Organisatie

Centraal bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Missie

CBS heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken.

Werkterrein

De informatie die CBS publiceert, gaat over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

CBS en de wet

De wettelijke grondslag voor CBS is de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Daarnaast is er een bestuursreglement en zijn er wettelijke regelingen en besluiten voor het aanleveren van gegevens:

Wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens staat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Zelfstandig Bestuursorgaan

Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) voert CBS overheidstaken uit, maar valt het niet direct onder het gezag van een ministerie. De minister van Economische Zaken is politiek verantwoordelijk voor wetgeving, budget en de voorwaarden. De kosten van CBS worden betaald uit de rijksbegroting.

Raad van advies

Het CBS heeft een raad van advies.  In de Wet op het CBS is vastgelegd dat de raad van advies onder andere tot taak heeft de directeur-generaal desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over de uitvoering van de taken en bevoegdheden van de directeur-generaal. Ook heeft de raad van advies de taak een aanbeveling te doen aan de minister wanneer de positie van directeur-generaal vacant komt.

Organisatie

Meer informatie over de leden van het Directieberaad van het CBS vindt u op deze pagina. Of bekijk het volledige organogram (pdf). 

Jaarverslagen en jaarplannen

Meer informatie over eerdere meerjarenprogramma’s, jaarplannen en jaarverslagen van het CBS vindt u op deze pagina.

Overzicht statistieken

Het statistiekoverzicht 2018 (Excel) bevat het overzicht van de statistieken die door het CBS worden samengesteld. De statistieklijst kan worden gefilterd op thema, soort verplichting en frequentie. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Geschiedenis

CBS is opgericht op 9 januari 1899.

Aan het eind van de 19de eeuw nam de vraag naar statistische informatie steeds meer toe. De Nederlandse overheid wilde meer sturing geven aan de samenleving. Door de toenemende industrialisatie waren namelijk allerlei sociale misstanden ontstaan. Cijfers moesten zorgen voor de solide basis voor beleid. Verschillende departementen hielden wel enkele statistieken bij, maar van eenheid, volledigheid en nauwkeurigheid was geen sprake. Daarom besloot de regering om het Centraal Bureau voor de Statistiek op te richten, met als taak het verzamelen, bewerken en publiceren van statistieken.

Sinds die tijd is CBS uitgegroeid tot een moderne, innovatieve organisatie, die actief inspeelt op behoeften van de samenleving. Het deelt zijn informatie met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en het bedrijfsleven.

Wilt u meer lezen over de historie van CBS? Bij het 100-jarig bestaan zijn twee boeken over de geschiedenis van CBS verschenen: