Werkzame beroepsbevolking: voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week.

Bijna 170 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het tweede kwartaal van 2017 behoorde twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,6 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2016 nam het aantal werkenden toe met 167 duizend.

Meer voltijders én meer deeltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het tweede kwartaal werkten er 4,4 miljoen voltijd tegenover ruim 4,1 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het tweede kwartaal van 2016 en het tweede kwartaal van 2017 bestond voor iets meer dan de helft, 56 procent, uit voltijders. Het aantal voltijders steeg met 94 duizend, het aantal deeltijders met 73 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om grote deeltijdbanen.

Vooral meer hoogopgeleiden werken voltijd

In vergelijking met een jaar geleden zijn er vooral meer hoogopgeleiden voltijd aan het werk. Het aantal hoogopgeleide voltijders nam toe met 87 duizend. Onder middelbaar opgeleiden nam hun aantal eveneens toe, terwijl er onder laagopgeleiden sprake was van een afname. Verder kwamen er meer vrouwen dan mannen bij die in voltijd werken, respectievelijk plus 62 duizend en 32 duizend. Van alle leeftijdsgroepen steeg het aantal 25- tot 35-jarigen dat 35 uur of meer werkt het meest.

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20172e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag0,7180,764
Middelbaar1,7881,739
Hoog1,8381,751
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,2640,261
25 tot 35 jaar1,1151,058
35 tot 45 jaar1,0051,028
45 tot 55 jaar1,2041,2
55 tot 65 jaar0,7710,73
65 tot 75 jaar0,0450,032
Geslacht
Mannen3,3643,332
Vrouwen1,040,978