Klimaat- en Energieverkenning 2019

© We Share Bonaire/Jan Wachtmeester
De Klimaat- en Energieverkenning 2019 (KEV) geeft een geactualiseerd beeld van de Nederlandse energiehuishouding en verkent toekomstige ontwikkelingen in het energiesysteem en de uitstoot van broeikasgassen. Deze KEV vervangt de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 en geldt als het nieuwe basisscenario voor toekomstige analyses over de nationale broeikasgasuitstoot en het energiesysteem tot 2030.

De KEV is een gezamenlijke publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), ECN part of TNO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en wordt ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). PBL is projectcoördinator en eindverantwoordelijk.

De bijlage omvat de KEV 2019 rapportage met bijbehorende tabellenset. Daarnaast omvat het een achtergronddocument waarin wordt beschreven hoe de energiegerelateerde activiteiten in hoofdstuk 6 van de KEV 2019 zijn afgebakend en hoe de economische cijfers worden bepaald. Tot slot is er een tabellenbijlage toegevoegd waarin de resultaten van de economische indicatoren in meer detail worden weergegeven.