Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

19-5-2016 17:04
Alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week.

Meer werkenden dan een jaar geleden

In het eerste kwartaal van 2016 behoorde bijna twee derde van de bevolking van 15 tot 75 jaar tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,3 miljoen personen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2015 nam het aantal werkenden toe met 52 duizend personen. In de eerste helft van 2015 nam het aantal werkenden toe. Daarna bleef het enkele maanden vrijwel gelijk om vanaf het einde van het jaar opnieuw toe te nemen. In de eerste drie maanden van 2016 heeft deze stijging zich voortgezet.

Meer voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het eerste kwartaal van 2016 werkten er ruim 4,2 miljoen voltijd tegenover ruim 4 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het eerste kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 betrof uitsluitend voltijders. Het aantal voltijders steeg met 53 duizend, terwijl het aantal werkenden in deeltijd vrijwel gelijk bleef.

Vooral minder jonge deeltijders

In vergelijking met een jaar eerder is vooral het aantal 15- tot 25-jarigen in deeltijd afgenomen. Tussen het eerste kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 nam hun aantal met 39 duizend af. In diezelfde periode nam het aantal 55- tot 65-jarigen dat deeltijd werkt juist toe met 30 duizend.

Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken

Relevante links