Wil of kan niet werken

19-5-2016 17:04
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, niet recent hebben gezocht én niet willen of kunnen werken.

Ruim 3,1 miljoen personen willen of kunnen niet werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het eerste kwartaal van 2016 bestond de tweede groep, degenen die niet willen of kunnen werken, uit ruim 3,1 miljoen mensen. Dat is de overgrote meerderheid (94 procent) van het totaal aantal mensen, ruim 3,3 miljoen, dat niet recent gezocht heeft en niet direct beschikbaar is.

De meest genoemde reden om niet te willen of kunnen werken is pensionering. Verder zijn er aanzienlijk meer vrouwen dan mannen die niet willen of kunnen werken in verband met zorg voor gezin of huishouden, of vanwege ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Vooral meer 65-plussers willen of kunnen niet werken

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015 nam het aantal mensen dat niet wil of kan werken toe. In het eerste kwartaal van 2016 was hun aantal 88 duizend hoger. Onder 65- tot 75-jarigen was de toename het grootst. Het aantal 65-plussers dat niet wil of kan werken is in een jaar tijd met 56 duizend toegenomen. Ook het aantal hoogopgeleiden dat niet wil of kan werken nam toe, met 35 duizend. De toename bij beide groepen hangt samen met de vergrijzing en het toegenomen onderwijsniveau van de bevolking. Verder is zowel het aantal mannen als vrouwen dat niet wil of kan werken gestegen. Bij 55- tot 65-jarigen nam het aantal mensen dat niet wil of kan werken juist af met 29 duizend.

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, omdat ze niet willen of kunnen werken

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar persoonskenmerken

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar geslacht en redenRelevante links