Bedrijfsopleidingen 2015

In dit artikel worden op basis van het onderzoek Bedrijfsopleidingen 2015 de opleidingsactiviteiten van bedrijven met 10 of meer werknemers beschreven. De gegevens zijn opgesplitst naar bedrijfsomvang en bedrijfstak.

Bij 85 procent van de bedrijven in Nederland namen werknemers in 2015 deel aan een of meerdere bedrijfsopleidingen. Ten opzichte van 2010 is dit aandeel toegenomen. Dat is vooral toe te schrijven aan de groei in het midden- en kleinbedrijf. De belangrijkste vorm van bedrijfsopleidingen zijn cursussen. Bij ruim driekwart van de bedrijven worden cursussen gevolgd. Dit gebeurt vaker bij grotere bedrijven dan bij kleinere. Bij de meeste bedrijven met cursussen, doen werknemers cursussen waarin technische, praktische en beroepsspecifieke vaardigheden getraind worden. Cursusdeelnemers zijn vaker man dan vrouw. Gemiddeld besteedt een cursist 30 uur op jaarbasis aan cursussen.

Per cursusdeelnemer geven bedrijven in doorsnee 1 000 euro uit. In de delfstoffenwinning is niet alleen het aandeel bedrijven waar werknemers cursussen volgen het grootst, ook zijn daar de cursusuren en -kosten per cursist het hoogst. Het minst wordt er per cursusdeelnemer uitgegeven in de bouw en in de horeca.