Jaarrapport 2022 Landelijke Jeugdmonitor

Thumbnail Landelijke Jeugdmonitor 2022

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

De cijfers in figuur 6.1.3 waren niet op het juiste peilmoment berekend. In de longread en de PDF is de figuur 6.1.3 aangepast met de juiste cijfers.

Het Jaarrapport 2022 van de Landelijke Jeugdmonitor beschrijft aan de hand van thema’s als jeugdzorg, opgroeien in ongelijke omstandigheden, onderwijs, werk, middelengebruik, criminaliteit en welzijn hoe het in 2021 ging met de jeugd in Nederland. Uit de vorige editie van het Jaarrapport bleek dat er in het eerste coronajaar 2020 veranderingen waren in de leefsituatie van jongeren. De vraag die in deze editie centraal staat is in hoeverre deze ontwikkelingen in 2021 hebben doorgezet.
Waar mogelijk wordt in het Jaarrapport aandacht besteed aan ontwikkelingen en regionale verschillen. Ook de situatie van jongeren in Caribisch Nederland komt aan bod. Nieuw dit jaar is aandacht voor werknemers in het brede jeugddomein en wat zij vinden van de werkomstandigheden. In aanvulling hierop is een rondgang gemaakt langs een aantal gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland om verder in te gaan op de arbeidsmarktuitdagingen van de Jeugdzorg.

Het Jaarrapport is samengesteld door het CBS in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.