ICT and Economic growth

2015-ict-and-economic-growth-omslag

Vandaag de dag wordt economische groei voornamelijk behaald door middel van innovatie en hogere productiviteit, waardoor kennis en technologie in het hart van het beleidseconomische debat staan. ICT heeft een bijzondere plek in dit debat, omdat het een technologie is die almaar in ontwikkeling is en de potentie heeft om efficiëntie te verhogen, terwijl het tegelijkertijd het delen van kennis faciliteert en innovatie bevordert. Tegen deze achtergrond heeft het CBS een onderzoeksproject uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, gericht op het in kaart in brengen van de determinanten van productiviteit, met bijzondere aandacht voor de rol van ICT en de interacties hiervan met andere determinanten. In deze speciale publicatie zijn de onderzoeksresultaten met betrekking op de verschillende thema’s gebundeld.

Het rapport bevat studies op bedrijfstak- en bedrijfsniveau naar de determinanten van economisch prestaties, samen met de meting van relevante gerelateerde fenomenen.De determinanten van productiviteit en economische groei kunnen worden ondergebracht in twee categorieën, namelijk die waar een bedrijf controle over heeft – zoals de mix van arbeid en kapitaal – en externe factoren, zoals de mate van concurrentie in de markt, globalisering en institutionele factoren, waar een bedrijf weinig tot geen invloed op kan uitoefenen. Daarnaast is macro-economische groei het resultaat van een dynamisch proces binnen en tussen bedrijfstakken en bedrijven. De hoofdstukken in het rapport zijn georganiseerd rond deze thema’s.Alle hoofdstukken geven nieuwe en relevante informatie, maar kunnen zowel gezamenlijk als los van elkaar gelezen worden, zodat de lezer kan kiezen zich te richten op de onderwerpen van zijn of haar interesse.