Productie

Volledige benaming

Productievolume (toegevoegde waarde) in de industrie.

Omschrijving

De toegevoegde waarde is het verschil tussen de waarde van de geproduceerde goederen en diensten en de waarde van de daarvoor gebruikte grond- en hulpstoffen, halffabrikaten en diensten.

Overige informatie

Het begrip bruto houdt in, dat de afschrijvingen op de vaste activa niet in mindering wordt gebracht. Ook de kostprijsverhogende indirecte belastingen en de prijsverlagende subsidies spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde. Hierbij valt te denken aan de accijnzen die rusten op de (binnenlandse) verkopen in de tabak- en drankenindustrie.

Als de indirecte belastingen en subsidies (met uitzondering van de niet-productgebonden belastingen en subsidies) geen onderdeel uitmaken van de toegevoegde waarde spreken we van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. Wanneer de indirecte belastingen en subsidies wel onderdeel zijn van de toegevoegde waarde spreken we van de toegevoegde waarde tegen marktprijzen.

De productie van de industrie is gecorrigeerd voor werkdageffecten. De productie varieert namelijk per weekdag. Een maand met meer ongunstige weekdagen leidt tot lagere en een maand met meer gunstige weekdagen tot hogere productie. Omdat elk jaar de weeksamenstelling van de kalender verandert en daarmee dus ook het weekdagenpatroon, zijn de uitkomsten van identieke kalendermaanden in opeenvolgende jaren niet zonder meer vergelijkbaar. De werkdagcorrectie wordt uitgevoerd met het programma X-12-ARIMA van het Amerikaanse Census Bureau.