariteit waarbij iedereen, via de zorgpremie voor het basispakket, bijdraagt aan de betaling van de zorgkosten van zowel zichzelf als van anderen. Deze premie is voor iedereen in Nederland gelijk ongeacht verschillen in persoonskenmerken en in leefstijl. In dit artikel wordt beschreven in hoeverre dit principe van solidariteit op draagvlak in de Nederlandse bevolking rekenen.  

De meningen blijken verdeeld: iets meer dan de helft vindt dat de zorgpremie ongewijzigd moet blijven, ongeacht de leefstijl. Ruim 40 procent vindt dat mensen die ongezond leven een hogere premie zouden moeten betalen en eveneens ruim 40 procent vindt dat mensen met een gezonde leefstijl een lagere premie zouden moeten betalen. Ook is onderzocht in hoeverre mensen zich solidair tonen met groepen waarmee ze zich qua leefstijl identificeren en in hoeverre de mening over premiedifferentiatie verschilt naar persoonskenmerken als geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en inkomen.