Onze koers

© CBS / Nikki van Toorn

Missie en kernwaarden

In de dynamische omgeving neemt het CBS een unieke positie in. De missie van het CBS is het samenstellen en publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. De kernwaarden van het CBS zijn daarvan afgeleid:

 • betrouwbaar
 • objectief
 • maatschappijgericht.

Die positie en missie is gestoeld op de wettelijke taak van het CBS: om onafhankelijk en objectief de samenleving met behulp van betrouwbare statistieken in kaart te brengen, daarover te rapporteren en dit efficiënt en betrouwbaar te organiseren.

De statistieken die het CBS maakt zijn een publiek goed; openbaarheid is dus een fundamenteel element van statistiek. Zoals ook de Europese praktijkcode voor de statistiek voorschrijft, maakt het CBS alle resultaten van zijn statistisch onderzoek actief openbaar op de website. Open Data worden via Statline beschikbaar gesteld. In lijn met het actieplan Open op Orde investeert het CBS ook in de openbaarheid van zijn bestuurlijke informatie om zo tijdig te kunnen reageren op verzoeken van burgers en bedrijven.

Toekomst

Een visie op de toekomst is vervat in het Meerjarenprogramma 2024-2028 (MJP24-28). In dit document is een aantal thema’s benoemd die de maatschappelijke opgave van het CBS weergeeft om data te leveren op deze belangrijke onderwerpen. Verder is en blijft het speerpunt in het beleid om de toegang tot data te vergroten en de kwaliteit onveranderd hoog te laten zijn van data en van de bedrijfsvoering.

Maatschappelijke opgaven en speerpunten

Het CBS wil flexibeler worden om statistische bijdragen te kunnen leveren aan een aantal grote maatschappelijke opgaven zoals wonen, ondermijnende criminaliteit, klimaat en duurzaamheid. Die maatschappelijke opgaven stellen we centraal in onze programmering. Wij willen samen met andere partijen data-allianties vormen, die de informatie rond een bepaald thema zo volledig en overzichtelijk mogelijk ordenen. De uitwerking hiervan vindt plaats in onze jaarplannen. Dat geeft ons de flexibiliteit om in te spelen op actualiteit van dat moment.

De volgende onderwerpen staan de komende jaren centraal:

 • Wonen
 • Klimaat en duurzaamheid
 • Digitalisering
 • Kennis en economie
 • Globalisering en waardeketens
 • Ongelijkheid en armoede
 • Demografische ontwikkeling
 • Veiligheid & ondermijnende criminaliteit
 • Pandemische paraatheid
 • Arbeidsmarkt
cover meerjarenprogramma 2024-2028 

Hier vindt u een Overzicht jaarplannen en jaarverslagen.

Caribisch Nederland

Sinds de staatkundige verandering op 10 oktober 2010 is het CBS verantwoordelijk voor de statistische informatievoorziening over de drie eilanden van Caribisch Nederland: Bonaire, Saba en Sint Eustatius (BES). Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid is een apart Meerjarenprogramma Caribisch Nederland 2024-2028 opgesteld, waarin de CBS speerpunten zijn toegespitst op de specifieke situatie op de BES eilanden.