CO2-emissies redelijk stabiel gebleven in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2011 is 1,0 procent minder CO2 uitgestoten door Nederlandse economische activiteiten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie groeide in het derde kwartaal daarentegen  met 1,1 procent. Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van het CBS. De CO2-emissies van Nederlandse economische activiteiten zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 3e kwartaal 2011

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 3e kwartaal 2011

Kleine rol weer

De zomer van 2011 was qua temperatuur vergelijkbaar met die van 2010 (uitgedrukt in graaddagen). Het weer speelt dus een relatief kleine rol in deze raming.

Geen toename emissies industrie
Hoewel de productie van de industrie is gegroeid, zijn toch de emissies niet noemenswaardig toegenomen. Dit komt doordat twee emissie-intensieve bedrijfstakken niet zijn gegroeid. In de basischemie bleef de productie vrijwel gelijk en de basischemie is verantwoordelijk voor relatief veel emissies in Nederland.

De rest van de chemiesector is daarentegen wel gegroeid, maar deze stoot relatief weinig CO2 uit. De basismetaalindustrie heeft een relatief slecht derde kwartaal achter de rug. Vooral de uitvoer van in Nederland geproduceerd staal is flink afgenomen. De afname in productie ging gepaard met minder steenkoolverbruik en daardoor minder emissies. Steenkoolgebruik voor de productie van staal gaat gepaard met veel CO2-uitstoot.

Minder uitstoot door elektriciteitsbedrijven

De elektriciteitsbedrijven hebben in het derde kwartaal van 2011 ook minder CO2 uitgestoten dan het jaar daarvoor. De elektriciteitsproductie is ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven. Het verbruik van steenkool voor de opwekking van elektriciteit nam af. Ook het gebruik van hoogovengas voor elektriciteitsproductie is afgenomen. Hoogovengas is een restproduct van de staalindustrie. Door de krimp in productie van de staalindustrie was er minder hoogovengas beschikbaar voor elektriciteitproductie. Verbranding van hoogovengas is veel emissie-intensiever dan de verbranding van aardgas.

Meer uitstoot door transportsector

De transportsector is in het derde kwartaal nog slechts met 1 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het tweede kwartaal was de groei nog 5,6 procent. De zeevaart en het transport over de weg zijn vooral verantwoordelijk voor deze vertraging in de groei. De uitstoot van CO2 in het derde kwartaal was iets groter, namelijk 2 procent. Vooral de binnenvaart en de luchtvaart hebben meer CO2 uitgestoten. In de luchtvaart nam het aantal vliegbewegingen toe.

Achtergrondinformatie:

CO2-emissions on quarterly basis