De woning en buurt van inbraakslachtoffers

© Hollandse Hoogte
In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends komt door burgers zelf gerapporteerde woninginbraak en inbraakpreventie in relatie tot hun woning en buurt aan bod.
In 2017 gaf 12 procent van de personen van 15 jaar en ouder aan dat zij in de afgelopen vijf jaar slachtoffer zijn geweest van een woninginbraak of een poging daartoe. Twee procent kreeg hier in de afgelopen twaalf maanden mee te maken. Vrijstaande woningen, oudere woningen en woningen met een hogere WOZ-waarde zijn vaker doelwit van inbrekers. Ook de buurt waarin mensen wonen, is van belang voor de kans op slachtofferschap van woninginbraak. Mensen in buurten met een gemiddeld hoge WOZ-waarde geven naar verhouding vaak aan inbraakslachtoffer te zijn geweest. Dit geldt tevens voor bewoners van buurten met een relatief groot aandeel huishoudens met een laag inkomen en voor bewoners van aandachtswijken. Een hoge mate van sociale cohesie in de buurt verkleint de kans op woninginbraak.

Downloads