Dierlijke mest en mineralen 2011

De mestproductie daalde in 2011 met ruim 12 miljoen kg stikstof en 9 miljoen kg fosfaat. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een afname van de rundvee- en pluimveestapel en lagere stikstof- en fosfaatgehalten van rundveemengvoer. De fosfaatproductie ligt voor het eerst sinds 2007 weer onder het mestplafond van 173 miljoen kg dat door de Europese Commissie is vastgesteld.
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de methodiek van de Werkgroep Uniformering berekening Mest- en mineralencijfers (WUM). Meer informatie is te vinden in het artikel "Dierlijke mest en mineralen 2011".