Bijna de helft van de huurders van corporatiewoningen in Haagse nieuwbouwwijken is scheefwoner

In Den Haag zijn er op buurtniveau grote verschillen in de aandelen zogenoemde scheefwoners. In de nieuwbouwwijken wordt bijna de helft van alle corporatiewoningen bewoond door scheefwoners. De oude stadswijken tellen amper 15 procent scheefwoners.

Van alle Nederlandse huurwoningen van woningcorporaties is ongeveer 98 procent een sociale huurwoning. In 2011 werd ruim een kwart van de corporatiewoningen bewoond door zogenoemde scheefwoners: huishoudens met een inkomen hoger dan 33 duizend euro (Van Daalen et al., 2012). Bewoners van corporatiewoningen in de vrije sector met een inkomen vanaf 33 duizend euro zijn geen scheefwoners.

Vooral in Haags veengebied veel corporatiewoningen

In 2011 werden in Nederland bijna 3 miljoen huurwoningen bewoond, waarvan 2,2 miljoen corporatiewoningen. Ruim 40 procent van deze corporatiewoningen staat in steden met meer dan 100 duizend inwoners. In Den Haag bedroeg het aantal bewoonde huurwoningen in 2011 ruim 115 duizend. Daarvan betrof twee derde een corporatiewoning.

Den Haag wordt sociaal-economisch in tweeën gedeeld door de grens tussen de zand- en veengronden. Corporatiewoningen staan vooral op de veengronden. Hier bestaan bijvoorbeeld de naoorlogse stadswijken Zuiderpark en Moerwijk praktisch geheel uit huurwoningen, waarvan meer dan 90 procent corporatiewoningen. Ook de huurwoningen in de Schilderswijk, die 80 procent uitmaken van het woningbestand, zijn voor bijna 90 procent van corporaties.

Aandeel corporatiewoningen van huurwoningen naar wijken en buurten in Den Haag, 2011

Aandeel corporatiewoningen van huurwoningen naar wijken en buurten in Den Haag, 2011

In de buurten op zandgronden is het aandeel corporatiewoningen in Den Haag lager. Voorbeelden hiervan zijn Waalsdorp, Duttendel en Vogelwijk. Ook in duurdere buurten zoals Benoordenhout, Zorgvliet en Willemspark zijn maar weinig corporatiewoningen te vinden.
Enkele buurten aan de randen van Den Haag, zoals Mariahoeve en de Vinex-wijken Leidschenveen en Wateringse Veld, vallen op door een groot aandeel corporatiewoningen. In de Vinex-wijk Ypenburg bestaan de huurwoningen voor slechts de helft uit corporatiewoningen.

Veel scheefwoners in Vinex-buurten

Het aandeel scheefwoners in Den Haag verschilt sterk per buurt. Vooral in buurten met veel nieuwbouwwoningen en buurten met een WOZ-waarde boven het Haags gemiddelde komt scheefwonen vaak voor.

2. Aandeel scheefwoners per buurt in Den Haag, 2011

Aandeel scheefwoners per buurt in Den Haag, 2011

De drie grote Haagse Vinex-wijken Wateringse Veld, Leidschenveen en Ypenburg tellen tezamen zo’n 23 duizend woningen. In elk van deze wijken is het aandeel koopwoningen in de meerderheid. Van de bijna 9 duizend bewoonde huurwoningen is 67 procent van een woningcorporatie.

In Ypenburg bedraagt het aandeel corporatiewoningen slechts 52 procent van alle huurwoningen. Ook is het aandeel scheefwoners hier met 40 procent het kleinst van de Haagse Vinex-wijken.

De wijk Leidschenveen telt met 59 procent het grootste aandeel scheefwoners. De binnen deze wijk gelegen buurt De Lanen telt zelfs 72 procent scheefwoners; het grootste aandeel van heel Den Haag. De wijk Kraayenstein, in zuid-west-Den Haag, onderscheidt zich als niet-Vinex-wijk met een groot aandeel scheefwoners (64 procent), ondanks het relatief kleine aandeel corporatiewoningen (39 procent) In Kraayenstein is dan ook 10 procent van de woningvoorraad nieuwbouw vanaf 2000.

Bert Raets

Bron

Kerncijfers Wijken en buurten

Literatuur

Van Daalen, G., et al., 2012, Scheefwonen vind je vooral in de Randstad. Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, nummer 1, 2012.