Werkzame beroepsbevolking: voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week.

Bijna 180 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het derde kwartaal van 2017 behoorde twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met ruim 8,6 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het derde kwartaal van 2016 nam het aantal werkenden toe met 177 duizend.

Meer voltijders én meer deeltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het derde kwartaal werkten er bijna 4,5 miljoen voltijd tegenover 4,2 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het derde kwartaal van 2016 en het derde kwartaal van 2017 bestond voor iets minder dan de helft, 47 procent, uit voltijders. Het aantal voltijders steeg met 84 duizend, het aantal deeltijders met 94 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om grote deeltijdbanen.

Vooral meer hoogopgeleiden en vrouwen werken voltijd

In vergelijking met een jaar geleden zijn er vooral meer hoogopgeleiden en vrouwen voltijd aan het werk. Het aantal hoogopgeleide voltijders nam toe met 79 duizend. Onder middelbaar opgeleiden nam hun aantal eveneens toe, terwijl er onder laagopgeleiden sprake was van een kleine afname. Verder kwamen er meer vrouwen dan mannen bij die in voltijd werken, respectievelijk plus 62 duizend en 22 duizend. Van alle leeftijdsgroepen steeg het aantal 55- tot 65-jarigen dat 35 uur of meer werkt het meest.

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20173e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag0,7360,776
Middelbaar1,7991,758
Hoog1,8571,778
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,3070,285
25 tot 35 jaar1,1161,085
35 tot 45 jaar1,0041,013
45 tot 55 jaar1,2011,209
55 tot 65 jaar0,7840,748
65 tot 75 jaar0,0460,033
Geslacht
Mannen3,3943,372
Vrouwen1,0631,001