Zoekresultaten

8675 resultaten voor gemeentebelastingen
8675 resultaten voor gemeentebelastingen

Pagina 345 van 347

Beroepsbevolking op de Nederlands-Caribische eilanden

Arbeidsparticipatie en beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau op de Nederlands-Caribische eilanden

Publicaties

Gezondheidskenmerken en medische consumptie naar GGD-regio 2000/'03

Medische consumptie, ervaren gezondheid en leefstijl, per regio. Regionaal naar landsdeel, provincie en ggd - indeling

Cijfers

Boomkwekerij en vaste planten, naar bedrijfsomvang en regio, 2000-2009

Teelt boomkwekerijgewassen en vaste planten, naar bedrijfsomvang en regio

Cijfers

Uitkeringsontvangers naar herkomst

Personen met een uitkering (WAO, WAZ, Wajong, ABW, WW, IOAW of IOAZ) naar geslacht, leeftijdsklasse en herkomstgroepering

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, regio, 2000-2009

Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven, naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal.

Cijfers

Veel aspecten brede welvaart in de lift, sommige niet

De brede welvaart in Nederland stijgt trendmatig op veel fronten. Neerwaartse ontwikkelingen waren er vooral op het gebied van arbeid en wonen. De toekomstige brede welvaart laat ook een aantal...

Artikelen

Personen naar inkomstenbron; arbeid, uitkering, pensioen, 2001-2015

Werknemers, zelfstandigen, personen met een uitkering en/of pensioen. Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering.

Cijfers

Huishoudens naar voertuigenbezit en achtergrondkenmerken, 1985-2007

Huishoudens naar voertuigenbezit en achtergrondkenmerken.

Cijfers

Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI2008), afvalcategorie, verwerking; 2008-2009

Hoeveelheden vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen per bedrijfstak. Naar afvalcategorie, soort stof, bewerkings- en verwerkingsmethode.

Cijfers

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers

Herziening onderwijsachterstandenindicator vo

Onderzoek naar nieuwe indicator leerplusarrangement om onderwijsachterstand op het voortgezet onderwijs tegen te gaan.

Publicaties

Blijven zitten waar je zit. De invloed van levensloopgebeurtenissen op het kopen van een huis

Mensen die plannen hebben om naar een koopwoning te verhuizen, slagen daar lang niet altijd in. Onvoorziene gebeurtenissen in de privésfeer geven soms een extra push om toch te verhuizen. Mensen met...

Artikelen

Migratiemotieven van Indiase immigranten 2012-2017

In 2017 kwamen 8 630 Indiase immigranten naar Nederland. Het waren vooral kennismigranten (expats) en gezinsmigranten. Kennismigranten uit India gingen veelal in Amsterdam, Den Haag en Amstelveen...

Publicaties

MBO; gediplomeerden, leeftijd, leerweg, niveau, richting 1990/'91-2015/'16

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, leeftijd

Cijfers

Mobiliteit per regio naar geslacht, motief en persoonskenmerken, 1985-2007

Mobiliteit per regio naar geslacht, motief en persoonskenmerken.

Cijfers

Vacatures; overheid en onderwijs 1992-2009

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar acht overheidssectoren.

Cijfers

Mobiliteit per regio, vervoerwijzen, persoonskenmerken, 1985-2007

Mobiliteit per regio naar geslacht, vervoerwijzen en persoonskenmerken.

Cijfers

Onderwijsuitgaven per einddiploma; gemiddelde route 1998-2015

Uitgaven voor bepaald einddiploma, gemiddelde route Hoogst behaalde diploma naar onderwijssoort.

Cijfers

Werknemers; inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom arbeid, 2002-2015

Werknemers en hun inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom uit arbeid Geslacht, leeftijd begin periode, herkomst, economische activiteit

Cijfers

Beroepsbevolking; regio's 1996-2013

Beroepsbevolking, bruto en netto arbeidsparticipatie en werkloosheid naar geslacht en regio

Cijfers

Kapitaalgoederenvoorraad 1969-2009

kapitaalgoederenvoorraad: volumemutaties en voorraadveranderingen naar bedrijfstakken en -klassen, institutionele sectoren en activa

Cijfers

De invloed van corona op onze levensverwachting

Voor de komende jaren is de verwachting dat de levensverwachting na corona weer terug zal gaan naar het oude niveau. De verwachting is dus dat corona, hoewel het een grote impact heeft gehad op de...

Publicaties

Internationale goederenstromen in 2019

Rapportage over de internationale goederenstromen van en naar Nederland in 2019. In deze rapportage onder andere aandacht voor de herkomst en bestemming van de goederenstromen, soort goederen en de...

Publicaties

MBO; schoolverlaters, arbeidsmarktpositie 2007/'08-2013/'14

MBO, schoolverlaters, arbeidsmarktpositie Opleidingsrichting, persoonskenmerken, arbeidsmarktpositie, peilmoment

Cijfers

Sterfte en levensverwachting in de 21ste eeuw: waarom veranderde de trend rond 2012?

In ons land is de trend van de levensverwachting sinds 2012 veranderd. In het onderzoek wordt naar mogelijke verklaringen gezocht voor de recente verandering in de trend.

Publicaties