Zoekresultaten

408 resultaten voor rechtspersoon
408 resultaten voor rechtspersoon

Pagina 4 van 17

Europese vennootschap (SE)

Europese rechtspersoon, gebaseerd op Verordening 2157/2001 van de Europese Unie, met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, die vrij overdraagbaar zijn. De rechtspersoon is niet gebonden...

Overig

Europese coöperatieve vennootschap (SCE)

Europese rechtspersoon, gebaseerd op Verordening 1435/2003 van de Europese Unie, specifiek gericht op bedrijven die als een coöperatie op de Europese markt economisch actief willen zijn. De...

Overig

Openbare bibliotheken

Aantal openbare bibliotheken, collecties, uitleningen, leden Type collectie, baten en lasten

Cijfers

Provincie (juridisch)

Publiekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt.

Overig

Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie

Organisaties, cursisten/klanten, accommodatie, personeel en vrijwilligers exploitatiekosten en -opbrengsten, maneges en sportscholen

Cijfers

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs voor binnensport en buitensport, ledental, accommodatie, werkzame personen, vrijwilligers, baten, lasten, type sportclub

Cijfers

Persoon (juridisch)

Rechtssubject, drager van wettelijke rechten en plichten. Onderscheiden worden natuurlijke personen en rechtspersonen.

Overig

Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari, 2000-2022

Personenauto's naar bouwjaar, brandstofsoort, gewicht, eigendom en kleur, naar leeftijd en (woon)provincie van de eigenaar

Cijfers

Burgerlijk recht

Onderdeel van het recht dat de rechten regelt tussen personen (natuurlijke en rechtspersonen) onderling.

Overig

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door overheidsinstellingen. Werkzame stoffen, type instelling, toepassingssectoren.

Cijfers

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997-2021

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie VWS onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2021 wordt de...

Publicaties

Bromfietsen; voertuigsoort, bouwjaar, eigendom, regio, 1 januari, 2007-2022

Bromfietsen, snorfietsen, brommobielen op 1 januari naar eigendom en leeftijd eigenaar, bouwjaar, provincie

Cijfers

Verdachten; delictgroep, stedelijkheid buurt en woongemeente

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar soort misdrijf, woongemeente en stedelijkheid van de woonbuurt van de verdachte.

Cijfers

Instelling voor kunstzinnige vorming

Een juridisch zelfstandig rechtspersoon met een eigen begroting en zonder winstoogmerk met activiteiten op het gebied van kunstzinnige vorming.

Overig

Niet-gezinsarbeidskracht (landbouw)

In de Landbouwtellingen gehanteerde benaming voor een persoon die werkzaam is op een agrarisch bedrijf, waarbij geldt dat: - het bedrijf een rechtspersoon (BV, NV, stichting, vereniging) is, of - het...

Overig

Vereniging

Rechtspersoon, opgericht als samenwerkingsverband tussen twee of meer personen (leden) om een bepaald doel te bereiken. Eventuele winst mag niet onder de leden worden verdeeld, maar moet ten goede...

Overig

Soort verdachte

Onderscheid van verdachten naar soort persoon (rechtspersoon of natuurlijk persoon) en geslacht.

Overig

Faillissementen; maandcijfers naar rechtsvorm en regio, jan. 1993-apr. 2014

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen, eenmanszaken en rechtspersonen, onderverdeeld naar landsdeel en provincie.

Cijfers

Niet financiële sector; financiën grote ondernemingen 1977-2010

Historische reeks met balans en resultatenrekening van grote rechtspersoonlijkheid bezittende niet - financiele ondernemingen.

Cijfers

Naamloze vennootschap (nv)

Rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarbij de aandelen vrij overdraagbaar zijn.

Overig

Private lease elektrische personenauto’s

Haalbaarheidsonderzoek naar aandeel private lease elektrische personenauto’s bij rechtspersonen in de RDW

Cijfers

Vennootschap onder Firma

Samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid waarin twee of meer partners, vennoten of firmanten genoemd, een bedrijf voeren.

Overig

Gemeente (juridisch)

Kleinste eenheid van territoriaal openbaar bestuur; publiekrechtelijke rechtspersoon met regelgevende bevoegdheid bestuurd door burgemeester en wethouders.

Overig

Watersportclubs; accommodatie, personeel en exploitatie

Accommodatie watersportclubs, personeel (wel en niet in loondienst), vrijwilligers, baten en lasten (contributie, lonen, huisvestingskosten)

Cijfers

Kredietinstelling

Bedrijf met rechtspersoonlijkheid dat zich hoofdzakelijk bezig houdt met financiële bemiddeling, dat wil zeggen het aantrekken, omzetten en uitzetten van financiële middelen.

Overig