Werkzame beroepsbevolking: voltijd

Omschrijving

Alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week.

Toename werkzame beroepsbevolking afgevlakt

In het derde kwartaal van 2015 behoorde bijna twee derde van de bevolking van 15 tot 75 jaar tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met ruim 8,3 miljoen personen. In vergelijking met het derde kwartaal van 2014 nam het aantal werkenden toe met 81 duizend personen. In de eerste helft van 2015 steeg het aantal werkenden al iets minder sterk dan vorig jaar om gedurende het derde kwartaal stabiel te blijven.

Aantal voltijders relatief weinig gestegen

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het derde kwartaal van 2015 werkten er bijna 4,3 miljoen voltijd tegenover ruim 4 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het derde kwartaal van 2014 en het derde kwartaal van 2015 kwam grotendeels voor rekening van deeltijders. Het aantal werkenden in deeltijd groeide met bijna 64 duizend, het aantal voltijders met 18 duizend.

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden, naar persoonskenmerken

Relevante links