Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week.

Bijna 190 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het eerste kwartaal van 2017 behoorde bijna twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,5 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2016 nam het aantal werkenden toe met 187 duizend.

Meer deeltijders én meer voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het eerste kwartaal van 2017 werkten er ruim 4,3 miljoen voltijd tegenover ruim 4,1 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het eerste kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 bestond voor iets meer dan de helft, 53 procent, uit voltijders. Het aantal voltijders steeg met 99 duizend, het aantal deeltijders met 88 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om grote deeltijdbanen.

Vooral meer vrouwen werken in deeltijd

In vergelijking met een jaar eerder zijn vooral meer vrouwen deeltijd aan het werk. Tussen het eerste kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 nam hun aantal met 59 duizend toe. Verder kwamen er veel hoogopgeleide en middelbaar opgeleide deeltijders bij, respectievelijk 50 en 45 duizend.

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20171e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag1,0111,025
Middelbaar1,8021,757
Hoog1,271,22
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,9890,956
25 tot 35 jaar0,6850,671
35 tot 45 jaar0,7180,737
45 tot 55 jaar0,890,872
55 tot 65 jaar0,6930,661
65 tot 75 jaar0,1560,146
Geslacht
Mannen1,2011,172
Vrouwen2,932,871