Armoedesignalement 2014

omslag armoedemonitor

In deze vijfde editie van het Armoedesignalement presenteren het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de meest actuele cijfers over armoede in Nederland. Op het begrip ‘armoede’ zijn verschillende perspectieven mogelijk. Net als in eerdere jaren worden de omvang en verspreiding ervan in het Armoedesignalement 2014 afgemeten aan twee centrale inkomensindicatoren. Het meerdimensionale begrip ‘sociale uitsluiting’ komt in andere publicaties van het SCP en het CBS aan de orde en blijft hier buiten beschouwing.

Het CBS bespreekt in hoofdstuk 2 de kans op armoede aan de hand van de lage-inkomensgrens, die door de tijd heen een vast koopkrachtniveau vertegenwoordigt. Het SCP hanteert in hoofdstuk 3 een budgetbenadering van armoede, die uitgaat van de minimaal noodzakelijke uitgaven voor basisbehoeften en sociale articipatie. Beide hoofdstukken zijn gebaseerd op gegevens van het CBS, met 2013 als meest recente jaar van waarneming van inkomen. Om een zo actueel mogelijk beeld te kunnen schetsen heeft het SCP ramingen gemaakt voor de ontwikkeling van de armoede in 2014 en 2015.