Dierlijke mest en mineralen 2018

Omslag publicatie dierlijke mest en mineralen 2018
Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw

Het CBS berekent jaarlijks de mestproductie en de hoeveelheden stikstof en fosfaat in de geproduceerde mest. De resultaten vormen de basis voor monitoring van het nationale mestbeleid. Daarnaast zijn de resultaten het uitgangspunt voor berekeningen van ammoniakemissies en emissies van broeikasgassen door landbouwactiviteiten waarover Nederland verplicht is te rapporteren.

De mestproductie is uitgesplist naar de verschillende categorieën rundvee, varkens, pluimvee en overige diersoorten die worden waargenomen in de landbouwtelling. In deze rapportage is een uitgebreide bijlage opgenomen met de uitgangpunten en de resultaten van de berekening van excretiefactoren voor stikstof, fosfaat en kali per diercategorie vanaf 1990.