Raad van advies

© CBS

Het CBS heeft een raad van advies. In de Wet op het CBS is vastgelegd dat de raad van advies onder andere tot taak heeft de directeur-generaal desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over de uitvoering van de taken en bevoegdheden van de directeur-generaal. Ook heeft de raad van advies de taak een aanbeveling te doen aan de minister wanneer de positie van directeur-generaal vacant komt.

Op 25 juli 2019 heeft de raad van advies geadviseerd over de maatschappelijke rol van het CBS en de ruimte voor marktpartijen.

Subcommissies

De raad van advies kan met het oog op het voorbereiden van een advies uit zijn midden commissies vormen, waarvan ook anderen dan leden van de raad van advies deel uit kunnen maken. Adviezen worden door de raad van advies vastgesteld. De adviescommissies worden voorgezeten door een lid van de raad van advies. De raad van advies stelt in elk geval de volgende adviescommissies in:

  • een audit comité (AC) dat de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt over de bedrijfsvoering, inclusief de financiële verslaglegging en het risicomanagementbeleid;
  • een commissie ICT (Cie ICT) die de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt over de strategie, het beleid en de implementatie daarvan op het gebied van informatiebescherming en ICT;
  • een programmaraad (PR) die de adviezen aan de directeur-generaal voorbereidt op het gebied van het meerjarenprogramma, het werkprogramma en het bevorderen van de nauwkeurigheid en volledigheid van de statistiekvoorziening.

Leden van de raad van advies en subcommissies

Leden van de Raad van advies worden conform de CBS-wet benoemd door de minister. Leden van de subcommissies worden benoemd door de DG. Conform het bestuursreglement is de schadeloosstelling voor de leden door de DG vastgesteld. Een overzicht van functies van de leden van de raad van advies en subcommissie.

Raad van advies en subcommissies
Leden van de Raad van advies
drs. M. (Menno) Snelaftredend op 1-1-2028 herbenoembaar
Mr. C.M. (Charlotte) Insinger MBA (plv. voorzitter)aftredend op 1-1-2025 niet herbenoembaar
A.M.A.E. (Anne-Marie) Rakhorstaftredend op 1-1-2026 niet herbenoembaar
Dr. F.J.H. (Henk) Donaftredend op 1-6-2024 herbenoembaar
Dr. M. (Martijn) Dekkeraftredend op 1-1-2026 herbenoembaar
Prof. dr. M. G. (Marike) Knoefaftredend op 1-9-2027 herbenoembaar
Leden van het Audit Comité
Mr. C.M. (Charlotte) Insinger MBA (voorzitter)aftredend op 1-1-2025 niet herbenoembaar
Dr. E.M.A. van Schoten RAaftredend op 1-1-2025 herbenoembaar
Drs. V.G. (Vincent) Moolenaaraftredend op 1-1-2027 herbenoembaar
Leden van de Cie ICT
Dr. M. (Martijn) Dekkeraftredend op 1-1-2026 herbenoembaar
Ir. F.K. (Karel) van Lambalgenaftredend op 1-7-2024 niet herbenoembaar
Prof. dr. B. (Bibi) van den Bergaftredend op 1-4-2025 niet herbenoembaar
Prof. Dr. D. (Diego) Kuonenaftredend op 1-10-2024 herbenoembaar
B.C. (Barbara) Ubaldiaftredend op 1-10-2024 herbenoembaar
J.J.W. (Jaap) Haenenaftredend op 1-1-2026 herbenoembaar

Heeft u vragen over/voor de raad van advies? Stel dan uw vraag via ons contactformulier.