Registraties gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies nader bekeken

Met de Wet werk en bijstand (WWB) zijn de regelingen voor gesubsidieerde arbeid komen te vervallen, maar hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om via het toekennen van loonkostensubsidies werklozen werkervaring te laten opdoen. Ook de waarneming van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies is in 2005 veranderd. Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is deze tabellenset samengesteld die de aansluiting tussen de verschillende registraties beschrijft.

Downloads