© CBS / Nikki van Toorn

Raad van advies

Het CBS heeft een raad van advies. In de Wet op het CBS is vastgelegd dat de raad van advies onder andere tot taak heeft de directeur-generaal desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over de uitvoering van de taken en bevoegdheden van de directeur-generaal. Ook heeft de raad van advies de taak een aanbeveling te doen aan de minister wanneer de positie van directeur-generaal vacant komt.

Op 25 juli 2019 heeft de raad van advies geadviseerd over de maatschappelijke rol van het CBS en de ruimte voor marktpartijen. .

Subcommissies

De raad van advies kan met het oog op het voorbereiden van een advies uit zijn midden commissies vormen, waarvan ook anderen dan leden van de raad van advies deel uit kunnen maken. Adviezen worden door de raad van advies vastgesteld. De adviescommissies worden voorgezeten door een lid van de raad van advies. De raad van advies stelt in elk geval de volgende adviescommissies in:

  • een audit comité (AC) dat de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt over de bedrijfsvoering, inclusief de financiële verslaglegging en het risicomanagementbeleid;
  • een commissie ICT (Cie ICT) die de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt over de strategie, het beleid en de implementatie daarvan op het gebied van informatiebescherming en ICT;
  • een programmaraad (PR) die de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt op het gebied van het meerjarenprogramma, het werkprogramma en het bevorderen van de nauwkeurigheid en volledigheid van de statistiekvoorziening.

Leden van de raad van advies en subcommissies

Leden van de Raad van advies worden conform de CBS-wet benoemd door de minister. Leden van de subcommissies worden benoemd door de DG. Conform het bestuursreglement is de schadeloosstelling voor de leden door de DG vastgesteld. Een overzicht van functies van de leden van de raad van advies en subcommissie.

Om de continuïteit te waarborgen, zijn de leden van de Centrale Commissie voor de Statistiek gevraagd lid te worden van de raad van advies, het audit comité, de commissie ICT of de programmaraad. Deze leden zijn benoemd voor de termijn die nog openstond voor hun CCS-lidmaatschap. In het geval zij als CCS-lid nog niet waren herbenoemd, kunnen zij éénmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.