Publicatiebeleid

De taak van het CBS is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert op verschillende manieren over deze uitkomsten. In de notitie 'Publicatiebeleid' is het beleid opgenomen dat het CBS daarbij hanteert. De raad van advies heeft hierover geadviseerd. De bedrijfsvoering van het disseminatie- en communicatiebeleid is in deze notitie nader toegelicht.
In deze notitie is de procedure voor het indienen van klachten over het CBS-publicatiebeleid opgenomen.

Publicatieplanning

De publicatieplanning op de CBS-website geeft een overzicht van de data en tijdstippen waarop uitkomsten openbaar gemaakt worden door middel van een nieuwsbericht. Overige statistieken worden vanaf 0:00 uur ’s nachts in tabelvorm gepubliceerd in de databank StatLine.

Embargobeleid

Het CBS kan nieuwe berichten vóór de officiële, in de planning aangekondigde publicatiedatum en –tijdstip onder embargo ter voorinzage verstrekken aan overheidsorganisaties, instellingen en nieuwsorganisaties. Het embargobeleid is opgenomen in deze notitie.
In een aantal gevallen is sprake van reguliere verstrekking onder embargo aan departementen, het CPB en DNB. De termijn van voorinzage is in principe maximaal 24 uur. Het geldt voor de volgende berichten en partijen:

Statistiek

Voorinzage onder embargo door 
Beroepsbevolking (maand)  Min. Szw, Min. AZ 
Economische groei 1e berekening (kwartaal)  Min. EZ, Min. AZ, CPB, DNB, Min. Fin
Overheidsfinanciën (kwartaal) 

Min. Fin, Min AZ 

Internationale handel (maand) Min. BuZa

 

Daarnaast kunnen ook incidentele verstrekkingen onder embargo aan departementen plaatsvinden. Deze worden opgenomen in het overzicht 'Verstrekkingen CBS berichten aan departementen'. Eerdere verstrekkingen aan departementen (2019) zijn te vinden via deze link.