Toelichting tabel “Uithuisplaatsingen onder gedupeerden toeslagenaffaire”

Een close-up van een centrum voor jeugd en gezin
© CBS / Nikki van Toorn
Het CBS maakt als onafhankelijk instituut officiële statistieken. Deels volgens een vast programma, dat nationaal en internationaal wordt vastgesteld en deels op vraag uit de samenleving, wetenschap en overheidsinstellingen, zoals ministeries. Volgens de internationale gedragscode voor statistiekbureaus moet elke statistiek die zo wordt geproduceerd, worden gepubliceerd en aan de hele samenleving beschikbaar worden gesteld, ongeacht de herkomst van de vraag. Het CBS publiceert zo jaarlijks duizenden nieuwe statistieken, of updates van bestaande. Langs deze lijn heeft het CBS de vraag over de cijfers betreffende uithuisplaatsingen, van het ministerie van Justitie en Veiligheid, beantwoord en de cijfers gepubliceerd op de CBS-website.

Niet elke statistiek die als tabel beschikbaar wordt gesteld op de website, wordt voorzien van een begeleidend persbericht met nadere toelichting; dat kan slechts met een klein deel daarvan. Het CBS maakt geheel zelfstandig de afweging of een dergelijk bericht gemaakt moet worden. In dit traject heeft de nadruk gelegen op voortvarendheid om de vraag van het ministerie te beantwoorden. Gezien de aandacht voor deze cijfers, beseft het CBS dat in dit geval een begeleidend bericht op zijn plaats was geweest.