Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week.

Bijna 180 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het derde kwartaal van 2017 behoorde twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met ruim 8,6 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het derde kwartaal van 2016 nam het aantal werkenden toe met 177 duizend.

Meer deeltijders én meer voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het derde kwartaal van 2017 werkten er bijna 4,5 miljoen voltijd tegenover 4,2 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het derde kwartaal van 2016 en het derde kwartaal van 2017 bestond voor iets meer dan de helft, 53 procent, uit deeltijders. Het aantal deeltijders steeg met 94 duizend, het aantal voltijders met 84 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om grote deeltijdbanen.

Vooral meer mannen werken in deeltijd

In vergelijking met een jaar eerder zijn vooral meer mannen deeltijd aan het werk. Tussen het derde kwartaal van 2016 en het derde kwartaal van 2017 nam hun aantal met 62 duizend toe. Verder kwamen er vooral hoogopgeleiden en middelbaar opgeleiden bij die deeltijd werken, respectievelijk +52 duizend en +46 duizend.

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20173e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag0,9910,996
Middelbaar1,8471,801
Hoog1,2981,246
Leeftijd
15 tot 25 jaar1,031,003
25 tot 35 jaar0,6740,659
35 tot 45 jaar0,720,727
45 tot 55 jaar0,8840,88
55 tot 65 jaar0,7050,67
65 tot 75 jaar0,1690,149
Geslacht
Mannen1,2311,169
Vrouwen2,952,919