Basisscholen en denominatie

Onderstaande kaart laat per denominatie zien hoe basisscholen zijn vertegenwoordigd in gemeenten in het schooljaar 2016/’17. Dit geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van basisscholen naar denominatie over Nederland. De denominatie van een school zegt iets over de levensbeschouwing of religieuze overtuiging waarop het onderwijs binnen die school is gebaseerd. Speciaal basisonderwijs is buiten beschouwing gelaten.

 

Deze kaart is samengesteld in het kader van honderd jaar onderwijsvrijheid. In 2017 is het honderd jaar geleden dat in een compromis werd vastgelegd dat bijzonder onderwijs financieel gelijk zou worden gesteld aan het openbaar onderwijs. Drie jaar later werd die gelijkstelling per wet geregeld.

Naast niet-confessionele basisscholen (openbaar en algemeen bijzonder) worden in deze kaart de volgende confessionele scholen onderscheiden: rooms-katholiek, gereformeerd/ reformatorisch, protestants-christelijk en islamitisch. Het aantal basisscholen per denominatie in een gemeente is weergegeven als percentage van alle aanwezige basisscholen binnen de desbetreffende gemeente.

In de factsheet “Basisschoolkeuze en geloofsovertuiging” zijn kerncijfers op een rij gezet over de levensbeschouwelijke grondslag van basisscholen in combinatie met de geloofsovertuiging van ouders. Aan bod komen onder meer cijfers over de keuze voor confessioneel en niet-confessioneel basisonderwijs naar geloofsovertuiging van de ouders. Ook laten we voor de meest voorkomende denominaties zien welke geloofsovertuiging de ouders van de leerlingen hebben. Aan de hand van diverse kaarten wordt een beeld geschetst over het aanbod van scholen met bepaalde denominaties op gemeenteniveau.

Relevante links