Demografische levensloop van vijftigers

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2006