Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week.

Meer werkenden dan een jaar geleden

In het tweede kwartaal van 2016 behoorde bijna twee derde van de bevolking van 15 tot 75 jaar tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,4 miljoen personen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2015 nam het aantal werkenden toe met 90 duizend personen. In de eerste helft van 2015 nam het aantal werkenden toe. Daarna bleef het enkele maanden vrijwel gelijk om vanaf het einde van het jaar opnieuw toe te nemen. In de eerste helft van 2016 heeft deze stijging zich voortgezet.

Iets meer deeltijders, vooral meer voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het tweede kwartaal van 2016 werkten er ruim 4,3 miljoen voltijd tegenover bijna 4,1 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het tweede kwartaal van 2015 en het tweede kwartaal van 2016 betrof voornamelijk voltijders. Het aantal voltijders steeg met 75 duizend, het aantal werkenden in deeltijd met bijna 15 duizend.

Meer 55- tot 65-jarigen en vrouwen werken deeltijd

In vergelijking met een jaar eerder is vooral het aantal 55- tot 65-jarigen en vrouwen die in deeltijd werken toegenomen. Tussen het tweede kwartaal van 2015 en het tweede kwartaal van 2016 nam hun aantal met respectievelijk 33 en 24 duizend toe. In diezelfde periode nam het aantal hoogopgeleiden dat deeltijd werkt juist af met 19 duizend.

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20162e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag1,0611,047
Middelbaar1,7711,758
Hoog1,2021,221
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,9980,99
25 tot 35 jaar0,6650,675
35 tot 45 jaar0,7240,734
45 tot 55 jaar0,8780,882
55 tot 65 jaar0,6690,636
65 tot 75 jaar0,1410,143
Geslacht
Mannen1,171,18
Vrouwen2,9062,882