Kwaliteit van leven in Nederland

Deze publicatie schetst een beeld van de kwaliteit van leven van de inwoners van Nederland. Daarbij gaat het niet alleen om hun welvaart. Ook het welzijn, dat eerder gaat over immateriële aspecten van de leefsituatie, wordt meegenomen. Welvaart wordt afgeleid uit het besteedbaar inkomen van het huishouden waartoe men behoort. Welzijn wordt afgeleid uit de mate waarin men tevreden is met het leven en de ervaren gezondheid. In de typologie worden vier groepen onderscheiden: mensen met een grote welvaart en een groot welzijn, mensen met een grote welvaart en een klein welzijn, mensen met een kleine welvaart en een groot welzijn, en mensen met een kleine welvaart en een klein welzijn. Op deze manier worden op toegankelijke wijze nieuwe uitkomsten en inzichten gepresenteerd over de combinatie van materiële en immateriële elementen van de kwaliteit van leven van bevolkingsgroepen.
Kwaliteit van Leven in Nederland is een tweejaarlijkse publicatie waarin een indruk wordt gegeven van het welzijn en de welvaart van de niet-onderwijsvolgende, volwassen bevolking van Nederland. Er is vooral aandacht voor de zwakkere groepen in de samenleving, zoals laagopgeleiden, ouderen en alleenstaanden.